wiosna biologia

Biologia - sesja wiosenna

Olimpiada Olimpus w sesji wiosennej z biologii przeznaczona jest dla uczniów klas V-VIII szkoły podstawowej oraz I-III liceum ogólnokształcącego i ma zasięg ogólnopolski. Test olimpiady składa się z 30 pytań i podanych do nich 4 odpowiedzi. W testach z sesji wiosennej jedna odpowiedź, dwie, trzy lub wszystkie mogą być poprawne. Także może zdarzyć się tak, że żadna z odpowiedzi nie będzie poprawna.

Olimpiada z biologii sprawdza wiedzę uczniów w zakresie znajomości anatomii, botaniki, zoologii. Pozwala również urozmaicić zajęcia lekcyjne oraz stanowi zewnętrzne źródło oceny poziomu wiedzy uczniów.


Szkoła Podstawowa: KLASA 5

1.   Tkanki i organy roślinne:

 • rodzaje tkanek;
 • przystosowania budowy poszczególnych tkanek roślinnych do pełnienia określonych funkcji;
 • miejsca występowania tkanek roślinnych;
 • tkanki pod mikroskopem;
 • korzeń - funkcje, strefy korzenia, systemy korzeniowe, przekształcenia korzeni ;
 • łodyga - rodzaje pędów, budowa zewnętrzna łodygi, funkcje łodygi, przekształcenia łodygi;
 • liść - główne funkcje liścia, budowa liścia, przekształcenia liścia;

2.   Różnorodność protistów:

 • różnorodność budowy protistów;
 • czynności życiowe protestów (odżywianie, oddychanie, rozmnażanie);
 • drogi rozprzestrzenia się i zasady profilaktyki chorób wywołanych przez protisty;

3.   Budowa i różnorodność grzybów; porosty:

 • środowisko życia grzybów;
 • cechy umożliwiające zakwalifikowanie organizmu do grzybów;
 • różnorodność budowy grzybów;
 • czynności życiowe grzybów (odżywianie, oddychanie, rozmnażanie);
 • budowa porostów;
 • typy plech;
 • znaczenie porostów;

4.   Tkanki i organy roślinne:

 • korzeń - budowa i funkcje, przekształcenia;
 • pęd - budowa i funkcje, przekształcenia;
 • liść - budowa i funkcje, przekształcenia;

Szkoła Podstawowa: KLASA 6

1.   Zakrest tematyczny klasy 5 szkoły podstawowej oraz:
2.   Kręgowce zmiennocieplne: Ryby - kręgowce środowisk wodnych:

 • charakterystyczne cechy kręgowców;
 • gromady kręgowców;
 • środowisko życia ryb;
 • przystosowania ryb do życia w wodzie;
 • budowa zewnętrzna ryb;
 • sposób rozmnażania i rozwój ryb;
 • opieka ryb nad potomstwem;
 • przegląd ryb;
 • gatunki chronione ryb;

3.   Kręgowce zmiennocieplne: Płazy - kręgowce wodno-lądowe:

 • środowisko życia płazów;
 • przystosowania płazów do życia w środowisku wodno-lądowym;
 • narządy oddechowe płazów;
 • rozmnażanie i rozwój płazów;
 • zróżnicowanie budowy i trybu życia płazów;
 • gatunki płazów żyjące w Polsce;
 • przegląd płazów;
 • gatunki chronione płazów;

4.   Kręgowce zmiennocieplne: Gady - kręgowce, które opanowały ląd:

 • środowisko życia gadów;
 • przystosowania gadów do życia na lądzie;
 • rozmnażanie się i rozwój gadów;
 • zróżnicowanie budowy i trybu życia gadów;
 • błony płodowe i ich rola;
 • gatunki gadów żyjących w Polsce;
 • gatunki chronione gadów;

5.   Mięczaki:

 • występowanie;
 • wygląd i cechy;
 • zróżnicowanie mięczaków;
 • znaczenie w przyrodzie i dla ludzi;

Szkoła podstawowa: KLASA 7

I.   Zakrest tematyczny klasy 6 szkoły podstawowej oraz:
II.   Układ oddechowy:
1.   Budowa i rola układu oddechowego:

 • drogi oddechowe;
 • narząd wymiany gazowej - płuca;
 • związek budowy narządów układu oddechowego z pełnionymi przez nie funkcjami;
 • powstawanie głosu;

