historia

Historia - sesja jesienna

Olimpiada Olimpus w sesji jesiennej z historii przeznaczona jest dla uczniów klas IV-VIII klas szkoły podstawowej oraz I-III liceum ogólnokształcącego i ma zasięg ogólnopolski. Test olimpiady składa się z 30 pytań i podanych do nich 4 odpowiedzi. W testach z sesji jesiennej jedna odpowiedź, dwie, trzy lub wszystkie mogą być poprawne. Także może zdarzyć się tak, że żadna z odpowiedzi nie będzie poprawna.

Olimpiada z historii sprawdza wiedzę uczniów w zakresie znajomości najważniejszych wydarzeń historycznych Polski i świata. Pozwala również urozmaicić zajęcia lekcyjne oraz stanowi zewnętrzne źródło oceny poziomu wiedzy uczniów.


Szkoła podstawowa: KLASA 4

1.   Materiał z klas I-III.
2.   Współczesna Polska:

 • Położenie,
 • Sąsiedzi,
 • Województwa i ich stolice,
 • Regiony Polski,
 • Polskie symbole i święta narodowe.

3.   Podstawowe pojęcia dotyczące historii i społeczeństwa.
4.   Źródła historyczne.
5.   Nauki pomagające historykom.
6.   Czas w historii:

 • Podstawowe jednostki czasu,
 • Obliczanie czasu w historii,
 • Dzieje czasomierzy i kalendarzy.

Szkoła podstawowa: KLASA 5

1.   Materiał z klas I-III oraz materiał klasy IV.
2.   Czas w historii.
3.   Prehistoria.
4.   Cywilizacje Starożytnego Wschodu:

 • Sumerowie i Babilończycy,
 • Egipcjanie,
 • Izraelici.

5.   Starożytne Indie i Chiny.
6.   Starożytna Grecja i jej mieszkańcy:

 • Położenie Grecji w starożytnym świecie,
 • Codzienne życie mieszkańców,
 • Religia i mitologia,
 • Wojny,
 • Ateny i Sparta,
 • Kultura grecka.

Szkoła podstawowa: KLASA 6

1.   Materiał klas IV-V.
2.   Polska zjednoczona:

 • Panowanie Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego,
 • Związki Polski z Węgrami w XIV w.

3.   Polska na przełomie XIV i XV w.:

 • Unie polsko-litewskie,
 • Panowanie Jagiełły i Jadwigi,
 • Wielka wojna z Krzyżakami.

4.   Panowanie synów Władysława Jagiełły:

 • Władysław Warneńczyk królem Polski i Węgier,
 • Kazimierz Jagiellończyk i wojna trzynastoletnia.

5.   Przywileje szlacheckie.
6.   Styl gotycki.
7.   Wielkie odkrycia geograficzne:

 • Przyczyny, przebieg i skutki dla Europy i Nowego Świata,
 • Wielcy podróżnicy.

8.   Humanizm i odrodzenie.
9.   Reformacja:

 • Przyczyny reformacji,
 • Wielcy reformatorzy,
 • Wojny religijne,
 • Kontrreformacja.

Szkoła Podstawowa: KLASA 7

1.   Materiał klas IV-VI szkoły podstawowej.
2.   Europa i ziemie polskie w czasach napoleońskich.
3.   Kongres wiedeński.
4.   Europa i ziemie polskie po kongresie wiedeńskim:

 • Zmiany granic w Europie,
 • Próby obalenia ładu wiedeńskiego Europie:
   - Powstanie dekabrystów,
   - Rewolucja lipcowa we Francji,
   - Walka Greków i Belgów o niepodległość,
 • Sytuacja polityczno-gospodarcza w:
   - Królestwie Polskim,
   - Wielkim Księstwie Poznańskim,
   - Rzeczpospolitej Krakowskiej.

5.   Powstanie listopadowe i Wielka Emigracja.
6.   Wiosna Ludów w Europie i na ziemiach polskich.
7.   Wojna krymska.
8.   Rewolucja przemysłowa.

Szkoła Podstawowa: KLASA 8

1.   Materiał klas IV-VII.
2.   Polska w okresie międzywojennym:

 • Kształtowanie granic,
 • Rządy parlamentarne,
 • Zamach majowy i rządy sanacji,
 • Gospodarka,
 • Polityka zagraniczna,
 • Twórcy II RP.

3.   Świat w drodze ku II wojnie światowej:

 • III Rzesza,
 • Wojna domowa w Hiszpanii,
 • Układ monachijski,
 • Włochy,
 • Japonia.

4.   II wojna światowa:

 • Kampania wrześniowa.

