historia

Historia - sesja jesienna

Olimpiada Olimpus w sesji jesiennej z historii przeznaczona jest dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz I-III liceum ogólnokształcącego i ma zasięg ogólnopolski. Test olimpiady składa się z 30 pytań i podanych do nich 4 odpowiedzi. W testach z sesji jesiennej jedna odpowiedź, dwie, trzy lub wszystkie mogą być poprawne. Także może zdarzyć się tak, że żadna z odpowiedzi nie będzie poprawna.

Olimpiada z historii sprawdza wiedzę uczniów w zakresie znajomości najważniejszych wydarzeń historycznych Polski i świata. Pozwala również urozmaicić zajęcia lekcyjne oraz stanowi zewnętrzne źródło oceny poziomu wiedzy uczniów.


Szkoła podstawowa: KLASA 4

 1. Materiał z klas 1-3 szkoły podstawowej oraz:
 2. Państwo polskie i jego regiony.
 3. Naród i patriotyzm.
 4. Polskie symbole narodowe.
 5. Polskie święta państwowe.
 6. Czas w historii i jego obliczanie.
 7. Mieszko I, Dobrawa i chrzest Polski.
 8. Bolesław Chrobry - pierwszy król Polski.
 9. Kazimierz Wielki - ostatni z Piastów.
 10. Jadwiga i Władysław Jagiełło oraz unia polsko-litewska.
 11. Zawisza Czarny i bitwa pod Grunwaldem.

Szkoła podstawowa: KLASA 5

 1. Materiał z klasy 4 szkoły podstawowej oraz:
 2. Rewolucja neolityczna.
 3. Starożytna Mezopotamia.
 4. Starożytny Egipt.
 5. Starożytny Izrael.
 6. Cywilizacje nad wielkimi rzekami.
 7. Ustrój i społeczeństwo starożytnych Aten.
 8. Polis spartańska i jej wojownicy.
 9. Wierzenia starożytnych Greków.
 10. Najważniejsze osiągnięcia kulturowe świata starożytnego.
 11. Imperium Aleksandra Wielkiego.

Szkoła podstawowa: KLASA 6

 1. Materiał z klasy 5 szkoły podstawowej oraz:
 2. Reformacja i kontrreformacja.
 3. Rządy ostatnich Jagiellonów w państwie polsko-litewskim.
 4. Model polskiego życia gospodarczego w XVI wieku.
 5. Kultura odrodzenia w Polsce.
 6. Unia lubelska.
 7. Rzeczpospolita - "państwo bez stosów".
 8. Demokracja szlachecka.
 9. Pierwsza wolna elekcja.
 10. Panowanie Stefana Batorego.
 11. "Wiek wojen" - wojny Rzeczypospolitej w XVII wieku.

Szkoła Podstawowa: KLASA 7

 1. Materiał z klasy 6 szkoły podstawowej oraz:
 2. Kongres wiedeński.
 3. Rewolucja przemysłowa.
 4. Podział ziem polskich po kongresie wiedeńskim.
 5. Królestwo Kongresowe - ustrój, edukacja, kultura.
 6. Położenie Polaków w zaborach pruskim i austriackim, na obszarze ziem zabranych oraz w Rzeczypospolitej Krakowskiej.
 7. Powstanie listopadowe.
 8. Wielka Emigracja.
 9. Wiosna Ludów w Europie.
 10. Powstanie krakowskie i Wiosna Ludów na ziemiach polskich.
 11. Kultura polska doby romantyzmu.

Szkoła Podstawowa: KLASA 8

 1. Materiał z klasy 7 szkoły podstawowej oraz:
 2. Polska w przededniu II wojny światowej.
 3. Kampania Wrześniowa 1939 roku.
 4. Wojna w Europie w latach 1939-1941.
 5. Wojna Niemiec z ZSRS.
 6. Polityka okupacyjna Niemiec.
 7. Wojna poza Europą w latach 1940-1943.
 8. Przyczyny klęski Państw Osi - droga do zwycięstwa aliantów.
 9. Główne decyzje konferencji Wielkiej Trójki (Teheran, Jałta, Poczdam).
 10. Skutki II wojny światowej.
 11. Zbrodnie niemieckie i sowieckie na ziemiach polskich w okresie II wojny światowej.

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 1

 1. Zakres materiału klasy 8 szkoły podstawowej oraz:
 2. Definicje pojęć: historia, prehistoria, historiografia, źródło historyczne.
 3. Klasyfikacja źródeł historycznych.
 4. Periodyzacja dziejów powszechnych i ojczystych.
 5. Rewolucja neolityczna: charakterystyka koczowniczego i osiadłego trybu życia, konsekwencje przejścia na osiadły tryb życia.
 6. Warunki naturalne, charakterystyka ustroju, społeczeństwa i wierzeń oraz najważniejsze osiągnięcia cywilizacji starożytnej Mezopotamii.
 7. Warunki naturalne, charakterystyka ustroju, społeczeństwa i wierzeń oraz najważniejsze osiągnięcia cywilizacji starożytnego Egiptu.
 8. Charakterystyka judaizmu.
 9. Warunki naturalne, charakterystyka społeczeństwa i wierzeń oraz najważniejsze osiągnięcia cywilizacji starożytnych Indii i Chin.
 10. Charakterystyka uwarunkowań geograficznych ukształtowania się cywilizacji greckiej.
 11. Położenie najważniejszych poleis: Ateny, Sparta, Olimpia, Teby, Delfy.
 12. Definicje pojęć: agora, Akropol, Hellada, kolegialność urzędów, obywatel, polis.
 13. Ustroje poleis.
 14. Wierzenia Greków.
 15. Przyczyny i skutki wielkiej kolonizacji greckiej.
 16. Przemiany ustrojowe w antycznych Atenach.
 17. Społeczeństwo starożytnych Aten.
 18. Charakterystyka ustroju starożytnej Sparty.
 19. Charakterystyka społeczeństwa starożytnej Sparty.
 20. Charakterystyka spartańskiego wychowania.
 21. Przyczyny, przebieg i skutki wojen grecko-perskich.
 22. Podboje Filipa II Macedońskiego i Aleksandra III Wielkiego oraz ich konsekwencje.
 23. Kultura antycznej Grecji: filozofia, architektura, rzeźba, teatr, literatura; najważniejsi twórcy i ich dokonania.

