polski

Język polski - sesja jesienna

Olimpiada Olimpus w sesji jesiennej z języka polskiego przeznaczona jest dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz I-IV liceum ogólnokształcącego i ma zasięg ogólnopolski. Test olimpiady składa się z 30 pytań i podanych do nich 4 odpowiedzi. W testach z sesji jesiennej jedna odpowiedź, dwie, trzy lub wszystkie mogą być poprawne. Także może zdarzyć się tak, że żadna z odpowiedzi nie będzie poprawna.

Olimpiada z języka polskiego sprawdza wiedzę uczniów w zakresie czytania ze zrozumieniem, nauki o języku i literatury. Pozwala również urozmaicić zajęcia lekcyjne oraz stanowi zewnętrzne źródło oceny poziomu wiedzy uczniów.


Szkoła Podstawowa: KLASA 4

1.   Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

 • Pytania do tekstu.
 • Wiedza o literaturze:
   - baśń, legenda
   - cechy wiersza: rym, rytm, wers, strofa
   - epitet, przenośnia, ożywienie, uosobienie, porównanie
   - fikcja literacka
   - autor, narrator, bohater, czas i miejsce zdarzeń
   - wydarzenia, postacie i przedmioty fantastyczne i realistyczne
 • Literatura:
   - W. Chotomska "Legendy polskie" O Lechu, Czechu i Rusie

2.   Nauka o języku:

 • głoska, litera, sylaba
 • wypowiedzenia oznajmujące, pytające, rozkazujące
 • komunikat, nadawca, odbiorca
 • rzeczownik - rodzaj, liczba, przypadek
 • przymiotnik - rodzaj (w l. poj. i mnogiej), liczba, przypadek
 • czasownik - rozpoznawanie w tekście
 • alfabet, głoska, samogłoska, spółgłoska, litera, sylaba, przenoszenie wyrazu
 • wyraz bliskoznaczny
 • rodzina wyrazów, wyrazy pokrewne
 • akapit, opis postaci, opis przedmiotu
 • pisownia wyrazów z ó, u, rz, ż, ch, h
 • wielka i mała litera
 • znaki interpunkcyjne
 • stosowanie zasad poprawności językowej
 • język potoczny i literacki

Szkoła Podstawowa: KLASA 5

1.   Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

 • Pytania do tekstu.
 • Wiedza o literaturze:
   - zakres klasy IV
   - gatunki literackie: baśń, bajka, opowiadanie, legenda (cechy), powieść
   - podmiot liryczny
   - piosenka, refren
   - porównanie, przenośnia (metafora) uosobienie, ożywienie, epitet
   - morał
   - narracja pierwszoosobowa i trzecioosobowa
   - elementy świata przedstawionego
   - popularne związki frazeologiczne związane z mitologią grecką
 • Literatura:
   - mity greckie: "o Demeter i Korze", "o Tezeuszu i Ariadnie", "o Orfeuszu i Eurydyce"

2.   Nauka o języku:

 • zakres klasy IV
 • zdanie, równoważnik zdania
 • zdanie pojedyncze i złożone
 • przysłówek, przyimek, wyrażenie przyimkowe, spójnik
 • czasownik - osoby, liczby, czasy, rodzaje, tryby
 • forma osobowa i nieosobowa czasownika; formy zakończone na -no i -to, konstrukcje czasownika ze słowem się, bezokolicznik
 • podmiot, orzeczenie
 • spółgłoski miękkie i twarde
 • nazwy własne i pospolite
 • formy wypowiedzi: list, zaproszenie, podziękowanie, ogłoszenie
 • pisownia nie z różnymi częściami mowy; pisownia cząstki by
 • nieodmienne części mowy: wykrzyknik i partykuła
 • pisownia nie z rzeczownikami, przymiotnikami, czasownikami, przysłówkami
 • język potoczny i literacki

Szkoła Podstawowa: KLASA 6

1.   Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

 • Pytania do tekstu.
 • Wiedza o literaturze:
   - zakres klasy V
   - gatunki literackie: powieść (typy powieści), powieść historyczna, kronika, mit, nowela (cechy)
   - świat przedstawiony utworu
   - fabuła, akcja, watek
   - apostrofa, pytanie retoryczne
   - rymy dokładne i niedokładne
   - wiersz wolny, rytm w wierszu
   - uosobienie, ożywienie, metafora, onomatopeja
   - dialog, monolog
   - narracja pierwszoosobowa, trzecioosobowa
 • Literatura:
   - J.R.R. Tolkien, "Hobbit"