5.   Polska pod okupacją niemiecka i sowiecką.

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 1

1.   Zakres materiału klasy 8 szkoły podstawowej oraz:
2.   Charakterystyka uwarunkowań geograficznych ukształtowania się cywilizacji greckiej.
3.   Położenie najważniejszych poleis: Ateny, Sparta, Olimpia, Teby, Delfy.
4.   Definicje pojęć: agora, Akropol, Hellada, kolegialność urzędów, obywatel, polis.
5.   Ustroje poleis.
6.   Wierzenia Greków.
7.   Przyczyny i skutki wielkiej kolonizacji greckiej.
8.   Przemiany ustrojowe w antycznych Atenach.
9.   Społeczeństwo starożytnych Aten.
10.   Charakterystyka ustroju starożytnej Sparty.
11.   Charakterystyka społeczeństwa starożytnej Sparty.
12.   Charakterystyka spartańskiego wychowania.
13.   Przyczyny, przebieg i skutki wojen grecko-perskich.
14.   Podboje Filipa II Macedońskiego i Aleksandra III Wielkiego oraz ich konsekwencje.
15.   Kultura antycznej Grecji: filozofia, architektura, rzeźba, teatr, literatura; najważniejsi twórcy i ich dokonania.
16.   Uwarunkowania geograficzne Italii.
17.   Legendarne początki Rzymu.
18.   Społeczeństwo Rzymu w okresie republiki.
19.   Pierwotne wierzenia Rzymian.
20.   Ustrój Rzymu w okresie republiki.
21.   Podboje Rzymu: podbój Italii, wojny punickie, podbój państw hellenistycznych.
22.   Początki cesarstwa rzymskiego: przyczyny kryzysu republiki, I triumwirat, dyktatura Juliusza Cezara, II triumwirat.
23.   Ustrój Rzymu w okresie cesarstwa: pryncypat, dominat.
24.   Definicje pojęć: Imperium Romanum, limes, Pax Romana, romanizacja.
25.   Osiągnięcia starożytnych Rzymian.
26.   Początki i rozwój chrześcijaństwa, z uwzględnieniem jego symboli.
27.   Zmiany w połażeniu chrześcijan w państwie rzymskim - od religii prześladowanej do panującej.
28.   Zewnętrzne i wewnętrzne przyczyny upadku cesarstwa rzymskiego oraz jego konsekwencje.

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 2

1.   Zakres materiału klasy 1 liceum oraz:
2.   Reformacja: przyczyny, poglądy Marcina Lutra, pokój w Augsburgu, poglądy Jana Kalwina, powstanie kościoła anglikańskiego, następstwa reformacji, mapa wyznaniowa Europy w XVI w.
3.   Kontrreformacja: sobór w Trydencie i jego postanowienia, inkwizycja, jezuici, konsekwencje kontrreformacji.
4.   Polityka dynastyczna ostatnich Jagiellonów.
5.   Stosunki polsko-krzyżackie na początku XVI w.: sekularyzacja zakonu i hołd pruski.
6.   Geneza konfliktów o Inflanty.
7.   Demokracja szlachecka: warstwy szlacheckie, sejm walny, trzy stany sejmujące, przywileje szlacheckie, ruch egzekucyjny i jego postulaty, wojna kokosza, rokosz, sejm egzekucyjny 1562/1563 i jego postanowienia.
8.   Reformacja i kontrreformacja w Polsce.
9.   Struktura społeczna Rzeczypospolitej w XVI w.
10.   Specyfika gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej na przykładzie Rzeczypospolitej.
11.   Przyczyny, okoliczności i skutki zawarcia unii lubelskiej.
12.   Pierwsza wolna elekcja: kandydaci do tronu, elekcja viritim, przebieg elekcji, artykuły henrykowskie, pacta conventa.
13.   Panowanie Stefana Batorego: podwójna elekcja 1575 r., polityka wewnętrzna Batorego, reforma wojskowa, wojna z Moskwą o Inflanty.
14.   Sztuka renesansowa w Polsce oraz nauka i myśl polityczna tego okresu.
15.   Rewolucja angielska: przyczyny, wojna domowa w Anglii, dyktatura Cromwella, chwalebna rewolucja i charakterystyka monarchii parlamentarnej.
16.   Przyczyny, strony i skutki wojny trzydziestoletniej.
17.   Cechy absolutyzmu; Francja za rządów Ludwika XIII i kardynał Armand Richelieu oraz Ludwika XIV.
18.   Nowe potęgi europejskie w XVII wieku: Szwecja, Brandenburgia i Prusy oraz Imperium Osmańskie.
19.   Architektura, malarstwo i literatura baroku.

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 3

1.   Zakres materiału klasy 2 liceum oraz:
2.   Sprawa polska na kongresie wiedeńskim.
3.   Ustrój Królestwa Polskiego.
4.   Osiągniecia Królestwa Polskiego w gospodarce i szkolnictwie.
5.   Sytuacja Polaków w Wielkim Księstwie Poznańskim, Wolnym Mieście Krakowie i Galicji.
6.   Przyczyny wybuchu powstania listopadowego, kluczowe wydarzenia z okresu walk powstańczych, najważniejsze bitwy, dyktatorzy, skutki.
7.   Wielka Emigracja: przyczyny, emigranci, kierunki, obozy polityczne i ich programy.
8.   Powstanie krakowskie: okoliczności wybuchu, przebieg, skutki.
9.   Wiosna Ludów w Wielkopolsce i Galicji oraz udział Polaków w Wiośnie Ludów w Europie.
10.   Kultura polskiego romantyzmu: idee, najważniejsi twórcy i ich dzieła.
11.   Przyczyny, przebieg i skutki wojny krymskiej, w tym zagadnienie odwilży posewastopolskiej.
12.   Proces zjednoczenia Włoch.
13.   Etapy zjednoczenia Niemiec.
14.   Przyczyny i skutki wojny secesyjnej w USA.
15.   Pojęcie kolonializmu; przyczyny, kierunki i skutki ekspansji kolonialnej.
16.   Odkrycia naukowe i wynalazki z przełomu XIX i XX wieku.
17.   Nowe ideologie (założenia, teoretycy): socjalizm, marksizm, anarchizm, socjaldemokracja, nacjonalizm, chrześcijańska demokracja, ruch na rzecz równouprawnienia kobiet.
18.   Epoka pozytywizmu: realizm i naturalizm w literaturze, malarstwo (realizm, impresjonizm, postimpresjonizm, kubizm, secesja, symbolizm).
19.   Zjawiska związane z powstaniem kultury masowej.

 

KARTA ZGLOSZENIOWA HISTORIA

Dane kontaktowe

logo mobile
ul. Grochowska 341/268
03-822 Warszawa

olimpus@olimpus.edu.pl
Telefon: 22 517-16-50
Faks: 22 517-16-51

Obserwuj nas

meta facebook

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.