polski

Język polski - sesja jesienna

Olimpiada Olimpus w sesji jesiennej z języka polskiego przeznaczona jest dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz I-IV liceum ogólnokształcącego i ma zasięg ogólnopolski. Test olimpiady składa się z 30 pytań i podanych do nich 4 odpowiedzi. W testach z sesji jesiennej jedna odpowiedź, dwie, trzy lub wszystkie mogą być poprawne. Także może zdarzyć się tak, że żadna z odpowiedzi nie będzie poprawna.

Olimpiada z języka polskiego sprawdza wiedzę uczniów w zakresie czytania ze zrozumieniem, nauki o języku i literatury. Pozwala również urozmaicić zajęcia lekcyjne oraz stanowi zewnętrzne źródło oceny poziomu wiedzy uczniów.


Szkoła Podstawowa: KLASA 4

1.   Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

  • Pytania do tekstu.
  • Wiedza o literaturze:
     - baśń, legenda
     - cechy wiersza: rym, rytm, wers, strofa
     - epitet, przenośnia, ożywienie, uosobienie, porównanie
     - fikcja literacka
     - autor, narrator, bohater, czas i miejsce zdarzeń
     - wydarzenia, postacie i przedmioty fantastyczne i realistyczne
  • Literatura:
     - W. Chotomska "Legendy polskie" O Lechu, Czechu i Rusie

2.   Nauka o języku:

  • głoska, litera, sylaba
  • wypowiedzenia oznajmujące, pytające, rozkazujące
  • komunikat, nadawca, odbiorca
  • rzeczownik - rodzaj, liczba, przypadek
  • przymiotnik - rodzaj (w l. poj. i mnogiej), liczba, przypadek
  • czasownik - rozpoznawanie w tekście
  • alfabet, głoska, samogłoska, spółgłoska, litera, sylaba, przenoszenie wyrazu
  • wyraz bliskoznaczny
  • rodzina wyrazów, wyrazy pokrewne
  • akapit, opis postaci, opis przedmiotu
  • pisownia wyrazów z ó, u, rz, ż, ch, h
  • wielka i mała litera
  • znaki interpunkcyjne
  • stosowanie zasad poprawności językowej
  • język potoczny i literacki

Szkoła Podstawowa: KLASA 5

1.   Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

  • Pytania do tekstu.
  • Wiedza o literaturze:
     - zakres klasy IV
     - gatunki literackie: baśń, bajka, opowiadanie, legenda (cechy), powieść
     - podmiot liryczny
     - piosenka, refren
     - porównanie, przenośnia (metafora) uosobienie, ożywienie, epitet
     - morał
     - narracja pierwszoosobowa i trzecioosobowa
     - elementy świata przedstawionego
     - popularne związki frazeologiczne związane z mitologią grecką
  • Literatura:
     - mity greckie: "o Demeter i Korze", "o Tezeuszu i Ariadnie", "o Orfeuszu i Eurydyce"

2.   Nauka o języku:

  • zakres klasy IV
  • zdanie, równoważnik zdania
  • zdanie pojedyncze i złożone
  • przysłówek, przyimek, wyrażenie przyimkowe, spójnik
  • czasownik - osoby, liczby, czasy, rodzaje, tryby
  • forma osobowa i nieosobowa czasownika; formy zakończone na -no i -to, konstrukcje czasownika ze słowem się, bezokolicznik
  • podmiot, orzeczenie
  • spółgłoski miękkie i twarde
  • nazwy własne i pospolite
  • formy wypowiedzi: list, zaproszenie, podziękowanie, ogłoszenie
  • pisownia nie z różnymi częściami mowy; pisownia cząstki by
  • nieodmienne części mowy: wykrzyknik i partykuła
  • pisownia nie z rzeczownikami, przymiotnikami, czasownikami, przysłówkami
  • język potoczny i literacki

Szkoła Podstawowa: KLASA 6

1.   Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

  • Pytania do tekstu.
  • Wiedza o literaturze:
     - zakres klasy V
     - gatunki literackie: powieść (typy powieści), powieść historyczna, kronika, mit, nowela (cechy)
     - świat przedstawiony utworu
     - fabuła, akcja, watek
     - apostrofa, pytanie retoryczne
     - rymy dokładne i niedokładne
     - wiersz wolny, rytm w wierszu
     - uosobienie, ożywienie, metafora, onomatopeja
     - dialog, monolog
     - narracja pierwszoosobowa, trzecioosobowa
  • Literatura:
     - J.R.R. Tolkien, "Hobbit"

