angielski

Język angielski - sesja jesienna

Olimpiada Olimpus w sesji jesiennej z języka angielskiego przeznaczona jest dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz I-IV liceum ogólnokształcącego i ma zasięg ogólnopolski. Test olimpiady składa się z 30 pytań i podanych do nich 4 odpowiedzi. W testach z sesji jesiennej jedna odpowiedź, dwie, trzy lub wszystkie mogą być poprawne. Także może zdarzyć się tak, że żadna z odpowiedzi nie będzie poprawna.

Olimpiada z języka angielskiego sprawdza wiedzę uczniów w zakresie czytania ze zrozumieniem tekstu pisanego, komunikacji, słownictwa, gramatyki i wiadomości związanych z wiedzą o krajach anglojęzycznych. Pozwala również urozmaicić zajęcia lekcyjne oraz stanowi zewnętrzne źródło oceny poziomu wiedzy uczniów.


Szkoła Podstawowa: KLASA 4

1.   Materiał gramatyczny:

 • zaimki wskazujące (this/that; these/those);
 • liczba mnoga rzeczowników;
 • konstrukcja there is / there are;
 • zaimki osobowe w funkcji podmiotu i dopełnienia;
 • forma dzierżawcza rzeczownika; przymiotniki dzierżawcze;
 • czasownik: to be; to have/have got; can;
 • liczebniki główne w zakresie 1-100;
 • czas Present Simple i Present continuous; zdania oznajmujące, pytające i przeczące;
 • przyimki miejsca i czasu;
 • zaimki pytające;
 • rodzajnik a/an;

2.   Słownictwo:

 • szkoła, przedmioty szkolne, uczeń w swojej klasie;
 • relacje w rodzinie: ja i moja najbliższa rodzina;
 • mój pokój, mieszkanie i dom;
 • czas wolny - zainteresowania; zajęcia w wolnym czasie;
 • popularne zwierzęta domowe i dzikie;
 • podstawowe informacje o wyglądzie człowieka;
 • pory dnia; dni tygodnia, nazwy miesięcy; pory roku;
 • jedzenie i napoje, owoce i warzywa, tradycyjne posiłki;
 • podstawowe przymiotniki; przymiotniki o znaczeniu przeciwnym;
 • praca ludzi; popularne zawody;
 • wyrażanie czasu - zegar;
 • podstawowe informacje osobiste;
 • nasze środowisko naturalne;
 • kraje i narodowości; święta i tradycje;

3.   Komunikacja:

 • powitania, pożegnania;
 • przedstawianie siebie i innych osób (imię, nazwisko, wiek);
 • prośby i podziękowania;
 • podstawowe zwroty grzecznościowe;
 • pytanie i informowanie o umiejętnościach;
 • pytania i informacje o wieku i miejscu zamieszkania;
 • pytania o czas;
 • pytania i informacje dotyczące narodowości i kraju pochodzenia;

Szkoła Podstawowa: KLASA 5

1.   Materiał gramatyczny:

 • zagadnienia dla klasy 4 oraz:
 • nieregularna liczba mnoga rzeczowników;
 • rodzajnik a/an i the;
 • rzeczowniki policzalne i niepoliczalne;
 • stopniowanie przymiotników, porównania z "as ... as";
 • liczebniki porządkowe;
 • zaimki dzierżawcze;
 • pytania z: How much?; How many?;
 • czas: Past simple; (czasowniki regularne, to be, to do); zdania oznajmujące, pytające i przeczące;
 • przysłówki częstotliwości i ich pozycja w zdaniu;
 • spójniki: and, but, because, so, or, after, then;

2.   Słownictwo:

 • zagadnienia dla klasy 4 oraz:
 • ubrania;
 • moje hobby i zainteresowania;
 • części ciała ludzi i zwierząt;
 • pieniądze brytyjskie i amerykańskie, ceny;
 • ważne święta i tradycje w W. Brytanii i USA;
 • nazwy przedmiotów szkolnych, szkoła w Wielkiej Brytanii;
 • codzienne czynności i obowiązki domowe;
 • w mieście i na wsi, cechy geograficzne;
 • wygląd człowieka, przymiotniki opisujące wygląd;
 • środki transportu, podróże, wakacje i turystyka;

