chemia

Chemia - sesja jesienna

Olimpiada Olimpus w sesji jesiennej z chemii przeznaczona jest dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej oraz I-III liceum ogólnokształcącego i ma zasięg ogólnopolski. Test olimpiady składa się z 30 pytań i podanych do nich 4 odpowiedzi. W testach z sesji jesiennej jedna odpowiedź, dwie, trzy lub wszystkie mogą być poprawne. Także może zdarzyć się tak, że żadna z odpowiedzi nie będzie poprawna.

Olimpiada z chemii sprawdza wiedzę uczniów w zakresie znajomości najważniejszych pojęć związanych z chemią organiczną i nieorganiczną. Pozwala również urozmaicić zajęcia lekcyjne oraz stanowi zewnętrzne źródło oceny poziomu wiedzy uczniów.


Szkoła Podstawowa: KLASA 7

 1. Właściwości fizyczne i chemiczne substancji chemicznych znanych z życia codziennego.
 2. Mieszaniny substancji i ich rozdzielanie.
 3. Zjawiska fizyczne a reakcje chemiczne.
 4. Pierwiastki i związki chemiczne; symbole pierwiastków.
 5. Podział pierwiastków na metale i niemetale.
 6. Właściwości metali i niemetali.
 7. Stopy. Praktyczne zastosowanie metali, stopów i niemetali.
 8. Korozja i sposoby ochrony przed korozją metali.
 9. Mieszanina a związek chemiczny.
 10. Podstawowy sprzęt i szkło laboratoryjne.
 11. Obliczenia z wykorzystaniem pojęć: objętość, masa i gęstość.
 12. Powietrze, jego skład i właściwości.
 13. Podstawowe wiadomości o azocie.
 14. Właściwości i znaczenie tlenu w przyrodzie.
 15. Ozon i jego rola w przyrodzie.
 16. Właściwości tlenku węgla (IV).
 17. Zastosowanie praktyczne i rola dwutlenku węgla w przyrodzie.
 18. Właściwości i praktyczne zastosowanie wodoru.
 19. Związki wodoru z niemetalami.
 20. Gazy szlachetne i ich zastosowanie praktyczne.
 21. Stan skupienia substancji chemicznej, zmiana stanów skupienia.
 22. Rodzaje reakcji chemicznych.

Szkoła Podstawowa: KLASA 8

 1. Zakres tematyczny klasy 7.
 2. Atomy i cząsteczki.
 3. Budowa atomów, izotopy.
 4. Cząstki elementarne i ich właściwości.
 5. Zjawisko promieniotwórczości i jego praktyczne wykorzystanie.
 6. Zależność między budowa atomu pierwiastka, a jego położeniem w układzie okresowym.
 7. Podstawowe wiadomości o układzie okresowym pierwiastków, odczytywanie informacji z układu.
 8. Wartościowość pierwiastka.
 9. Cząsteczki związku chemicznego i pierwiastka.
 10. Wzory strukturalne (kreskowe) i sumaryczne.
 11. Nazewnictwo prostych związków chemicznych.
 12. Rodzaje wiązań chemicznych, elektroujemność pierwiastka.
 13. Związki jonowe i kowalencyjne.
 14. Jony metali i niemetali.
 15. Masa atomowa i cząsteczkowa; atomowa jednostka masy.
 16. Prawo zachowania masy.
 17. Prawo stałości składu związku chemicznego.
 18. Równania reakcji chemicznych.
 19. Obliczenia stechiometryczne.
 20. Najwybitniejsi uczeni w badaniach chemicznych.
 21. Wpływ katalizatora na przebieg reakcji chemicznej.
 22. Woda i roztwory wodne.
 23. Właściwości wody.
 24. Stężenie procentowe roztworu, zmiana stężenia i mieszanie roztworów.
 25. Rodzaje roztworów; rozpuszczalność substancji w wodzie.
 26. Tlenki metali i niemetali.
 27. Elektrolity i nieelektrolity.
 28. Wodorotlenki i zasady.
 29. Właściwości i zastosowanie wodorotlenku sodu, potasu i wapnia.
 30. Wodorotlenki i zasady wokół nas.
 31. Otrzymywanie zasad i wodorotlenków nierozpuszczalnych w wodzie.
 32. Dysocjacja elektrolityczna kwasów i zasad.
 33. Tlenki kwasowe i zasadowe.
 34. Kwasy tlenowe i beztlenowe.
 35. Otrzymywanie i właściwości podstawowych kwasów.
 36. Kwasy w naszym otoczeniu.
 37. Dysocjacja elektrolityczna kwasów.
 38. Kwasy mocne i słabe.
 39. Powstawanie kwaśnych opadów i ich skutki.
 40. Roztwory kwaśne i zasadowe; skala pH, zastosowanie wskaźników: papierek wskaźnikowy uniwersalny, fenoloftaleina, oranż metylowy, błękit tymolowy.
 41. Sole, budowa cząsteczek, wzory kreskowe i sumaryczne. Nazewnictwo soli.
 42. Otrzymywanie soli. Reakcja zobojętniania.
 43. Reakcje metali, tlenków metali i wodorotlenków z kwasami.
 44. Dysocjacja elektrolityczna soli.
 45. Mol, masa molowa, objętość molowa gazów.