2.   Nauka o języku:

 • zakres klasy V
 • synonimy, antonimy, wyrazy obcego pochodzenia
 • rzeczowniki własne i pospolite
 • rzeczowniki o nieregularnej odmianie, rzeczowniki nieodmieniające się
 • rzeczowniki występujące tylko w liczbie pojedynczej i tylko w liczbie mnogiej
 • stopniowanie przymiotnika i przysłówka
 • liczebniki główne, porządkowe, zbiorowe - odmiana
 • czasowniki dokonane i niedokonane
 • strona czynna i bierna czasownika
 • podmiot, orzeczenie, przydawka, dopełnienie, okolicznik
 • rodzina wyrazów, wyrazy pokrewne
 • formy literackie: relacja, wywiad, opowiadanie
 • interpunkcja zdania pojedynczego
 • język potoczny i literacki
 • czym jest adaptacja utworu literackiego
 • argumenty odnoszące się do faktów i do emocji
 • typy komunikatu: literacki, informacyjny, reklamowy

Szkoła podstawowa: KLASA 7

1.   Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

 • Pytania do tekstu.
 • Wiedza o literaturze:
   - zakres klasy VI
   - gatunki literackie: bajka (morał, alegoria), przypowieść, powieść (rodzaje, świat przedstawiony), satyra, ballada
   - apostrofa, wyraz dźwiękonaśladowczy, powtórzenie, anafora, metafora, porównanie, epitet
   - wiersz sylabotoniczny, rytm w wierszu
   - opis sytuacji, opis postaci, opis obrazu
   - figury retoryczne: pytanie retoryczne, wykrzyknienie
   - fikcja fantastyczna i fikcja realistyczna
   - podstawowe informacje biograficzne o Ignacym Krasickim
 • Literatura:
   - Ignacy Krasicki, "Żona modna"
   - A. Mickiewicz, "Stepy Akermańskie"

2.   Nauka o języku:

 • zakres klasy VI
 • zdania współrzędnie i podrzędnie złożone
 • imiesłów, imiesłowowy równoważnik zdania
 • zaimek (podział, odmiana), partykuła, wykrzyknik
 • podmiot - rodzaje podmiotu
 • zdania bezpodmiotowe
 • orzeczenie czasownikowe i imienne
 • związki wyrazów (zgody, rządu, przynależności)
 • głoski ustne, nosowe, dźwięczne, bezdźwięczne
 • upodobnienia i uproszczenia fonetyczne
 • akcent wyrazowy
 • błędy frazeologiczne
 • homonimy
 • poprawność językowa
 • język potoczny

Szkoła Podstawowa: KLASA 8

1.   Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

 • Pytania do tekstu.
 • Wiedza o literaturze:
   - zakres klasy VII
   - rodzaje literackie: dramat, liryka
   - gatunki: komedia, tragedia, ballada, satyra, wiersz wolny, wiersz biały, sonet, tren, fraszka, pieśń
   - budowa dramatu, rodzaje komizmu
   - ironia
   - środki stylistyczne: metafora, anafora, apostrofa, pytanie retoryczne
   - typy liryki, liryka zwrotu do adresata, obraz poetycki
   - Juliusz Słowacki - podstawowe informacje biograficzne
 • Literatura:
   - Juliusz Słowacki, "Balladyna"

2.   Nauka o języku:

 • zakres klasy VII
 • imiesłowy, imiesłowowy równoważnik zdania
 • zdania podrzędnie złożone
 • wykresy zdań złożonych podrzędnie
 • typy podmiotów i orzeczeń
 • mowa zależna i niezależna
 • budowa słowotwórcza wyrazu; wyraz podstawowy i pochodny
 • skróty i skrótowce
 • dialekt, gwara, język środowiskowy
 • język literacki i potoczny, kolokwializm
 • etyka słowa
 • formy wypowiedzi: opis sytuacji, przemówienie, recenzja
 • eufemizm, zgrubienie, zdrobnienie

