chemia

Chemia - sesja jesienna

Olimpiada Olimpus w sesji jesiennej z chemii przeznaczona jest dla uczniów VII i VIII klas szkoły podstawowej oraz I-III liceum ogólnokształcącego i ma zasięg ogólnopolski. Test olimpiady składa się z 30 pytań i podanych do nich 4 odpowiedzi. W testach z sesji jesiennej jedna odpowiedź, dwie, trzy lub wszystkie mogą być poprawne. Także może zdarzyć się tak, że żadna z odpowiedzi nie będzie poprawna.

Olimpiada z chemii sprawdza wiedzę uczniów w zakresie znajomości najważniejszych pojęć związanych z chemią organiczną i nieorganiczną. Pozwala również urozmaicić zajęcia lekcyjne oraz stanowi zewnętrzne źródło oceny poziomu wiedzy uczniów.


Szkoła Podstawowa: KLASA 7

1.   Właściwości fizyczne i chemiczne substancji chemicznych znanych z życia codziennego.
2.   Mieszaniny substancji i ich rozdzielanie.
3.   Zjawiska fizyczne a reakcje chemiczne.
4.   Pierwiastki i związki chemiczne; symbole pierwiastków.
5.   Podział pierwiastków na metale i niemetale.
6.   Właściwości metali i niemetali.
7.   Stopy. Praktyczne zastosowanie metali, stopów i niemetali.
8.   Korozja i sposoby ochrony przed korozją metali.
9.   Mieszanina a związek chemiczny.
10.   Podstawowy sprzęt i szkło laboratoryjne.
11.   Obliczenia z wykorzystaniem pojęć: objętość, masa i gęstość.
12.   Powietrze, jego skład i właściwości.
13.   Podstawowe wiadomości o azocie.
14.   Właściwości i znaczenie tlenu w przyrodzie.
15.   Ozon i jego rola w przyrodzie.
16.   Właściwości tlenku węgla (IV).
17.   Zastosowanie praktyczne i rola dwutlenku węgla w przyrodzie.
18.   Właściwości i praktyczne zastosowanie wodoru.
19.   Związki wodoru z niemetalami.
20.   Gazy szlachetne i ich zastosowanie praktyczne.
21.   Stan skupienia substancji chemicznej, zmiana stanów skupienia.
22.   Rodzaje reakcji chemicznych.

Szkoła Podstawowa: KLASA 8

Zakres tematyczny klasy VII oraz:
1.   Atomy i cząsteczki.
2.   Budowa atomów, izotopy.
3.   Cząstki elementarne i ich właściwości.
4.   Zjawisko promieniotwórczości i jego praktyczne wykorzystanie.
5.   Zależność między budowa atomu pierwiastka, a jego położeniem w układzie okresowym.
6.   Podstawowe wiadomości o układzie okresowym pierwiastków, odczytywanie informacji z układu.
7.   Wartościowość pierwiastka.
8.   Cząsteczki związku chemicznego i pierwiastka.
9.   Wzory strukturalne (kreskowe) i sumaryczne.
10.   Nazewnictwo prostych związków chemicznych.
11.   Rodzaje wiązań chemicznych, elektroujemność pierwiastka.
12.   Związki jonowe i kowalencyjne.
13.   Jony metali i niemetali.
14.   Masa atomowa i cząsteczkowa; atomowa jednostka masy.
15.   Prawo zachowania masy.
16.   Prawo stałości składu związku chemicznego.
17.   Równania reakcji chemicznych.
18.   Obliczenia stechiometryczne.
19.   Najwybitniejsi uczeni w badaniach chemicznych.
20.   Wpływ katalizatora na przebieg reakcji chemicznej.
21.   Woda i roztwory wodne.
22.   Właściwości wody.
23.   Stężenie procentowe roztworu, zmiana stężenia i mieszanie roztworów.
24.   Rodzaje roztworów; rozpuszczalność substancji w wodzie.
25.   Tlenki metali i niemetali.
26.   Elektrolity i nieelektrolity.
27.   Wodorotlenki i zasady.
28.   Właściwości i zastosowanie wodorotlenku sodu, potasu i wapnia.
29.   Wodorotlenki i zasady wokół nas.
30.   Otrzymywanie zasad i wodorotlenków nierozpuszczalnych w wodzie.
31.   Dysocjacja elektrolityczna kwasów i zasad.
32.   Tlenki kwasowe i zasadowe.
33.   Kwasy tlenowe i beztlenowe.
34.   Otrzymywanie i właściwości podstawowych kwasów.
35.   Kwasy w naszym otoczeniu.
36.   Dysocjacja elektrolityczna kwasów.
37.   Kwasy mocne i słabe.
38.   Powstawanie kwaśnych opadów i ich skutki.
39.   Roztwory kwaśne i zasadowe; skala pH, zastosowanie wskaźników: papierek wskaźnikowy uniwersalny, fenoloftaleina, oranż metylowy, błękit tymolowy.
40.   Sole, budowa cząsteczek, wzory kreskowe i sumaryczne. Nazewnictwo soli.
41.   Otrzymywanie soli. Reakcja zobojętniania.
42.   Reakcje metali, tlenków metali i wodorotlenków z kwasami.
43.   Dysocjacja elektrolityczna soli.

