hiszpański

Język hiszpański - sesja jesienna

Olimpiada Olimpus w sesji jesiennej z języka hiszpańskiego przeznaczona jest dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz I-III liceum ogólnokształcącego i ma zasięg ogólnopolski. Test olimpiady składa się z 30 pytań i podanych do nich 4 odpowiedzi. W testach z sesji jesiennej jedna odpowiedź, dwie, trzy lub wszystkie mogą być poprawne. Także może zdarzyć się tak, że żadna z odpowiedzi nie będzie poprawna.

Olimpiada z języka hiszpańskiego sprawdza wiedzę uczniów w zakresie czytania ze zrozumieniem, komunikacji, słownictwa i gramatyki. Pozwala również urozmaicić zajęcia lekcyjne oraz stanowi zewnętrzne źródło oceny poziomu wiedzy uczniów.


Szkoła Podstawowa: KLASA 4

1.   Gramatyka:

 • rodzajnik określony w lp. i lmn.
 • zaimek dzierżawczy mi, tu
 • czasowniki nieregularne odmieniane w lp. ser, tener, llamarse
 • pytania z zaimkami cómo, cuántos
 • zaimki osobowe: yo, él, ella
 • podstawowe czynności (3 osoba lp.) i polecenia np. escucha, escribe, mira, dibuja, abre, cierra, toca...
 • przeczenie: no

2.   Leksyka:

 • liczebniki główne 0-20
 • rodzina
 • nazwy krajów hiszpańskojęzycznych

3.   Komunikacja:

 • powitania i pożegnania
 • przedstawianie siebie i innej osoby (imię, nazwisko, wiek)
 • reagowanie na pytania

Szkoła Podstawowa: KLASA 5

1.   Zagadnienia z klasy 4.
2.   Gramatyka:

 • rodzajnik nieokreślony w lp. i lmn.
 • liczba mnoga rzeczownika i przymiotnika
 • pytania z zaimkami de qué color, qué, quién, dónde
 • spójniki y, pero
 • zgodność przymiotnika z rzeczownikiem np. un brazo largo
 • czasownik me gusta/n

3.   Leksyka:

 • czynności/polecenia (szczególnie związane z ruchem): camina, corre, nada, salta...
 • wygląd zewnętrzny
 • charakter
 • kolory
 • ubrania
 • meble i pokoje
 • przybory szkolne
 • części ciała
 • dni tygodnia, miesiące
 • liczebniki główne 1-100
 • owoce i warzywa

4.   Komunikacja:

 • opisywanie położenia z użyciem está/hay np. El lápiz está a la izquierda del estuche. Hay reglas encima de la mesa.
 • opisywanie wyglądu zewnętrznego człowieka i śmiesznego potwora
 • omawianie swoich upodobań
 • pytanie o cenę i podawanie informacji zwrotnej
 • określanie dat

Szkoła Podstawowa: KLASA 6

1.   Zagadnienia z klasy 4 i 5.
2.   Gramatyka:

 • odmiana i znajomość czasowników regularnych w czasie teraźniejszym
 • odmiana i znajomość czasowników zwrotnych w czasie teraźniejszym
 • odmiana i znajomość czasowników acostarse, dormir, querer, preferir, saber, ir, jugar w lp.
 • pytania z zaimkami de dónde, qué hora, a qué hora
 • przyimki miejsca

3.   Leksyka:

 • żywność (śniadanie, obiad, kolacja)
 • określanie położenia
 • pory dnia, pory roku
 • element pogody
 • rozkład dnia np. A las siete me levanto.
 • czas wolny
 • sporty
 • przedmioty szkolne
 • środki lokomocji np. Voy al colegio en coche.
 • zwierzęta domowe i dzikie
 • narodowości, języki, nazwy krajów, flagi