2.   Mechanizm wymiany gazowej:

 • mechanizm wentylacji płuc;
 • skład powietrza wdychanego i wydychanego;
 • wymiana gazowa w płucach;
 • wymiana gazowa w tkankach;

3.   Oddychanie komórkowe:

 • mitochondria - organelle oddychania komórkowego;
 • substraty i produkty oddychania komórkowego;
 • ATP;
 • sposoby wykorzystania energii przez organizm;

4.   Higiena i choroby układu oddechowego.
III.   Układ wydalniczy:
1.   Budowa i działanie układu wydalniczego:

 • wydalanie a defekacja;
 • narządy układu wydalniczego - budowa i funkcje;
 • wydalanie produktów przemiany materii;
 • budowa i działanie nefronu;
 • etapy powstawania moczu;

2.   Higiena i choroby układu wydalniczego.
IV.   Regulacja nerwowo - hormonalna:
1.   Budowa i funkcjonowanie układu dokrewnego:

 • hormony - produkty wydzielania gruczołów dokrewnych;
 • klasyfikacja gruczołów na gruczoły zewnątrzwydzielnicze i dokrewne (wewnątrzwydzielnicze);
 • lokalizacja gruczołów dokrewnych w ciele człowieka;
 • rola hormonów w organizmie człowieka (hormon wzrostu, tyroksyna, insulina, glukagon, estrogen, progesteron, adrenalina, parathormon);
 • antagonistyczne działanie hormonów;

2.   Zaburzenia funkcjonowania układu dokrewnego:

 • skutki nadmiaru i niedoboru wybranych hormonów (hormon wzrostu, tyroksyna, insulina, glukagon, estrogen, progesteron, adrenalina, parathormon);

Szkoła Podstawowa: KLASA 8

I.   Zakrest tematyczny klasy 7 szkoły podstawowej oraz:
II.   Ekologia:
1.   Organizm a środowisko:

 • nisza ekologiczna;
 • siedlisko;
 • tolerancja ekologiczna;
 • zakres tolerancji na wybrane czynniki środowiska (woda, temperatura, stężenie soli, światło);
 • organizmy wskaźnikowe;
 • skala porostowa;

2.   Cechy populacji:

 • populacja;
 • liczebność i zagęszczenie populacji;
 • czynniki wpływające na liczebność i zagęszczenie populacji;
 • populacja w przestrzeni;
 • struktura płciowa i struktura wiekowa płci;

3.   Zależności występujące między organizmami:

 • oddziaływania antagonistyczne i nieantagonistyczne;
 • pojęcia: konkurencja, drapieżnictwo, pasożytnictwo, roślinożerność, mutualizm, komensalizm, protookoperacja;
 • konkurencja: zasoby, o które konkurują organizmy; konkurencja międzygatunkowa i wewnątrzgatunkowa, przykłady konkurencji;
 • pasożytnictwo: pasożyty zewnętrzne i wewnętrzne, przystosowania do pasożytniczego trybu życia, przykłady pasożytniczych roślin i grzybów;
 • drapieżnictwo: przystosowania do trybu życia drapieżnika i ofiary, sposoby polowania i obrony, rośliny drapieżne);
 • roślinożerność: przykłady roślinożernych roślin i zwierząt, przystosowania przeżuwaczy do roślinożerności, obrona przed roślinożercami);
 • przykłady organizmów, których łączy zależność nieantagonistyczna;
 • przykłady organizmów, których łączy zależność antagonistyczna;

4.   Czym jest ekosystem?

 • składniki ekosystemu;
 • rodzaje i przykłady ekosystemów;
 • struktura piętrowa lasu;
 • sukcesja pierwotna i wtórna;

5.   Zależności pokarmowe:

 • łańcuch pokarmowy;
 • podstawowe poziomy troficzne;
 • rola destruentów w ekosystemie;
 • sieć pokarmowa;
 • zakłócenie równowagi ekosystemu;

6.   Materia i energia w ekosystemie:

 • krążenie materii w przyrodzie;
 • przepływ energii w ekosystemie;
 • obieg węgla;
 • piramidy ekologiczne;

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 1

1.   Zakres materiału klasy 8 szkoły podstawowej oraz:
2.   Kierunki przemian metabolicznych:

 • rodzaje reakcji metabolicznych: anabolizm i katabolizm;
 • budowa i funkcja ATP;
 • inne rodzaje przenośników elektronów;
 • szlaki metaboliczne;
 • funkcje apoenzymu, koenzymu i centrum aktywnego.