Liceum ogólnokształcące: KLASA 1

1.   Projektowanie i przeprowadzanie doświadczeń chemicznych - schemat opisu doświadczeń.
2.   Schemat budowy atomu: podstawowe cząsteczki wchodzące w skład atomu.
3.   Ustalanie liczby nukleonów i elektronów w atomie pierwiastka chemicznego.
4.   Konfiguracja elektronowa atomów.
5.   Związek między budową elektronową atomu, a jego położeniem w układzie okresowym.
6.   Zasada uporządkowania pierwiastków chemicznych w układzie okresowym.
7.   Wiązanie kowalencyjne (w tym i wiązanie koordynacyjne) i wiązanie jonowe: określanie rodzaju wiązania na podstawie wartości elektroujemności, liczby elektronów walencyjnych, właściwości substancji.
8.   Cechy związków jonowych i kowalencyjnych.
9.   Masa atomowa, masa cząsteczkowa, masa molowa.
10.   Chemia życia codziennego, zastosowanie chemii w otaczających nas produktach.
11.   Podstawowe wiadomości ze szkoły podstawowej takie jak: gęstość substancji, objętość gazów w warunkach normalnych, rodzaje mieszanin, zjawisko fizyczne, reakcja chemiczna, metale i ich stopy, wiązanie kowalencyjne i jonowe, podstawowe rodzaje reakcji chemicznych, zapisywanie równań reakcji chemicznych, roztwory wodne i stężenie procentowe roztworu, tlenki, wodorotlenki, kwasy nieorganiczne, sole i proces dysocjacji tych związków, pH roztworów, nazwy związków z chemii organicznej.

Liceum ogólnokształcące: KLASA 2

1.   Wiadomości z klasy 1 liceum.
2.   Budowa atomu.
3.   Układ okresowy pierwiastków chemicznych - rozmieszczenie pierwiastków chemicznych, zależności między położeniem atomów a jego właściwościami.
4.   Wiązanie kowalencyjne spolaryzowane i niespolaryzowane i właściwości substancji posiadających takie wiązanie.
5.   Wiązanie jonowe, właściwości substancji posiadających to wiązanie.
6.   Wiązanie metaliczne i oddziaływania międzycząsteczkowe.
7.   Rodzaj wiązania, a właściwości chemiczne związku.
8.   Tlenki i związki pierwiastków chemicznych z wodorem.
9.   Wodorotlenki, kwasy nieorganiczne, sole.
10.   Hydraty.
11.   Mol i liczba Avogadra.
12.   Masa cząsteczkowa i masa molowa.
13.   Prawo stałości składu związku chemicznego.
14.   Obliczenia stechiometryczne.
15.   Stopnie utlenienia pierwiastków chemicznych.
16.   Pojęcie utleniacza i reduktora.
17.   Procesy utleniania i redukcji.
18.   Bilansowanie równań reakcji utleniania i redukcji.
19.   Rodzaje roztworów: pojęcia i sposoby rozdzielania mieszanin.
20.   Rozpuszczalność substancji, krzywe rozpuszczalności.
21.   Stężenie procentowe roztworu.
22.   Stężenie molowe roztworu.
23.   Przeliczanie stężeń.
24.   Zatężanie i rozcieńczanie roztworów.
25.   Procesy energetyczne w roztworach.
26.   Chemia życia codziennego, zastosowanie chemii w otaczających nas produktach.