4.   Komunikacja:

 • tradycje świąteczne związane z Reyes Magos i Navidad
 • opowiadanie o czynnościach wykonywanych w ciągu dnia z uwzględnieniem ich pory np. Desayuno huevos revueltos a las siete y cuarto.
 • pytanie i podawanie godzin
 • omawianie swoich i czyiś upodobań me/te/le gusta/n
 • pytanie o pochodzenie i udzielanie odpowiedzi np. ¿De dónde eres? Soy de Francia.
 • pytanie o znajomość języków obcych i udzielanie odpowiedzi np. ¿Qué idiomas hablas? Yo hablo inglés y un poco de español.
 • opis zwierząt (es, tiene, vive, come, sabe)
 • opisywanie zjawisk pogodowych

Szkoła Podstawowa: KLASA 7

1.   Zagadnienia z klasy 4, 5, 6.
2.   Gramatyka:

 • rodzajnik określony i nieokreślony w lp. i lmn.
 • zaimki osobowe
 • zaimki dzierżawcze
 • odmiana czasowników nieregularnych: ser, tener, ir, saber
 • pytania z zaimkami cómo, cuántos/as, de qué color, qué, quién, dónde, de dónde, a qué hora, cuál, por qué
 • liczba mnoga rzeczownika i przymiotnika
 • spójniki y, pero
 • zgodność przymiotnika z rzeczownikiem np. una camiseta amarilla
 • odmiana czasowników regularnych w czasie teraźniejszym
 • odmiana czasowników zwrotnych w czasie teraźniejszym
 • odmiana czasowników nieregularnych (z wymianą samogłoskową): acostarse, dormir, querer, preferir, jugar itp.
 • przyimki miejsca
 • tworzenie gerundio
 • omawianie przyszłości za pomocą parafrazy IR + bezokolicznik
 • przysłówki mucho, poco
 • określanie kolejności za pomocą przysłówków primero, luego, después, al final
 • wyrażanie konieczności za pomocą parafrazy TENER QUE + bezokolicznik
 • odmiana czasowników w czasie pretérito perfecto

3.   Leksyka:

 • liczebniki główne 1-1000
 • rodzina
 • wygląd zewnętrzny
 • charakter
 • kolory
 • opis ubioru
 • meble i pokoje
 • przybory szkolne
 • części ciała
 • żywność
 • upodobania me/te/le gusta/n
 • pory dnia, pory roku
 • dni tygodnia, miesiące, daty
 • pogoda
 • rozkład dnia np. A las siete me levanto.
 • czas wolny
 • sporty
 • przedmioty szkolne
 • środki lokomocji
 • zwierzęta domowe i dzikie
 • narodowości, języki, nazwy krajów
 • miejsca w mieście
 • obowiązki
 • określanie częstotliwości
 • wakacje
 • tradycje świąteczne związane z Día de Muertos, Navidad, Reyes Magos

4.   Komunikacja:

 • powitania i pożegnania
 • przedstawianie siebie i innej osoby (imię, nazwisko, wiek)
 • opis położenia z użyciem está/hay
 • pytanie o cenę i podawanie informacji zwrotnej
 • pytanie i podawanie godzin
 • pytanie o pochodzenie i udzielanie odpowiedzi np. ¿De dónde eres? Soy de Francia.
 • zwroty związane z określaniem kierunku i miejsca
   - ¿Cómo llego al parque?
   - Sigues todo recto por la calle América, pasas el banco y giras a la derecha
 • przepisy kulinarne
   - Primero lavamos las verduras. Después cortamos los tomates y los pepinos. Al final mezclamos todos los ingredientes.
 • dialog w restauracji

Szkoła Podstawowa: KLASA 8

1.   Zagadnienia z klasy 4, 5, 6, 7.
2.   Gramatyka:

 • tryb rozkazujący twierdzący i przeczący w formie
 • porównania más/menos... que..., tan/to/ta/s... como...
 • zaimki dopełnienia bliższego i dalszego
 • zdania złożone za pomocą spójników: sin embargo, porque, y por eso, en cambio
 • odmiana czasowników z końcówką AR w pretérito indefinido