2.   Nauka o języku:

  • zakres klasy V
  • synonimy, antonimy, wyrazy obcego pochodzenia
  • rzeczowniki własne i pospolite
  • rzeczowniki o nieregularnej odmianie, rzeczowniki nieodmieniające się
  • rzeczowniki występujące tylko w liczbie pojedynczej i tylko w liczbie mnogiej
  • stopniowanie przymiotnika i przysłówka
  • liczebniki główne, porządkowe, zbiorowe - odmiana
  • czasowniki dokonane i niedokonane
  • strona czynna i bierna czasownika
  • podmiot, orzeczenie, przydawka, dopełnienie, okolicznik
  • rodzina wyrazów, wyrazy pokrewne
  • formy literackie: relacja, wywiad, opowiadanie
  • interpunkcja zdania pojedynczego
  • język potoczny i literacki
  • czym jest adaptacja utworu literackiego
  • argumenty odnoszące się do faktów i do emocji
  • typy komunikatu: literacki, informacyjny, reklamowy

Szkoła podstawowa: KLASA 7

1.   Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

  • Pytania do tekstu.
  • Wiedza o literaturze:
     - zakres klasy VI
     - gatunki literackie: bajka (morał, alegoria), przypowieść, powieść (rodzaje, świat przedstawiony), satyra, ballada
     - apostrofa, wyraz dźwiękonaśladowczy, powtórzenie, anafora, metafora, porównanie, epitet
     - wiersz sylabotoniczny, rytm w wierszu
     - opis sytuacji, opis postaci, opis obrazu
     - figury retoryczne: pytanie retoryczne, wykrzyknienie
     - fikcja fantastyczna i fikcja realistyczna
     - podstawowe informacje biograficzne o Ignacym Krasickim
  • Literatura:
     - Ignacy Krasicki, "Żona modna"
     - A. Mickiewicz, "Stepy Akermańskie"

2.   Nauka o języku:

  • zakres klasy VI
  • zdania współrzędnie i podrzędnie złożone
  • imiesłów, imiesłowowy równoważnik zdania
  • zaimek (podział, odmiana), partykuła, wykrzyknik
  • podmiot - rodzaje podmiotu
  • zdania bezpodmiotowe
  • orzeczenie czasownikowe i imienne
  • związki wyrazów (zgody, rządu, przynależności)
  • głoski ustne, nosowe, dźwięczne, bezdźwięczne
  • upodobnienia i uproszczenia fonetyczne
  • akcent wyrazowy
  • błędy frazeologiczne
  • homonimy
  • poprawność językowa
  • język potoczny

Szkoła Podstawowa: KLASA 8

1.   Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

  • Pytania do tekstu.
  • Wiedza o literaturze:
     - zakres klasy VII
     - rodzaje literackie: dramat, liryka
     - gatunki: komedia, tragedia, ballada, satyra, wiersz wolny, wiersz biały, sonet, tren, fraszka, pieśń
     - budowa dramatu, rodzaje komizmu
     - ironia
     - środki stylistyczne: metafora, anafora, apostrofa, pytanie retoryczne
     - typy liryki, liryka zwrotu do adresata, obraz poetycki
     - Juliusz Słowacki - podstawowe informacje biograficzne
  • Literatura:
     - Juliusz Słowacki, "Balladyna"

2.   Nauka o języku:

  • zakres klasy VII
  • imiesłowy, imiesłowowy równoważnik zdania
  • zdania podrzędnie złożone
  • wykresy zdań złożonych podrzędnie
  • typy podmiotów i orzeczeń
  • mowa zależna i niezależna
  • budowa słowotwórcza wyrazu; wyraz podstawowy i pochodny
  • skróty i skrótowce
  • dialekt, gwara, język środowiskowy
  • język literacki i potoczny, kolokwializm
  • etyka słowa
  • formy wypowiedzi: opis sytuacji, przemówienie, recenzja
  • eufemizm, zgrubienie, zdrobnienie