Liceum ogólnokształcące: KLASA 3

1.   Wiadomości z klasy 1 i 2 liceum obejmujące całą chemię nieorganiczną, ze szczególnym uwzględnieniem punktów poniżej od 2 do 14.
2.   Wiązania: kowalencyjne spolaryzowane i niespolaryzowane, koordynacyjne, jonowe, metaliczne i oddziaływania międzycząsteczkowe i wzajemne zależności.
3.   Tlenki, wodorki, wodorotlenki, kwasy nieorganiczne, sole, hydraty.
4.   Mol i liczba Avogadra, masa cząsteczkowa i masa molowa.
5.   Prawo stałości składu związku chemicznego.
6.   Obliczenia stechiometryczne.
7.   Utleniacz, reduktor, procesy utleniania i redukcji, równania reakcji utleniania i redukcji.
8.   Rodzaje roztworów, rozpuszczalność substancji, interpretacja krzywych rozpuszczalności.
9.   Stężenie procentowe roztworu i molowe roztworu - rozcieńczanie i przeliczanie stężeń. Roztwory nasycone i nienasycone.
10.   Elektrolity i nieelektrolity.
11.   Proces dysocjacji elektrolitycznej i stopień dysocjacji elektrolitycznej.
12.   Odczyn i pH roztworu, wpływ odczynu gleby na możliwość uprawy roślin i przydatność do użycia w kontekście kumulacji zanieczyszczeń, rodzaje zanieczyszczeń powietrza.
13.   Reakcje zobojętniania i strącania osadów.
14.   Efekty energetyczne reakcji chemicznych, czynniki wpływające na szybkość reakcji chemicznej.
15.   Chemia organiczna - węglowodory: alkany, alkeny i alkiny podstawowe wzory, definicje i właściwości oraz reakcje.
16.   Benzen - właściwości i reakcje i jego pochodne.
17.   Paliwa kopalne: gaz ziemny, ropa naftowa, węgiel oraz LO benzyny.
18.   Ochrona środowiska w kontekście pozyskiwania i przetwarzania paliw kopalnych.
19.   Fluorowcopochodne węglowodorów. Reakcje jakim ulegają, nazewnictwo związków.
20.   Termoplasty i duroplasty.
21.   Alkohole monohydroksylowe: otrzymywanie, nazewnictwo systematyczne i zwyczajowe, rzędowość, izomery, właściwości fizyczne w szeregu homologicznym alkoholi monohydroksylowych i właściwości chemiczne, kontrakcja objętości, zastosowania.
22.   Fermentacja alkoholowa, wpływ alkoholu na organizm ludzki.
23.   Alkohole polihydroksylowe: otrzymywanie, właściwości fizyczne i chemiczne, nazewnictwo, zastosowania.
24.   Sposoby odróżniania alkoholi polihydroksylowych od monohydroksylowych.
25.   Chemia życia codziennego, zastosowanie chemii w otaczających nas produktach.

 

KARTA ZGLOSZENIOWA CHEMIA

Dane kontaktowe

logo mobile
ul. Grochowska 341/268
03-822 Warszawa

olimpus@olimpus.edu.pl
Telefon: 22 517-16-50
Faks: 22 517-16-51

Obserwuj nas

meta facebook

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.