3.   Budowa i działanie enzymów:

 • budowa i właściwości enzymów;
 • mechanizm działania enzymów - kataliza enzymatyczna;
 • badanie wpływu enzymów na białka.

4.   Oddychanie komórkowe. Oddychanie tlenowe:

 • znaczenie oddychania tlenowego;
 • związek między budową mitochondrium a przebiegiem oddychania tlenowego;
 • substraty i produkty kolejnych etapów oddychania tlenowego.

5.   Procesy beztlenowego uzyskiwania energii:

 • rodzaje fermentacji;
 • etapy przebiegu fermentacji mlekowej;
 • porównanie fermentacji z oddychaniem tlenowym;
 • zastosowanie fermentacji mlekowej i alkoholowej.

6.   Inne procesy metaboliczne:

 • uzyskiwanie energii ze składników pokarmowych;
 • znaczenie glukoneogenezy;
 • procesy syntezy i rozkładu glikogenu;
 • znaczenie procesu utleniania kwasów tłuszczowych - beta oksydacja.

7.   Budowa komórki - organella plazmatyczne i nieplazmatyczne. Porównanie komórek eukariotycznych. Budowa komórki prokariotycznej:

 • podział komórek na eukariotyczne i prokariotyczne;
 • główne elementy komórki eukariotycznej;
 • przykłady przystosowania komórek do pełnionych przez nie funkcji;
 • porównanie budowy komórek zwierzęcych, roślinnych i grzybowych;
 • budowa i znaczenie błon biologicznych; transport przez błonę;
 • cykl komórkowy; mitoza i mejoza.

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 2

1.   Zakres materiału klasy 1 liceum oraz:
2.   Budowa i działanie układu nerwowego:

 • budowa i funkcje układu nerwowego;
 • budowa neuronu;
 • rola komórek glejowych;
 • podział neuronów na czuciowe, ruchowe i pośredniczące;
 • powstawanie i mechanizm przewodzenia impulsu nerwowego;
 • budowa i działanie synapsy chemicznej;
 • przewodzenie impulsu między neuronami;
 • neuroprzekaźniki pobudzające i hamujące - funkcje i przykłady.

3.   Ośrodkowy układ nerwowy:

 • budowa ośrodkowego układu nerwowego;
 • budowa mózgowia (mózg, pień mózgu, móżdżek) i jego funkcje;
 • budowa i funkcje mózgu;
 • rola rdzenia kręgowego.

4.   Obwodowy układ nerwowy:

 • budowa i funkcje obwodowego układu nerwowego;
 • podział nerwów na nerwy czaszkowe i rdzeniowe oraz na nerwy czuciowe, ruchowe i mieszane;
 • odruchy warunkowe i odruchy bezwarunkowe;
 • łuk odruchowy - budowa, droga impulsu w łuku odruchowym;
 • odruch uczenia się.

5.   Autonomiczny układ nerwowy:

 • funkcjonalny podział układu nerwowego;
 • budowa i funkcja autonomicznego układu nerwowego;
 • rola układu autonomicznego w utrzymaniu homeostazy;
 • lokalizacja struktur nerwowych autonomicznego układu nerwowego.

6.   Budowa i działanie narządu wzroku:

 • receptory i kryteria ich podziału;
 • budowa oka - aparat ochronny i ruchowy oka, elementy budowy gałki ocznej;
 • droga światła w oku;
 • akomodacja i adaptacja oka;
 • widzenie przestrzenne;
 • wady wzroku;
 • choroby oczu (jaskra, zaćma, zwyrodnienie plamki, daltonizm);
 • higiena wzroku.

7.   Ucho - narząd zmysłu słuchu i zmysłu równowagi:

 • budowa ucha;
 • funkcje poszczególnych elementów budowy ucha;
 • droga dźwięku w uchu;
 • powstawanie wrażeń słuchowych;
 • budowa i działanie narządu równowagi
 • negatywny wpływ hałasu na zdrowie.