3.   Komunikacja:

 • zagadnienia dla klasy 4 oraz:
 • zwroty grzecznościowe, sytuacje z życia codziennego;
 • pytanie o cenę i informacja o cenie;
 • prośby o pozwolenie, akceptacja i odmowa;
 • formułowanie sugestii i propozycji i reakcja na nie;
 • akceptacja zaproszenia i odmowa;
 • pytania i informacje jak dotrzeć do charakterystycznego miejsca;
 • wyrażanie życzeń;

Szkoła Podstawowa: KLASA 6

1.   Materiał gramatyczny:

 • zagadnienie dla klasy 4 i 5 oraz:
 • określniki: much, many, a few, a little, a lot of, enough;
 • stosowanie rodzajników a/an i the;
 • zaimki nieokreślone: some, every, any, no;
 • czasowniki modalne: can; must; should, would, shall, oraz have to i be able to;
 • czasy: Past simple (czasowniki regularne i nieregularne, used to), Future simple i "to be going to";
 • porównanie czasów present simple i present continuous, czasowniki stative verbs;
 • zaimki zwrotne;
 • tworzenie przysłówków, miejsce przysłówka w zdaniu; stopniowanie przysłówków;
 • przyimki ruchu;

2.   Słownictwo:

 • zagadnienie dla klasy 4 i 5 oraz:
 • zagadnienia z życia codziennego;
 • spędzanie wolnego czasu, wakacje;
 • środowisko, w którym żyjemy, pogoda;
 • zagadnienia pracy człowieka; praca i pieniądze;
 • świat, państwa, narody, narodowości, elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych;
 • żywność, przygotowanie posiłków i dań; w restauracji;
 • muzyka i instrumenty muzyczne;
 • sport, wydarzenia sportowe, sprzęt sportowy;
 • zakupy i usługi, sklepy w krajach anglosaskich;

3.   Komunikacja:

 • zagadnienie dla klasy 4 i 5 oraz:
 • sugestie, prośby i propozycje;
 • prośba o pozwolenie;
 • zapraszanie i formułowanie propozycji;
 • kupowanie, sytuacje w sklepie;
 • udzielanie rad;
 • wyrażanie obowiązku i zakazu;

Szkoła Podstawowa: KLASA 7

1.   Materiał gramatyczny:

 • zagadnienie dla klasy 4, 5 i 6 oraz:
 • czasowniki modalne;
 • czasy: Past continuous oraz Present perfect simple;
 • różne sposoby wyrażania przyszłości;
 • podstawowe "phrasal verbs";
 • zdania warunkowe typu 0 i 1;
 • zdania czasowe;

2.   Słownictwo:

 • zagadnienie dla klasy 4, 5 i 6 oraz:
 • przygotowanie potraw i posiłków, przepisy kulinarne;
 • nazwy geograficzne;
 • świat przyrody i środowisko naturalne, krajobrazy, klęski żywiołowe, rośliny i zwierzęta;
 • zdrowie i problemy zdrowotne, postępowanie w czasie choroby; zdrowy tryb życia;
 • osobowość i charakter człowieka;
 • materiały, z których wykonane są przedmioty codziennego użytku;

3.   Komunikacja:

 • zagadnienie dla klasy 4, 5 i 6 oraz:
 • oferowanie pomocy i podziękowanie za nią;
 • u lekarza; informacja o dolegliwościach;
 • reakcje emocjonalne;
 • sytuacje z życia codziennego (również język potoczny);
 • wyrażanie preferencji;

Szkoła Podstawowa: KLASA 8

1.   Materiał gramatyczny:

 • zagadnienie dla klasy 4, 5, 6 i 7 oraz:
 • zdania warunkowe typu 2;
 • czasy: present perfect continuous i past perfect;
 • czasowniki, po których stosowana jest forma gerund, infinitive lub bare infinitive;
 • definiujące zdania względne, zaimki względne;
 • strona bierna (present simple, past simple, present perfect);
 • zaimki nieokreślone: some, every, any, no i złożenia z nimi;
 • określniki ilościowe: (a) few / (a) little, a lot of, lots of;
 • phrasal verbs;
 • question tags;
 • czasownik, rzeczownik i przymiotnik z przyimkiem;

