matematyka

Matematyka - sesja jesienna

Olimpiada Olimpus w sesji jesiennej z matematyki przeznaczona jest dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz I-IV liceum ogólnokształcącego i ma zasięg ogólnopolski. Test olimpiady składa się z 30 pytań i podanych do nich 4 odpowiedzi. W testach z sesji jesiennej jedna odpowiedź, dwie, trzy lub wszystkie mogą być poprawne. Także może zdarzyć się tak, że żadna z odpowiedzi nie będzie poprawna.

Olimpiada z matematyki zawiera zadania o różnym stopniu trudności, dlatego każdy uczeń może spróbować swoich sił. Pozwala też urozmaicić program zajęć oraz stanowi zewnętrzne źródło oceny poziomu wiedzy uczniów.


Szkoła Podstawowa: KLASA 4

1.   Zakres treści programowych z I etapu kształcenia.
2.   Arytmetyka:

 • system dziesiętny
 • system rzymski
 • liczby naturalne
 • oś liczbowa
 • działania i ich kolejność wykonywania
 • porównywania różnicowe i ilorazowe
 • potęgowanie liczb naturalnych
 • dodawanie i odejmowanie pisemne
 • zadania tekstowe

3.   Matematyka w praktyce:

 • kalendarz, czas
 • zegar
 • termometr
 • jednostki długości, masy, monetarne (w tym wyrażenia dwumianowane) i ich zamiana

4.   Zagadki matematyczne.
5.   W olimpiadzie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

Szkoła Podstawowa: KLASA 5

1.   Zakres tematyczny klasy 4.
2.   Arytmetyka:

 • działania pisemne
 • wielokrotności, dzielniki, NWW, NWD, rozkład liczby na czynniki pierwsze
 • cechy podzielności liczb
 • liczby pierwsze, liczby złożone
 • ułamki zwykłe - z obliczaniem ułamka z liczby i zastosowaniem, ale bez mnożenia i dzielenia ułamków
 • ułamki dziesiętne - zapisywanie, porównywanie, dodawanie i odejmowanie

3.   Geometria:

 • elementarne figury geometryczne (prosta, półprosta, odcinek, łamana)
 • koła, okręgi
 • kąty
 • obwody wielokątów
 • pole prostokąta
 • jednostki pola i ich zamiana
 • własności, siatki i pole powierzchni prostopadłościanów

4.   Matematyka w praktyce:

 • skala

5.   Zagadki matematyczne.
6.  W olimpiadzie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

Szkoła Podstawowa: KLASA 6

1.   Zakres tematyczny klasy 5.
2.   Arytmetyka:

 • liczby całkowite, wartość bezwzględna
 • ułamki zwykłe (w tym zastosowanie)
 • rozwinięcie dziesiętne ułamków zwykłych
 • ułamki dziesiętne (w tym zastosowanie)
 • zaokrąglanie liczb

3.   Geometria:

 • odbicia lustrzane
 • kąty przyległe, wierzchołkowe, odpowiadające i naprzemianległe
 • własności wielokątów
 • pola i obwody wielokątów
 • miary kątów w wielokątach
 • pole powierzchni całkowitej i objętość prostopadłościanów
 • jednostki objętości i ich zamiana

4.   Zagadki matematyczne.
5.   W olimpiadzie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

Szkoła Podstawowa: KLASA 7

1.   Zakres tematyczny klasy 6.
2.   Arytmetyka:

 • zapis liczb w systemie rzymskim
 • liczby wymierne i działania w zbiorze liczb wymiernych
 • liczby wymierne na osi liczbowej
 • pojęcie procentu, obliczenia procentowe w praktyce; promile

3.   Geometria:

 • podstawowe figury płaskie
 • wzajemne położenie prostych i odcinków
 • kąty i ich rodzaje (przyległe, wierzchołkowe, odpowiadające, naprzemianległe)
 • własności trójkątów - obwody, pola
 • czworokąty: własności, obwody, pola
 • graniastosłupy i ostrosłupy: proste i prawidłowe - budowa, własności i siatki, pole powierzchni
 • objętość graniastosłupa

4.   Matematyka w praktyce:

 • droga, prędkość, czas

5.   Zadania tekstowe o podwyższonym stopniu trudności.
6.   W olimpiadzie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