8.   Narządy smaku oraz węchu:

 • budowa i funkcje narządu smaku;
 • powstawanie wrażeń smakowych;
 • budowa i funkcje narządu węchu;
 • powstawanie wrażeń węchowych.

9.   Budowa i rola układu hormonalnego:

 • budowa układu hormonalnego;
 • budowa gruczołów zewnątrzwydzielniczych i wewnątrzwydzielniczych;
 • gruczoły dokrewne - miejsca występowania w organizmie i funkcje;
 • działanie wybranych hormonów na organizm człowieka;
 • podział hormonów ze względu na budowę chemiczną;
 • wybrane hormony tkankowe (gastryna, erytropoetyna, histamina);
 • udział układu hormonalnego w homeostazie - regulacja hormonalna rytmu dobowego;
 • regulacja hormonalna tempa metabolizmu;
 • regulacja hormonalna wzrostu organizmu.

10.   Regulacja wydzielania hormonów:

 • rola podwzgórza i przysadki w koordynacji pracy układów hormonalnego i nerwowego;
 • sprzężenie zwrotne ujemne w regulacji wydzielania hormonów tarczycy, kory nadnerczy i gonad;
 • antagonistyczne działanie hormonów w regulacji poziomu glukozy i wapnia we krwi.

11.   Nadczynność i niedoczynność gruczołów dokrewnych. Stres:

 • skutki nadczynności i niedoczynności gruczołów (w tym choroby: karłowatość, gigantyzm, akromegalia, choroba Gravesa-Basedowa);
 • cukrzyca typu I i typu II;
 • hormonalna terapia zastępcza;
 • choroba Hashimoto;
 • stres - definicja, przyczyna i rodzaje;
 • rola podwzgórza w reakcji stresowej;
 • rola kortyzolu w długotrwałym stresie;
 • sposoby radzenia sobie ze stresem.

12.   Budowa i funkcje męskich narządów rozrodczych:

 • męskie cechy płciowe (pierwszorzędowe, drugorzędowe i trzeciorzędowe);
 • budowa męskiego układu rozrodczego (narządy płciowe zewnętrzne i wewnętrzne);
 • funkcje męskiego układu rozrodczego;
 • spermatogeneza;
 • budowa plemnika.

13.   Budowa i funkcje żeńskich narządów rozrodczych:

 • żeńskie cechy płciowe (pierwszorzędowe, drugorzędowe i trzeciorzędowe);
 • budowa żeńskiego układu rozrodczego (żeńskie narządy płciowe zewnętrzne i wewnętrzne);
 • funkcje żeńskiego układu rozrodczego;
 • oogeneza;
 • cykl menstruacyjny i jego fazy;
 • hormonalna regulacja przebiegu cyklu płciowego;
 • rola syntetycznych hormonów w regulacji cyklu menstruacyjnego.

14.   Rozwój człowieka:

 • zapłodnienie - znaczenie i przebieg;
 • rozwój prenatalny (zarodkowy i płodowy);
 • funkcje błon płodowych;
 • łożysko - budowa i funkcje;
 • zmiany w organizmie kobiety w okresie ciąży;
 • czynniki wpływające na przebieg ciąży;
 • badania prenatalne;
 • okres postnatalny i jego etapy;
 • skutki wydłużającego się okresu starości.

15.   Higiena i choroby układu rozrodczego:

 • higiena układu rozrodczego;
 • profilaktyka chorób układu rozrodczego;
 • diagnostyka chorób układu rozrodczego (badania cytologiczne, USG jamy brzusznej, badania krwi, mammografia, badania histopatologiczne);
 • choroby układu rozrodczego (rak piersi, rak jąder, przerost gruczołu krokowego, rak szyjki macicy, rak jajnika) i znaczenie ich wczesnej diagnostyki;
 • choroby układu rozrodczego przenoszone drogą płciową (kiła, rzeżączka, chlamydioza, rzęsistkowica, HPV, grzybice narządów płciowych), sposoby ich leczenia i profilaktyka.

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 3

1.   Zakres materiału klasy 2 liceum oraz:
2.   Biotechnologia tradycyjna:

 • biotechnologia tradycyjna;
 • biotechnologia molekularna;
 • zakres działania biotechnologii;
 • zastosowanie biotechnologii w różnych dziedzinach życia człowieka.