2.   Słownictwo:

 • zagadnienie dla klasy 4, 5, 6 i 7 oraz:
 • podróżowanie i turystyka, wakacje, atrakcje turystyczne krajów anglojęzycznych;
 • święta i uroczystości;
 • dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła;
 • instrumenty muzyczne, typy muzyki i muzycy;
 • klasyfikacja zwierząt i części ich ciała, zagrożone gatunki;
 • ochrona środowiska i zagrożenia dla środowiska;
 • życie rodzinne i towarzyskie;
 • sport, miejsca rozgrywek sportowych, sprzęt sportowy, imprezy sportowe;
 • praca człowieka;

3.   Komunikacja:

 • zagadnienie dla klasy 4, 5, 6 i 7 oraz:
 • obowiązek i konieczność;
 • różne sposoby udzielanie rad;
 • życzenia i gratulacje;
 • prośba o wyrażenie zgody;
 • wyrażanie chęci i życzenia;
 • składanie propozycji i sugerowanie rozwiązań;
 • znaki i tablice informacyjne;

UWAGA!
1.   Testy dla Liceum Ogólnokształcącego składają się z 4 części: rozumienie tekstu pisanego, komunikacja i słownictwo, gramatyka, wiadomości związane z wiedzą o krajach anglojęzycznych.
2.   Zakres gramatyczny i leksykalny oraz pytania z kategorii funkcji językowych obejmują materiał realizowany w szkole podstawowej oraz poprzednich klasach liceum w przypadku klas 2, 3 i 4 i są uzupełnione lub rozbudowane o podane zagadnienia.
3.   Słownictwo obejmuje cały katalog tematyczny ale szczególny nacisk będzie położony na podane zagadnienia leksykalne.

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 1

1.   Gramatyka:

 • czasy i konstrukcje - Present Simple, Present Continuous, Present Pefect/Present Perfect Continuous, Future Simple, ‘be going to’, Past Simple, “used to”, Past Continuous, Past Perfect);
 • konstrukcje czasownikowe np.: like/hate + gerund; would like/would rather + bezokolicznik; Let’s + czasownik, itp.;
 • konstrukcje z too/enough, so/such (a);
 • zdania warunkowe typu 0, 1 i 2;
 • konstrukcja have sth done, get sth done, have sb do sth, get sb to do sth;
 • przymiotniki (stopniowanie przymiotnika i porównywanie (przy użyciu “as ... as”, ... than ...);
 • question tags;
 • strona bierna w czasach teraźniejszych i przeszłych;
 • czasowniki złożone;
 • mowa zależna;
 • czasowniki modalne;
 • rzeczowniki: liczba mnoga (regularne i nieregularne), policzalne i niepoliczalne, forma dzierżawcza rzeczownika (dopełniacz saksoński);
 • przedimki: określony, nieokreślony, zerowy;
 • określniki: some, any, no, (a) little, (a) few, itp.;
 • zaimki: wskazujące, osobowe, dzierżawcze, dopełnieniowe, nieokreślone, zwrotne, względne;
 • przyimki miejsca i czasu;
 • liczebniki (główne i porządkowe);

2.   Słownictwo:

 • człowiek (np. dane personalne, okresy życia, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, rzeczy osobiste, uczucia i emocje, umiejętności i zainteresowania, społeczny i osobisty system wartości, autorytety, poczucie tożsamości);
 • dom: miejsce zamieszkania (np. dom i jego okolica, pomieszczenia i wyposażenie domu, prace domowe, wynajmowanie, kupno i sprzedaż mieszkania, przeprowadzka);
 • edukacja (np. szkoła i jej pomieszczenia, przedmioty nauczania, uczenie się - w tym uczenie się przez całe życie, przybory szkolne, oceny szkolne, życie szkoły, zajęcia pozalekcyjne, system oświaty);
 • praca (np. zawody i związane z nimi czynności i obowiązki, miejsce pracy, kariera zawodowa, warunki pracy i zatrudnienia, praca dorywcza, rynek pracy, mobilność zawodowa);
 • życie rodzinne i towarzyskie (członkowie rodziny, uroczystości rodzinne i święta, formy spędzanie wolnego czasu);
 • jedzenie (przyrządzanie pokarmów, smaki, ilości i opakowania);
 • zakupy i usługi (rodzaje sklepów, metody płatności, produkty, reklama i reklamacja);
 • zdrowie (dolegliwości i choroby i ich leczenie, lekarstwa, wizyta u lekarza/w szpitalu);
 • środowisko naturalne i przyroda (pogoda, rośliny, zwierzęta, klęski żywiołowe, ochrona środowiska);
 • podróżowanie i turystyka (środki transportu, rodzaje wakacji, zajęcia wakacyjne);