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 1

1.   Czytanie tekstu literackiego lub nieliterackiego ze zrozumieniem.
2.   Epoka i teksty z epoki:
 - Mitologia (według książki J. Parandowskiego "Mitologia", cześć I "Grecja": bogowie greccy - ich dziedziny i atrybuty, narodziny świata, historia Prometeusza, historia Orfeusza i Eurydyki, pojedynek Apolla i Marsjasza, mit o wojnie trojańskiej)
 - "Iliada" Homera (fragmenty: pojedynek Hektora i Achillesa, Priam u Achillesa)

  • zakres szkoły podstawowej
  • mit, rodzaje mitów, funkcje mitów
  • motywy, symbole, związki frazeologiczne zaczerpnięte z Mitologii
  • pojęcia: topos, archetyp
  • epos antyczny

3.   Kształcenie językowe:

  • zakres szkoły podstawowej
  • znaki i ich rodzaje
  • elementy komunikacji językowej
  • frazeologizmy mitologiczne
  • funkcje języka
  • wiedza z zakresu fleksji, słowotwórstwa, frazeologii i składni
  • podstawowe zasady ortografii i interpunkcji

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 2

1.   Czytanie tekstu literackiego lub nieliterackiego ze zrozumieniem.
2.   Epoka i teksty z epoki:
 - Oświecenie (Ignacy Krasicki: "Do króla", "Pijaństwo", "Hymn do miłości ojczyzny", F. Karpiński "Laura i Filon", Molier "Skąpiec")

  • zakres klasy 1 liceum ogólnokształcącego
  • oświecenie - nazwa epoki, ramy czasowe, idee oświecenia, cechy literatury
  • filozofia oświecenia - najważniejsi przedstawiciele i ich myśli
  • trzy nurty w sztuce: klasycyzm, sentymentalizm, rokoko
  • przedstawiciele polskiego oświecenia
  • Ignacy Krasicki - wiedza ogólna o pisarzu

3.   Kształcenie językowe:

  • zakres klasy 1 liceum ogólnokształcącego
  • znaki i ich rodzaje
  • elementy komunikacji językowej
  • funkcje języka
  • style językowe
  • perswazja i manipulacja
  • wiedza z zakresu fleksji, słowotwórstwa, frazeologii i składni
  • podstawowe zasady ortografii i interpunkcji

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 3

1.   Czytanie tekstu literackiego lub nieliterackiego ze zrozumieniem.
2.   Epoka i teksty z epoki:
 - Pozytywizm (B. Prus "Lalka", "Z legend dawnego Egiptu")

  • zakres klasy 2 liceum ogólnokształcącego
  • pozytywizm - ramy czasowe, nazwa epoki, charakterystyka, główne idee i hasła epoki, gatunki literatury pozytywistycznej
  • program polskiego pozytywizmu
  • filozofia pozytywizmu - przedstawiciele i kierunki filozoficzne
  • nowela pozytywistyczna
  • powieść dojrzałego realizmu
  • bohater dychotomiczny

3.   Kształcenie językowe:

  • zakres klasy 2 liceum ogólnokształcącego
  • znaki i ich rodzaje
  • elementy komunikacji językowej
  • funkcje języka
  • style językowe
  • stylizacje językowe
  • parodia, pastisz, trawestacja
  • perswazja i manipulacja
  • wiedza z zakresu fleksji, słowotwórstwa, frazeologii i składni
  • podstawowe zasady ortografii i interpunkcji

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 4

1.   Czytanie tekstu literackiego lub nieliterackiego ze zrozumieniem.
2.   Epoka i teksty z epoki:
 - Literatura wojny i okupacji (T. Borowski "Proszę państwa do gazu", G. Herling-Grudziński "Inny świat", K. K. Baczyński "Pokolenie", T. Różewicz "Ocalony")

  • zakres klasy 3 liceum ogólnokształcącego
  • pokolenie Kolumbów
  • Holocaust
  • człowiek zlagrowany
  • rzeczywistość łagrowa i rzeczywistość lagrowa
  • behawioryzm jako technika pisarska

3.   Kształcenie językowe:

  • zakres klasy 3 liceum ogólnokształcącego
  • znaki i ich rodzaje
  • elementy komunikacji językowej
  • funkcje języka
  • style językowe
  • stylizacje językowe
  • komunikacja internetowa
  • język reklamy
  • slang i moda w języku

 


Dane kontaktowe

logo mobile
ul. Grochowska 341/268
03-822 Warszawa

olimpus@olimpus.edu.pl
Telefon: 22 517-16-50
Faks: 22 517-16-51

Obserwuj nas

meta facebook

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.

Polityka prywatności