Szkoła Podstawowa: KLASA 8

1.   Zakres tematyczny klasy 7.
2.   Arytmetyka:

 • potęga o wykładniku naturalnym
 • pierwiastki (w tym szacowanie wyrażeń zawierających pierwiastki)
 • notacja wykładnicza

3.   Algebra:

 • wyrażenia algebraiczne - zapisywanie wyrażeń algebraicznych, obliczanie wartości liczbowych wyrażeń algebraicznych, sumy algebraiczne, działania na sumach algebraicznych
 • rozwiązywanie równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą (zastosowanie, w tym zadania z procentami)
 • przekształcanie wzorów

4.   Geometria:

 • układ współrzędnych
 • wielokąty foremne

5.   Prawdopodobieństwo:

 • statystyka - czytanie danych, średnia arytmetyczna
 • zdarzenia losowe, prawdopodobieństwo

6.   Zadania tekstowe o zwiększonym stopniu trudności.
7.   W olimpiadzie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 1

1.   Zakres materiału klasy 8 szkoły podstawowej oraz:
2.   Liczby rzeczywiste:

 • liczby naturalne
 • liczby całkowite. Liczby wymierne
 • liczby niewymierne
 • rozwinięcie dziesiętne liczby rzeczywistej
 • pierwiastek kwadratowy i sześcienny
 • potęga o wykładniku całkowitym i wymiernym
 • logarytm i jego własności
 • procenty

3.   Język matematyki:

 • zbiory; działania na zbiorach
 • przedziały; działania na przedziałach
 • rozwiązywanie nierówności
 • wyłączanie jednomianu przed nawias
 • mnożenie sum algebraicznych
 • wzory skróconego mnożenia
 • zastosowanie przekształceń algebraicznych
 • wartość bezwzględna

4.   W olimpiadzie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 2

1.   Zakres materiału klasy 1 liceum oraz:
2.   Zastosowania funkcji kwadratowej:

 • równania i nierówności kwadratowe
 • równania sprowadzalne do równań kwadratowych
 • układy równań i ich interpretacja geometryczna
 • równania i nierówności z wartością bezwzględną
 • wzory Viete’a
 • najmniejsza i największa wartość funkcji w przedziale,
 • optymalizacja: zastosowanie funkcji kwadratowej w planimetrii i w stereometrii
 • równania i układy równań drugiego stopnia

3.   Wielomiany:

 • stopień i współczynniki wielomianu
 • obliczanie wartości wielomianu
 • dodawanie i odejmowanie wielomianów
 • mnożenie wielomianów
 • wzory skróconego mnożenia

4.   W olimpiadzie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 3

1.   Zakres materiału klasy 2 liceum oraz:
2.   Funkcja wykładnicza i funkcja logarytmiczna:

 • potęga o wykładniku wymiernym
 • potęga o wykładniku rzeczywistym
 • funkcja wykładnicza
 • przekształcenia wykresu funkcji wykładniczej
 • logarytm
 • logarytm dziesiętny
 • logarytm iloczynu i logarytm ilorazu
 • logarytm potęgi
 • funkcja logarytmiczna
 • przekształcenia wykresu funkcji logarytmicznej
 • zastosowania funkcji wykładniczej i logarytmicznej w praktyce

3.   W olimpiadzie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 4

1.   Zakres materiału klasy 3 liceum oraz:
2.   Rachunek prawdopodobieństwa:

 • reguła mnożenia, reguła dodawania
 • zadania kombinatoryczne: permutacje, wariacje bez powtórzeń, wariacje z powtórzeniami, kombinacje, zastosowania
 • zdarzenia losowe
 • prawdopodobieństwo klasyczne
 • właściwości prawdopodobieństwa
 • rozkład prawdopodobieństwa
 • wartość oczekiwana zmiennej losowej

3.   W olimpiadzie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

 

KARTA ZGLOSZENIOWA MATEMATYKA

Dane kontaktowe

logo mobile
ul. Grochowska 341/268
03-822 Warszawa

olimpus@olimpus.edu.pl
Telefon: 22 517-16-50
Faks: 22 517-16-51

Obserwuj nas

meta facebook

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.

Polityka prywatności