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 2

 1. Zakres materiału klasy 1 liceum oraz:
 2. Przyczyny wielkich odkryć geograficznych.
 3. Wyprawy portugalskie i hiszpańskie oraz podział świata na podstawie traktatu z Tordesillas.
 4. Skutki wielkich odkryć geograficznych.
 5. Dualizm gospodarczy w rozwoju Europy.
 6. Przyczyny i skutki rewolucji cen.
 7. Kultura i sztuka renesansu: humanizm, cechy sztuki renesansowej, najważniejsi twórcy i ich dzieła.
 8. Reformacja: przyczyny, poglądy Marcina Lutra, pokój w Augsburgu, poglądy Jana Kalwina, powstanie kościoła anglikańskiego, następstwa reformacji, mapa wyznaniowa Europy w XVI w.
 9. Kontrreformacja: sobór w Trydencie i jego postanowienia, inkwizycja, jezuici, konsekwencje kontrreformacji.
 10. Imperium Habsburgów, Królestwo Francji, Anglia, Imperium Osmańskie i Wielkie Księstwo Moskiewskie w XVI wieku.
 11. Polityka dynastyczna ostatnich Jagiellonów.
 12. Stosunki polsko-krzyżackie na początku XVI w.: sekularyzacja zakonu i hołd pruski.
 13. Geneza konfliktów o Inflanty.
 14. Demokracja szlachecka: warstwy szlacheckie, sejm walny, trzy stany sejmujące, przywileje szlacheckie, ruch egzekucyjny i jego postulaty, wojna kokosza, rokosz, sejm egzekucyjny 1562/1563 i jego postanowienia.
 15. Reformacja i kontrreformacja w Polsce.
 16. Struktura społeczna Rzeczypospolitej w XVI w.
 17. Specyfika gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej na przykładzie Rzeczypospolitej.
 18. Przyczyny, okoliczności i skutki zawarcia unii lubelskiej.
 19. Pierwsza wolna elekcja: kandydaci do tronu, elekcja viritim, przebieg elekcji, artykuły henrykowskie, pacta conventa.
 20. Panowanie Stefana Batorego: podwójna elekcja 1575 r., polityka wewnętrzna Batorego, reforma wojskowa, wojna z Moskwą o Inflanty.
 21. Sztuka renesansowa w Polsce oraz nauka i myśl polityczna tego okresu.

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 3

 1. Zakres materiału klasy 2 liceum oraz:
 2. Kongres wiedeński: cele i okoliczności obrad, główni decydenci, zasady, postanowienia.
 3. Cele i członkowie Świętego Przymierza.
 4. Przeciwnicy ładu wiedeńskiego: bunty w państwach włoskich, sytuacja w Związku Niemieckim, rewolucja lipcowa we Francji, niepodległość Belgii.
 5. Przyczyny, najważniejsze wynalazki i skutki rewolucji przemysłowej.
 6. Założenia i twórcy liberalizmu, konserwatyzmu, socjalizmu utopijnego, marksizmu,
 7. Geneza Wiosny Ludów oraz jej przyczyny i skutki we Francji, monarchii Habsburgów, Niemczech, Włoszech.
 8. Sprawa polska na kongresie wiedeńskim.
 9. Ustrój Królestwa Polskiego.
 10. Osiągniecia Królestwa Polskiego w gospodarce i szkolnictwie.
 11. Sytuacja Polaków w Wielkim Księstwie Poznańskim, Wolnym Mieście Krakowie i Galicji.
 12. Przyczyny wybuchu powstania listopadowego, kluczowe wydarzenia z okresu walk powstańczych, najważniejsze bitwy, dyktatorzy, skutki.
 13. Wielka Emigracja: przyczyny, emigranci, kierunki, obozy polityczne i ich programy.
 14. Powstanie krakowskie: okoliczności wybuchu, przebieg, skutki.
 15. Wiosna Ludów w Wielkopolsce i Galicji oraz udział Polaków w Wiośnie Ludów w Europie.
 16. Kultura polskiego romantyzmu: idee, najważniejsi twórcy i ich dzieła.

 

KARTA ZGLOSZENIOWA HISTORIA

Dane kontaktowe

logo mobile
ul. Grochowska 341/268
03-822 Warszawa

olimpus@olimpus.edu.pl
Telefon: 22 517-16-50
Faks: 22 517-16-51

Obserwuj nas

meta facebook

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.

Polityka prywatności