3.   Leksyka:

 • podróże
 • zdrowie
   - określanie samopoczucia tener, estar, me duele
   - określanie leczenia tener que, deber
 • określanie częstotliwości
 • współczesne technologie: komputer i smartfon
 • tradycje świąteczne związane z Año Nuevo

4.   Komunikacja:

 • wyrażanie opinii pienso que, creo que, en mi opinión
 • podróże
   - kupowanie biletu
   - opowiadanie o planach
 • u lekarza
   - wyrażanie samopoczucia za pomocą wyrażeń z czasownikami: tener, estar, me duele
   - określanie leczenia przy użyciu czasowników: tener que, deber
   - określanie częstotliwości

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 1

1.   Gramatyka:

 • czas teraźniejszy trybu oznajmującego czasowników regularnych, czasowników częściowo nieregularnych (np. z przegłosem i obocznością spółgłoskową) oraz całkowicie nieregularnych
 • podstawowe użycie przyimków: a, por, de, para, con
 • czas przeszły złożony (Pretérito Perfecto) w odniesieniu do czynności wykonanych w niedalekiej lub bliżej nieokreślonej przyszłości.
 • rodzajniki określone i nieokreślone
 • zaimki dzierżawcze: mi, tu, su, itp.
 • zaimki osobowe i wskazujące
 • forma grzecznościowa: usted
 • użycie czasowników/peryfraz: necesitar, tener que, haber que, estar + gerundio, ir + a
 • użycie czasownika: gustar
 • zaimki pytajne, np. quién, dónde, de dónde
 • liczebniki 0-1000
 • rodzaj męski i żeński oraz tworzenie liczby mnogiej
 • stopniowanie przymiotników
 • przysłówki: mucho, poco, muy
 • zaimki nieokreślone: alguno, ninguno i ich forma
 • użycie czasowników: estar oraz haber do opisu lokalizacji

2.   Leksyka:

 • czynności dnia codziennego
 • pory dnia, miesiące, dni tygodnia
 • opis osoby, wygląd i cechy charakteru
 • członkowie rodziny, zawody
 • nazwy środków lokomocji
 • podstawowe słownictwo związane z przyrodą i krajobrazem wiejskim
 • słownictwo związane z wakacjami nad morzem i w górach

3.   Komunikacja:

 • przedstawianie się i pożegnania w kontekście formalnym i nieformalnym
 • powitania, pożegnania w kontekście formalnym i nieformalnym
 • przedstawianie siebie i innych osób
 • udzielanie rad
 • pytanie o samopoczucie i odpowiedzi na te pytania
 • udzielanie informacji na temat zainteresowań, proponowanie form spędzania czasu wolnego
 • wyrażanie zgody i sprzeciwu
 • podstawowe dialogi w kinie i teatrze
 • podstawowe dialogi w sklepie i centrum handlowym

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 2

1.   Zagadnienia z klasy 1.
2.   Gramatyka:

 • tryb rozkazujący twierdzący i przeczący w formie tú i usted
 • odmiana czasowników regularnych, nieregularnych w czasie przeszłym złożonym, tj. Pretérito Indefinido odmiana czasowników w trybie rozkazującym formie
 • podstawowe użycie przyimków: a, por, de, para, con, desde, hasta, entre, en
 • dopełnienia bliższe i dalsze
 • użycie imiesłowu (gerundio) od czasowników zwrotnych
 • zaimki dzierżawcze: mío, tuyo, suyo, itp.
 • zdania złożone współrzędnie i podrzędnie
 • liczebniki porządkowe
 • bezokolicznik od czasowników zwrotnych i jego użycie
 • przysłówki miejsca, czasu, sposobu, częstotliwości, ilości, twierdzenia i przeczenia
 • spójniki, np. y (e), o (u), pero, luego, aunque, porque, como, si
 • wyrażenia: por eso, así que
 • rekcja często używanych czasowników, np. empezar + a
 • użycie czasowników: ser, estar, haber i różnica w zastosowaniu (lokalizacja, samopoczucie, opis)
 • stopniowanie przymiotników (superlativo absoluto) np. altísimo