Liceum ogólnokształcące: KLASA 1

 1. Projektowanie i przeprowadzanie doświadczeń chemicznych - schemat opisu doświadczeń.
 2. Schemat budowy atomu: podstawowe cząsteczki wchodzące w skład atomu.
 3. Ustalanie liczby nukleonów i elektronów w atomie pierwiastka chemicznego.
 4. Konfiguracja elektronowa atomów.
 5. Związek między budową elektronową atomu, a jego położeniem w układzie okresowym.
 6. Zasada uporządkowania pierwiastków chemicznych w układzie okresowym.
 7. Wiązanie kowalencyjne (w tym i wiązanie koordynacyjne) i wiązanie jonowe: określanie rodzaju wiązania na podstawie wartości elektroujemności, liczby elektronów walencyjnych, właściwości substancji.
 8. Cechy związków jonowych i kowalencyjnych.
 9. Wiązanie metaliczne, wiązanie wodorowe, oddziaływania międzycząsteczkowe.
 10. Masa atomowa, masa cząsteczkowa, masa molowa.
 11. Chemia życia codziennego, zastosowanie chemii w otaczających nas produktach.
 12. Podstawowe wiadomości ze szkoły podstawowej takie jak: gęstość substancji, objętość gazów w warunkach normalnych, rodzaje mieszanin, zjawisko fizyczne, reakcja chemiczna, metale i ich stopy, wiązanie kowalencyjne i jonowe, podstawowe rodzaje reakcji chemicznych, zapisywanie równań reakcji chemicznych, roztwory wodne i stężenie procentowe roztworu, emulsje, tlenki, wodorotlenki, kwasy nieorganiczne, sole i proces dysocjacji tych związków, pH roztworów, nazwy związków z chemii organicznej.

Liceum ogólnokształcące: KLASA 2

 1. Wiadomości z klasy 1 liceum.
 2. Budowa atomu.
 3. Układ okresowy pierwiastków chemicznych - rozmieszczenie pierwiastków chemicznych, zależności między położeniem atomów a jego właściwościami.
 4. Wiązanie kowalencyjne spolaryzowane i niespolaryzowane i właściwości substancji posiadających takie wiązanie.
 5. Wiązanie jonowe, właściwości substancji posiadających to wiązanie.
 6. Wiązanie metaliczne i oddziaływania międzycząsteczkowe.
 7. Rodzaj wiązania, a właściwości chemiczne związku.
 8. Tlenki i związki pierwiastków chemicznych z wodorem.
 9. Wodorotlenki, kwasy nieorganiczne, sole.
 10. Hydraty.
 11. Mol i liczba Avogadra.
 12. Masa cząsteczkowa i masa molowa.
 13. Prawo stałości składu związku chemicznego.
 14. Obliczenia stechiometryczne.
 15. Stopnie utlenienia pierwiastków chemicznych.
 16. Pojęcie utleniacza i reduktora.
 17. Procesy utleniania i redukcji.
 18. Bilansowanie równań reakcji utleniania i redukcji.
 19. Rodzaje roztworów: pojęcia i sposoby rozdzielania mieszanin.
 20. Rozpuszczalność substancji, krzywe rozpuszczalności.
 21. Stężenie procentowe roztworu.
 22. Stężenie molowe roztworu.
 23. Przeliczanie stężeń.
 24. Zatężanie i rozcieńczanie roztworów.
 25. Procesy energetyczne w roztworach.
 26. Chemia życia codziennego, zastosowanie chemii w otaczających nas produktach.