3.   Podstawowe techniki inżynierii genetycznej:

 • inżynieria genetyczna;
 • sekwencjonowanie DNA;
 • metoda PCR;
 • elektroforeza DNA;
 • zastosowanie technik inżynierii genetycznej.

4.   Organizmy zmodyfikowane genetycznie:

 • organizm transgeniczny;
 • organizm zmodyfikowany genetycznie (GMO);
 • sposoby otrzymywania GMO;
 • przykłady wykorzystywania GMO;
 • korzyści i zagrożenia wynikające z zastosowania GMO.

5.   Biotechnologia molekularna - szanse i zagrożenia:

 • klonowanie;
 • sposoby klonowania;
 • terapia genowa;
 • komórki macierzyste;
 • poradnictwo genetyczne;
 • szanse i zagrożenia biologii molekularnej.

6.   Ekologia i różnorodność biologiczna. Organizm w środowisku. Tolerancja ekologiczna:

 • ekologia;
 • środowisko i jego czynniki;
 • nisza ekologiczna;
 • siedlisko;
 • tolerancja ekologiczna;
 • bioindykacja;
 • bioindykator;
 • skala porostowa.

7.   Cechy populacji:

 • populacja;
 • liczebność populacji;
 • zagęszczenie populacji;
 • struktura przestrzenna populacji;
 • struktura wiekowa populacji i jej rodzaje;
 • struktura płciowa populacji;
 • modele wzrostu liczebności populacji;
 • pojemność środowiska.

8.   Rodzaje oddziaływań między organizmami:

 • zależności nieantagonistyczne;
 • mutualizm obligatoryjny;
 • mutualizm fakultatywny;
 • komensalizm;
 • zależności antagonistyczne;
 • roślinożerność;
 • drapieżnictwo;
 • pasożytnictwo;
 • konkurencja wewnątrzgatunkowa i międzygatunkowa;
 • adaptacje roślinożerców, drapieżników i pasożytów do zdobywania pokarmu;
 • mechanizmy obronne zjadanych roślin, ofiar zwierząt i żywicieli pasożytów.

9.   Funkcjonowanie ekosystemu:

 • ekosystem;
 • biotop;
 • biocenoza;
 • klimaks;
 • sukcesja pierwotna;
 • sukcesja wtórna;
 • łańcuch pokarmowy i jego ogniwa;
 • sieć pokarmowa;
 • obieg materii w ekosystemie;
 • przepływ energii w ekosystemie;
 • obiegi węgla i azotu w przyrodzie.

10.   Czym jest różnorodność biologiczna?:

 • różnorodność biologiczna i jej typy;
 • naturalne czynniki kształtujące różnorodność biologiczną;
 • przykłady ekosystemów o bogatym składzie gatunkowym;
 • biosfera a biomy;
 • biomy lądowe;
 • biomy wodne;
 • wpływ działalności człowieka na różnorodność biologiczną.

11.   Ochrona różnorodności biologicznej:

 • bioróżnorodność a życie człowieka;
 • formy ochrony przyrody;
 • ochrona gatunkowa;
 • restytucja i reintrodukcja;
 • zrównoważony rozwój;
 • międzynarodowa współpraca na rzecz ochrony przyrody.

12.   Dobór naturalny - główny mechanizm ewolucji:

 • dobór naturalny;
 • dobór sztuczny;
 • zmienność genetyczna i jej rola w ewolucji organizmów;
 • konkurencja jako walka o byt;
 • rodzaje doboru naturalnego;
 • melanizm przemysłowy.

13.   Ewolucja na poziomie populacji. Specjacja:

 • gatunek;
 • pula genowa gatunku i populacji;
 • dryf genetyczny;
 • efekt założyciela;
 • efekt wąskiego gardła;
 • dobór naturalny a choroby genetyczne;
 • specjacja.

14.   Antropogeneza:

 • pokrewieństwo człowieka z naczelnymi;
 • antropogeneza;
 • formy kopalne człowiekowatych;
 • przełomowe zmiany w ewolucji człowieka.

 

KARTA ZGLOSZENIOWA BIOLOGIA PRZYRODA

Dane kontaktowe

logo mobile
ul. Grochowska 341/268
03-822 Warszawa

olimpus@olimpus.edu.pl
Telefon: 22 517-16-50
Faks: 22 517-16-51

Obserwuj nas

meta facebook

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.