3.   Leksyka:

 • nazwy kierunków geograficznych
 • podstawowe nazwy geograficzne: río, continente, península, isla
 • nazwy programów telewizyjnych
 • określanie położenia
 • pytanie o godzinę i podawanie godzin
 • słownictwo związane z podróżą i wakacjami na plaży
 • opisywanie miejsca zamieszkania i domu
 • opisywanie czynności wykonywanych w podstawowych zawodach, np. nauczyciela, lekarza, sprzedawcy
 • podstawowe słownictwo związane ze środowiskiem i ekologią
 • podstawowe słownictwo związane z komputerem i telefonem komórkowym

4.   Komunikacja:

 • udzielanie porad i wskazówek
 • pytania o zainteresowanie, plany na przyszłość
 • wyrażanie zadowolenia, niezadowolenia, troski i radości
 • wyrażanie reakcji na ważne wydarzenia w życiu, np. urodziny, zdanie egzaminu, choroba
 • wyrażanie nakazu i zakazu

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 3

1.   Zagadnienia z klasy 1 i 2.
2.   Gramatyka:

 • odmiana czasowników regularnych, nieregularnych w czasie przeszłym prostym, tj. Pretérito Indefinido
 • odmiana czasowników regularnych, nieregularnych w czasie przeszłym ciągłym, tj. Pretérito Imperfecto
 • odmiana czasowników regularnych, nieregularnych w czasie przyszłym prostym, tj. Futuro Imperfecto
 • odmiana czasowników w trybie rozkazującym twierdzącym i przeczącym w 2. i 3. os. l. poj.
 • podstawowe użycie przyimków: a, por, de, para, con, desde, hasta, entre, en
 • dopełnienia bliższe i dalsze
 • użycie imiesłowu (gerundio) od czasowników zwrotnych
 • zaimki dzierżawcze: mío, tuyo, suyo, itp.
 • zdania złożone współrzędnie i podrzędnie
 • liczebniki porządkowe
 • bezokolicznik od czasowników zwrotnych i jego użycie
 • przysłówki miejsca, czasu, sposobu, częstotliwości, ilości, twierdzenia i przeczenia
 • spójniki, np. y (e), o (u), pero, luego, aunque, porque, como, si
 • wyrażenia: por eso, así que
 • rekcja często używanych czasowników, np. empezar + a
 • użycie czasowników: ser, estar, haber i różnica w zastosowaniu (lokalizacja, samopoczucie, opis)
 • stopniowanie przymiotników regularnych i nieregularnych oraz superlativo absoluto, np. altísimo
 • zdania w mowie zależnej (zdanie nadrzędne w presente de indicativo lub pretérito perfecto de indicativo), np. Dice que se va de vacaciones

3.   Leksyka:

 • podstawowe słownictwo związane ze sztuką, np. galeria, rękodzieło
 • podstawowe słownictwo związane z teatrem, np. scena, rola
 • podstawowe słownictwo związane z kinem, np. główny bohater, seans
 • podstawowe słownictwo związane z telewizją, np. reklama, teleturnieje

4.   Komunikacja:

 • opisywanie rutyny z przeszłości, osób i przedmiotów w przeszłości
 • opowiadanie o wydarzeniach z przeszłości przy użyciu czasów przeszłych
 • przewidywanie wydarzeń z przyszłości
 • opisywanie swoich marzeń i planów na przyszłość

 


Dane kontaktowe

logo mobile
ul. Grochowska 341/268
03-822 Warszawa

olimpus@olimpus.edu.pl
Telefon: 22 517-16-50
Faks: 22 517-16-51

Obserwuj nas

meta facebook

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.

Polityka prywatności