3.   Komunikacja:

 • przedstawianie siebie i innych osób; opisywanie ludzi, przedmiotów i zwierząt;
 • identyfikacja i lokalizacja przedmiotu (np. określanie miejsca położenia przedmiotów, usytuowania budynków w mieście);
 • rozpoczynanie, podtrzymywanie, kończenie rozmowy, sposoby zwracania się do rozmówcy; stosowanie zwrotów grzecznościowych, m.in. powitanie, pożegnanie, podziękowanie, przeproszenie;
 • opisywanie czynności zwyczajowych (np. opisywanie zajęć codziennych i form spędzania czasu wolnego); opisywanie czynności odbywających się w chwili mówienia; porównywanie cech osób, przedmiotów, miejsc, czynności;
 • wyrażanie intencji, marzeń i planów na przyszłość; wyrażanie przewidywań, wydarzeń w przyszłości;
 • pytanie i prośba o informację; wyrażanie upodobań i pytanie o upodobania innych;
 • prowadzenie prostych negocjacji w sytuacjach życia codziennego;
 • określanie umiejętności, kompetencji; określanie posiadania i przynależności;
 • wyrażanie i uzasadnianie swojej opinii; pytanie o opinię i przedstawianie opinii innych osób;
 • wyrażanie zgody lub sprzeciwu; wyrażanie uczuć i emocji; wyrażanie prośby; zgadzanie się i odmawianie spełnienia prośby;
 • udzielanie rad, proszenie o radę; wyrażanie zakazu i nakazu;
 • ostrzeganie i instruowanie; pytanie o pozwolenie; udzielanie i odmawianie pozwolenia;
 • wyrażanie przyczyny i skutku (np. to..., because...); wyrażanie warunku (np. If you want to...);
 • proponowanie; przyjęcie lub odrzucenie propozycji;
 • składanie gratulacji i życzeń; odpowiadanie na życzenia i gratulacje;
 • zapraszanie i odpowiadanie na zaproszenie;

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 2

1.   Gramatyka:

 • czasy gramatyczne i konstrukcje: Future Simple, Future Continuous, “be going to”, Present Continuous i Present Simple w mówieniu o przyszłości, Present Simple, Present Continuous, Past Simple, “used to”, Past Continuous, Present Perfect, Past Perfect;
 • konstrukcje czasownikowe np.: like/hate + gerund; would like/would rather + bezokolicznik; Let’s + czasownik, itp.;
 • konstrukcje z too/enough, so/such (a);
 • zdania warunkowe typu 0, 1 i 2;
 • zdania z podmiotem it i there, w zwrotach It’s worth/no use + ing;
 • question tags;
 • przymiotniki (stopniowanie przymiotnika i porównywanie (przy użyciu “as ... as”, ... than ...);
 • przyimki miejsca i czasu;
 • strona bierna w czasach teraźniejszych i przeszłych;
 • czasowniki złożone;
 • mowa zależna;
 • czasowniki modalne;
 • rzeczowniki: liczba mnoga (regularne i nieregularne), policzalne i niepoliczalne, forma dzierżawcza rzeczownika (dopełniacz saksoński);
 • przedimki: określony, nieokreślony, zerowy;
 • określniki: some, any, no, (a) little, (a) few, itp.;
 • zaimki: wskazujące, osobowe, dzierżawcze, dopełnieniowe, nieokreślone, zwrotne, względne;
 • przyimki;
 • liczebniki (główne i porządkowe);