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 1

1.   Czytanie tekstu literackiego lub nieliterackiego ze zrozumieniem.
2.   Epoka i teksty z epoki:
 - Mitologia (według książki J. Parandowskiego "Mitologia", cześć I "Grecja": bogowie greccy - ich dziedziny i atrybuty, narodziny świata, historia Prometeusza, historia Orfeusza i Eurydyki, pojedynek Apolla i Marsjasza, mit o wojnie trojańskiej)
 - "Iliada" Homera (fragmenty: pojedynek Hektora i Achillesa, Priam u Achillesa)

 • zakres szkoły podstawowej
 • mit, rodzaje mitów, funkcje mitów
 • motywy, symbole, związki frazeologiczne zaczerpnięte z Mitologii
 • pojęcia: topos, archetyp
 • epos antyczny

3.   Kształcenie językowe:

 • zakres szkoły podstawowej
 • znaki i ich rodzaje
 • elementy komunikacji językowej
 • frazeologizmy mitologiczne
 • funkcje języka
 • wiedza z zakresu fleksji, słowotwórstwa, frazeologii i składni
 • podstawowe zasady ortografii i interpunkcji

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 2

1.   Czytanie tekstu literackiego lub nieliterackiego ze zrozumieniem.
2.   Epoka i teksty z epoki:
 - Oświecenie (Ignacy Krasicki: "Do króla", "Pijaństwo", "Hymn do miłości ojczyzny", F. Karpiński "Laura i Filon", Molier "Skąpiec")

 • zakres klasy 1 liceum ogólnokształcącego
 • oświecenie - nazwa epoki, ramy czasowe, idee oświecenia, cechy literatury
 • filozofia oświecenia - najważniejsi przedstawiciele i ich myśli
 • trzy nurty w sztuce: klasycyzm, sentymentalizm, rokoko
 • przedstawiciele polskiego oświecenia
 • Ignacy Krasicki - wiedza ogólna o pisarzu

3.   Kształcenie językowe:

 • zakres klasy 1 liceum ogólnokształcącego
 • znaki i ich rodzaje
 • elementy komunikacji językowej
 • funkcje języka
 • style językowe
 • perswazja i manipulacja
 • wiedza z zakresu fleksji, słowotwórstwa, frazeologii i składni
 • podstawowe zasady ortografii i interpunkcji

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 3

1.   Czytanie tekstu literackiego lub nieliterackiego ze zrozumieniem.
2.   Epoka i teksty z epoki:
 - Pozytywizm (B. Prus "Lalka", "Z legend dawnego Egiptu")

 • zakres klasy 2 liceum ogólnokształcącego
 • pozytywizm - ramy czasowe, nazwa epoki, charakterystyka, główne idee i hasła epoki, gatunki literatury pozytywistycznej
 • program polskiego pozytywizmu
 • filozofia pozytywizmu - przedstawiciele i kierunki filozoficzne
 • nowela pozytywistyczna
 • powieść dojrzałego realizmu
 • bohater dychotomiczny

3.   Kształcenie językowe:

 • zakres klasy 2 liceum ogólnokształcącego
 • znaki i ich rodzaje
 • elementy komunikacji językowej
 • funkcje języka
 • style językowe
 • stylizacje językowe
 • parodia, pastisz, trawestacja
 • perswazja i manipulacja
 • wiedza z zakresu fleksji, słowotwórstwa, frazeologii i składni
 • podstawowe zasady ortografii i interpunkcji

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 4

1.   Czytanie tekstu literackiego lub nieliterackiego ze zrozumieniem.
2.   Epoka i teksty z epoki:
 - Literatura wojny i okupacji (T. Borowski "Proszę państwa do gazu", G. Herling-Grudziński "Inny świat", K. K. Baczyński "Pokolenie", T. Różewicz "Ocalony")

 • zakres klasy 3 liceum ogólnokształcącego
 • pokolenie Kolumbów
 • Holocaust
 • człowiek zlagrowany
 • rzeczywistość łagrowa i rzeczywistość lagrowa
 • behawioryzm jako technika pisarska

3.   Kształcenie językowe:

 • zakres klasy 3 liceum ogólnokształcącego
 • znaki i ich rodzaje
 • elementy komunikacji językowej
 • funkcje języka
 • style językowe
 • stylizacje językowe
 • komunikacja internetowa
 • język reklamy
 • slang i moda w języku

 


Dane kontaktowe

logo mobile
ul. Grochowska 341/268
03-822 Warszawa

olimpus@olimpus.edu.pl
Telefon: 22 517-16-50
Faks: 22 517-16-51

Obserwuj nas

meta facebook

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.

Polityka prywatności