Liceum ogólnokształcące: KLASA 3

 1. Wiadomości z klasy 1 i 2 liceum obejmujące całą chemię nieorganiczną, ze szczególnym uwzględnieniem punktów poniżej od 2 do 14.
 2. Wiązania: kowalencyjne spolaryzowane i niespolaryzowane, koordynacyjne, jonowe, metaliczne i oddziaływania międzycząsteczkowe i wzajemne zależności.
 3. Tlenki, wodorki, wodorotlenki, kwasy nieorganiczne, sole, hydraty.
 4. Mol i liczba Avogadra, masa cząsteczkowa i masa molowa.
 5. Prawo stałości składu związku chemicznego.
 6. Obliczenia stechiometryczne.
 7. Utleniacz, reduktor, procesy utleniania i redukcji, równania reakcji utleniania i redukcji.
 8. Rodzaje roztworów, rozpuszczalność substancji, interpretacja krzywych rozpuszczalności.
 9. Stężenie procentowe roztworu i molowe roztworu - rozcieńczanie i przeliczanie stężeń. Roztwory nasycone i nienasycone.
 10. Elektrolity i nieelektrolity.
 11. Proces dysocjacji elektrolitycznej i stopień dysocjacji elektrolitycznej.
 12. Odczyn i pH roztworu, wpływ odczynu gleby na możliwość uprawy roślin i przydatność do użycia w kontekście kumulacji zanieczyszczeń, rodzaje zanieczyszczeń powietrza.
 13. Reakcje zobojętniania i strącania osadów.
 14. Efekty energetyczne reakcji chemicznych, czynniki wpływające na szybkość reakcji chemicznej.
 15. Chemia organiczna - węglowodory: alkany, alkeny i alkiny podstawowe wzory, definicje i właściwości oraz reakcje.
 16. Benzen - właściwości i reakcje i jego pochodne.
 17. Paliwa kopalne: gaz ziemny, ropa naftowa, węgiel oraz LO benzyny.
 18. Ochrona środowiska w kontekście pozyskiwania i przetwarzania paliw kopalnych.
 19. Fluorowcopochodne węglowodorów. Reakcje jakim ulegają, nazewnictwo związków.
 20. Termoplasty i duroplasty.
 21. Alkohole monohydroksylowe: otrzymywanie, nazewnictwo systematyczne i zwyczajowe, rzędowość, izomery, właściwości fizyczne w szeregu homologicznym alkoholi monohydroksylowych i właściwości chemiczne, kontrakcja objętości, zastosowania.
 22. Fermentacja alkoholowa, wpływ alkoholu na organizm ludzki.
 23. Alkohole polihydroksylowe: otrzymywanie, właściwości fizyczne i chemiczne, nazewnictwo, zastosowania.
 24. Sposoby odróżniania alkoholi polihydroksylowych od monohydroksylowych.
 25. Fenole - nazewnictwo, reakcje, odróżnianie alkoholi od fenoli.
 26. Chemia życia codziennego, zastosowanie chemii w otaczających nas produktach.

 

Dane kontaktowe

logo mobile
ul. Grochowska 341/268
03-822 Warszawa

olimpus@olimpus.edu.pl
Telefon: 22 517-16-50
Faks: 22 517-16-51

Obserwuj nas

meta facebook

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.

Polityka prywatności