2.   Słownictwo:

 • człowiek (np. dane personalne, okresy życia, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, rzeczy osobiste, uczucia i emocje, umiejętności i zainteresowania, społeczny i osobisty system wartości, autorytety, poczucie tożsamości);
 • dom (np. miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenia);
 • szkoła (np. przedmioty nauczania, życie szkoły);
 • praca (np. zawody i związane z nimi czynności i obowiązki, miejsce pracy, kariera zawodowa, warunki pracy i zatrudnienia, praca dorywcza, rynek pracy, mobilność zawodowa);
 • życie rodzinne i towarzyskie (członkowie rodziny, uroczystości rodzinne i święta, formy spędzanie wolnego czasu, relacje międzyludzkie);
 • jedzenie (przyrządzanie pokarmów, smaki, ilości i opakowania;
 • zakupy i usługi (rodzaje sklepów, metody płatności, produkty, reklama i reklamacja);
 • zdrowie (dolegliwości i choroby i ich leczenie, lekarstwa, wizyta u lekarza/w szpitalu);
 • środowisko naturalne i przyroda (klimat, pogoda, rośliny, zwierzęta, klęski żywiołowe, ochrona środowiska);
 • podróżowanie i turystyka (środki transportu, rodzaje wakacji, zajęcia wakacyjne);
 • państwo i społeczeństwo (np. wydarzenia i zjawiska społeczne; organizacje społeczne i międzynarodowe; polityka, gospodarka; problemy współczesnego świata; prawa człowieka; religie; ideologie);

3.   Komunikacja:

 • przedstawianie siebie i innych osób; opisywanie ludzi, przedmiotów i zwierząt;
 • identyfikacja i lokalizacja przedmiotu (np. określanie miejsca położenia przedmiotów, usytuowania budynków w mieście); opisywanie zjawisk;
 • rozpoczynanie, podtrzymywanie, kończenie rozmowy, sposoby zwracania się do rozmówcy; stosowanie zwrotów grzecznościowych, m.in. powitanie, pożegnanie, podziękowanie, przeproszenie;
 • opisywanie czynności zwyczajowych (np. opisywanie zajęć codziennych i form spędzania czasu wolnego); opisywanie czynności odbywających się w chwili mówienia; porównywanie cech osób, przedmiotów, miejsc, czynności;
 • wyrażanie intencji, marzeń i planów na przyszłość; wyrażanie przewidywań, wydarzeń w przyszłości;
 • podejmowanie spontanicznych decyzji;
 • pytanie i prośba o informację; wyrażanie upodobań i pytanie o upodobania innych;
 • prowadzenie prostych negocjacji w sytuacjach życia codziennego;
 • określanie umiejętności, kompetencji; określanie posiadania i przynależności;
 • wyrażanie i uzasadnianie swojej opinii; pytanie o opinię i przedstawianie opinii innych osób;
 • wyrażanie zgody lub sprzeciwu; wyrażanie uczuć i emocji; wyrażanie prośby; zgadzanie się i odmawianie spełnienia prośby;
 • udzielanie rad, proszenie o radę; wyrażanie zakazu i nakazu;
 • ostrzeganie i instruowanie; pytanie o pozwolenie; udzielanie i odmawianie pozwolenia;
 • wyrażanie przyczyny i skutku (np. to..., because...); wyrażanie warunku (np. If you want to...);
 • proponowanie; przyjęcie lub odrzucenie propozycji;
 • składanie gratulacji i życzeń; odpowiadanie na życzenia i gratulacje;
 • zapraszanie i odpowiadanie na zaproszenie;

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 3

1.   Gramatyka:

 • czasy gramatyczne i konstrukcje: Future Simple, Future Continuous, “be going to”, Present Continuous i Present Simple w mówieniu o przyszłości, Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect/Present Perfect Continuous, Past Perfect/Past Perfect Continuous;
 • Past Perfect Continuous dla czynności, które były wykonywane przez jakiś okres i poprzedzały inną czynność, po wyrażeniach I wish…, as if…, if only…;
 • Future Simple dla stanów lub czynności przyszłych wynikających z okoliczności zewnętrznych, dla wyrażenia postanowienia, obietnicy, decyzji;
 • konstrukcje czasownikowe np.: like/hate + gerund; would like/would rather + bezokolicznik; Let’s + czasownik, itp.;
 • konstrukcje z too/enough, so/such (a);
 • zdania warunkowe typu 0, 1, 2 i mieszane;
 • question tags;
 • przymiotniki (stopniowanie przymiotnika i porównywanie (przy użyciu “as ... as”, ... than ...);
 • spójniki (so, than, that, although, though...);
 • przyimki miejsca i czasu;
 • strona bierna w czasach teraźniejszych i przeszłych;
 • czasowniki złożone (phrasal verbs);
 • zdania wyrażające życzenie lub przypuszczenie z wyrażeniami typu I wish, I’d rather, I’d;
 • mowa zależna;
 • sooner, I’d prefer, You’d better, Suppose/supposing, If only, It’s high time, itp.;
 • czasowniki modalne;
 • rzeczowniki: liczba mnoga (regularne i nieregularne), policzalne i niepoliczalne, forma dzierżawcza rzeczownika (dopełniacz saksoński);
 • przedimki: określony, nieokreślony, zerowy;
 • określniki: some, any, no, (a) little, (a) few, itp.;
 • zaimki: wskazujące, osobowe, dzierżawcze, dopełnieniowe, nieokreślone, zwrotne, względne;
 • przyimki;
 • liczebniki (główne i porządkowe);

2.   Słownictwo:

 • człowiek (np. dane personalne, okresy życia, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, rzeczy osobiste, uczucia i emocje, umiejętności i zainteresowania, społeczny i osobisty system wartości, autorytety, poczucie tożsamości);
 • dom (np. miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenia);
 • szkoła (np. przedmioty nauczania, życie szkoły);
 • praca (np. zawody i związane z nimi czynności i obowiązki, miejsce pracy, kariera zawodowa, warunki pracy i zatrudnienia, praca dorywcza, rynek pracy, mobilność zawodowa);
 • życie rodzinne i towarzyskie (członkowie rodziny, uroczystości rodzinne i święta, formy spędzanie wolnego czasu, relacje międzyludzkie);
 • jedzenie (przyrządzanie pokarmów, smaki, ilości i opakowania;
 • zakupy i usługi (rodzaje sklepów, metody płatności, produkty, reklama i reklamacja);
 • zdrowie (dolegliwości i choroby i ich leczenie, lekarstwa, wizyta u lekarza/w szpitalu);
 • środowisko naturalne i przyroda (klimat, pogoda, rośliny, zwierzęta, klęski żywiołowe, ochrona środowiska);
 • podróżowanie i turystyka (środki transportu, rodzaje wakacji, zajęcia wakacyjne);
 • państwo i społeczeństwo (np. wydarzenia i zjawiska społeczne, organizacje społeczne i międzynarodowe; polityka, gospodarka; problemy współczesnego świata; prawa człowieka; religie; ideologie);

3.   Komunikacja:

 • przedstawianie siebie i innych osób; opisywanie ludzi, przedmiotów i zwierząt;
 • identyfikacja i lokalizacja przedmiotu (np. określanie miejsca położenia przedmiotów, usytuowania budynków w mieście); opisywanie zjawisk;
 • rozpoczynanie, podtrzymywanie, kończenie rozmowy, sposoby zwracania się do rozmówcy; stosowanie zwrotów grzecznościowych, m.in. powitanie, pożegnanie, podziękowanie, przeproszenie;
 • opisywanie czynności zwyczajowych (np. opisywanie zajęć codziennych i form spędzania czasu wolnego); opisywanie czynności odbywających się w chwili mówienia; porównywanie cech osób, przedmiotów, miejsc, czynności;
 • wyrażanie intencji, marzeń i planów na przyszłość; wyrażanie przewidywań, wydarzeń w przyszłości;
 • podejmowanie spontanicznych decyzji;
 • pytanie i prośba o informację; wyrażanie upodobań i pytanie o upodobania innych;
 • prowadzenie prostych negocjacji w sytuacjach życia codziennego;
 • określanie umiejętności, kompetencji; określanie posiadania i przynależności;
 • wyrażanie i uzasadnianie swojej opinii; pytanie o opinię i przedstawianie opinii innych osób;
 • wyrażanie zgody lub sprzeciwu; wyrażanie uczuć i emocji; wyrażanie prośby; zgadzanie się i odmawianie spełnienia prośby;
 • udzielanie rad, proszenie o radę; wyrażanie zakazu i nakazu;
 • ostrzeganie i instruowanie; pytanie o pozwolenie; udzielanie i odmawianie pozwolenia;
 • wyrażanie przyczyny i skutku (np. to..., because...); wyrażanie warunku (np. If you want to...);
 • proponowanie; przyjęcie lub odrzucenie propozycji;
 • składanie gratulacji i życzeń; odpowiadanie na życzenia i gratulacje;
 • zapraszanie i odpowiadanie na zaproszenie;

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 4

1.   Gramatyka:

 • czasy gramatyczne i konstrukcje:, Present Perfect/Present Perfect Continuous, Past Perfect/Past Perfect Continuous, Future in the past, Used to, narrative tenses, speculation and deduction;
 • Compound nouns and possessive forms;
 • Clauses of contrast and purpose (so that, despite etc.);
 • Wishes and regrets (I wish..., I regret...);
 • Quantifiers (all, most, both, either, neither, any no, none etc.);
 • Whatever, whenever, wherever, whoever, however etc.;
 • Comparatives (the...the...);
 • Adjectives without nouns;
 • Indirect questions;
 • Furthermore, moreover, besides, in addition etc.;

2.   Słownictwo:

 • człowiek (np. dane personalne, okresy życia, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, rzeczy osobiste, uczucia i emocje, umiejętności i zainteresowania, społeczny i osobisty system wartości, autorytety, poczucie tożsamości);
 • dom (np. miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenia);
 • szkoła (np. przedmioty nauczania, życie szkoły);
 • praca (np. zawody i związane z nimi czynności i obowiązki, miejsce pracy, kariera zawodowa, warunki pracy i zatrudnienia, praca dorywcza, rynek pracy, mobilność zawodowa);
 • życie rodzinne i towarzyskie (członkowie rodziny, uroczystości rodzinne i święta, formy spędzanie wolnego czasu, relacje międzyludzkie);
 • jedzenie (przyrządzanie pokarmów, smaki, ilości i opakowania;
 • zakupy i usługi (rodzaje sklepów, metody płatności, produkty, reklama i reklamacja);
 • zdrowie (dolegliwości i choroby i ich leczenie, lekarstwa, wizyta u lekarza/w szpitalu);
 • środowisko naturalne i przyroda (klimat, pogoda, rośliny, zwierzęta, klęski żywiołowe, ochrona środowiska);
 • podróżowanie i turystyka (środki transportu, rodzaje wakacji, zajęcia wakacyjne, narodowosci);
 • idiomy;
 • edukacja (np. szkoła i jej pomieszczenia, przedmioty nauczania, uczenie się - w tym uczenie się przez całe życie, przybory szkolne, oceny, życie szkoły);

3.   Komunikacja:

 • przedstawianie siebie i innych osób; opisywanie ludzi, przedmiotów i zwierząt;
 • identyfikacja i lokalizacja przedmiotu (np. określanie miejsca położenia przedmiotów, usytuowania budynków w mieście); opisywanie zjawisk;
 • rozpoczynanie, podtrzymywanie, kończenie rozmowy, sposoby zwracania się do rozmówcy; stosowanie zwrotów grzecznościowych, m.in. powitanie, pożegnanie, podziękowanie, przeproszenie;
 • opisywanie czynności zwyczajowych (np. opisywanie zajęć codziennych i form spędzania czasu wolnego); opisywanie czynności odbywających się w chwili mówienia; porównywanie cech osób, przedmiotów, miejsc, czynności;
 • wyrażanie intencji, marzeń i planów na przyszłość; wyrażanie przewidywań, wydarzeń w przyszłości;
 • podejmowanie spontanicznych decyzji;
 • pytanie i prośba o informację; wyrażanie upodobań i pytanie o upodobania innych;
 • prowadzenie prostych negocjacji w sytuacjach życia codziennego;
 • określanie umiejętności, kompetencji; określanie posiadania i przynależności;
 • wyrażanie i uzasadnianie swojej opinii; pytanie o opinię i przedstawianie opinii innych osób;
 • wyrażanie zgody lub sprzeciwu; wyrażanie uczuć i emocji; wyrażanie prośby; zgadzanie się i odmawianie spełnienia prośby;
 • udzielanie rad, proszenie o radę; wyrażanie zakazu i nakazu;
 • ostrzeganie i instruowanie; pytanie o pozwolenie; udzielanie i odmawianie pozwolenia;
 • wyrażanie przyczyny i skutku (np. to..., because...); wyrażanie warunku (np. If you want to...);
 • proponowanie; przyjęcie lub odrzucenie propozycji;
 • składanie gratulacji i życzeń; odpowiadanie na życzenia i gratulacje;
 • zapraszanie i odpowiadanie na zaproszenie;

 

KARTA ZGLOSZENIOWA ANG NIEM HISZP

 

Dane kontaktowe

logo mobile
ul. Grochowska 341/268
03-822 Warszawa

olimpus@olimpus.edu.pl
Telefon: 22 517-16-50
Faks: 22 517-16-51

Obserwuj nas

meta facebook

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.

Polityka prywatności