wiosna historia

Historia - sesja wiosenna

Olimpiada Olimpus w sesji wiosennej z historii przeznaczona jest dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz I-III liceum ogólnokształcącego i ma zasięg ogólnopolski. Test olimpiady składa się z 30 pytań i podanych do nich 4 odpowiedzi. W testach z sesji wiosennej jedna odpowiedź, dwie, trzy lub wszystkie mogą być poprawne. Także może zdarzyć się tak, że żadna z odpowiedzi nie będzie poprawna.

Olimpiada z historii sprawdza wiedzę uczniów w zakresie znajomości najważniejszych wydarzeń historycznych Polski i świata. Pozwala również urozmaicić zajęcia lekcyjne oraz stanowi zewnętrzne źródło oceny poziomu wiedzy uczniów.


Szkoła podstawowa: KLASA 4

1.   Materiał klas I-III szkoły podstawowej.
2.   Polska Piastów i Jagiellonów:

 • początki Polski,
 • chrzest Polski,
 • zjazd w Gnieźnie,
 • pierwsza koronacja,
 • wojna Bolesława Krzywoustego z Niemcami,
 • panowanie Kazimierza Wielkiego,
 • Akademia Krakowska,
 • panowanie Władysława Jagiełły i Jadwigi,
 • złoty wiek kultury polskiej.

3.   Jan Zamoyski i panowanie Stefana Batorego.
4.   Polska w XVII wieku:

 • wojny ze Szwecją,
 • wojny z Turcją.

5.   Polska w czasach panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego:

 • obiady czwartkowe,
 • kultura,
 • rozbiory Polski,
 • powstanie kościuszkowskie.

6.   Powstanie styczniowe.

Szkoła podstawowa: KLASA 5

1.   Materiał klasy IV szkoły podstawowej.
2.   Cesarstwo Bizantyjskie.
3.   Schizma wschodnia.
4.   Arabowie i islam.
5.   Europa w średniowieczu:

 • imperium Karola Wielkiego,
 • Rzesza Niemiecka,
 • feudalizm,
 • krucjaty,
 • kultura rycerska,
 • Wikingowie,
 • życie codzienne w średniowieczu,
 • Kościół w średniowieczu,
 • architektura.

6.   Pierwsze państwa słowiańskie.
7.   Polska pierwszych Piastów:

 • powstanie państwa polskiego,
 • panowanie Mieszka I i Bolesława Chrobrego.

8.   Kryzys i odnowienie monarchii piastowskiej:

 • panowanie Mieszka II,
 • Polska Kazimierza Odnowiciela i Bolesława Śmiałego.

9.   Panowanie Bolesława Krzywoustego.

Szkoła podstawowa: KLASA 6

1.   Materiał klas IV-V szkoły podstawowej.
2.   Europa i Ameryka w XVII i XVIII w.:

 • monarchia absolutna we Francji,
 • monarchia parlamentarna w Anglii,
 • powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki,
 • Oświecenie w Europie.

3.   Nowe potęgi w Europie:

 • Rosja, Prusy i Austria w dobie oświecenia.

4.   Rzeczypospolita Obojga Narodów w I połowie XVIII w.
5.   Polityka wewnętrzna i zagraniczna Stanisława Augusta Poniatowskiego.
6.   Sejm wielki i Konstytucja 3 Maja.
7.   Powstanie kościuszkowskie:

 • przyczyny,
 • przebieg,
 • skutki.

8.   Kultura, sztuka i nauka polskiego oświecenia.
9.   Wielka Rewolucja Francuska.
10.   Napoleońska Europa.

Szkoła podstawowa: KLASA 7

1.   Materiał klas IV-VI szkoły podstawowej.
2.   Powstanie styczniowe.
3.   Ziemie polskie i Polacy pod zaborami:

 • represje po powstaniu styczniowym,
 • postawy Polaków wobec działań zaborców,
 • rozwój gospodarczy na ziemiach polskich,
 • partie polityczne i organizacje niepodległościowe,
 • kultura polska na przełomie XIX i XX w.

4.   Europa i świat na przełomie XIX i XX w.
5.   I wojna światowa: przyczyny, przebieg, skutki.
6.   Rewolucje w Rosji.
7.   Sprawa polska w I wojnie światowej.
8.   II Rzeczpospolita:

 • pierwsze ośrodki państwowości polskiej,
 • walka o granice,
 • twórcy II RP,
 • społeczeństwo odrodzonej RP,
 • osiągnięcia II RP,
 • sąsiedzi Polski w okresie międzywojennym,
 • przewrót majowy i rządy sanacji.

Szkoła Podstawowa: KLASA 8

1.   Materiał klas IV-VII szkoły podstawowej.
2.   Powojenna Europa:

 • Plan Marshalla,
 • Unia Europejska,
 • RWPG,
 • ONZ.

3.   Żelazna kurtyna i konflikty zimnej wojny.
4.   Bliski i Daleki Wschód po II wojnie światowej.
5.   Rozpad systemu kolonialnego.
6.   Kultura, nauka i technika.
7.   Dominacja radziecka w Europie Środkowej i Wschodniej:

 • powstanie państw demokracji ludowej,
 • ZSRR od Stalina do Gorbaczowa,
 • powstanie na Węgrzech,
 • praska wiosna,
 • Jesień Ludów,
 • zjednoczenie Niemiec,
 • rozpad ZSRR,
 • Europa po rozpadzie ZSRR.

8.   Polska po II wojnie światowej:

 • wizje powojennej Polski,
 • komuniści u władzy,
 • czasy stalinowskie,
 • od października ’56 do grudnia ’70,
 • Polska lat osiemdziesiątych,
 • upadek PRL.

9.   III Rzeczpospolita.

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 1

1.   Zakres materiału klasy 8 szkoły podstawowej oraz:
2.   Położenie cesarstwa bizantyjskiego i charakterystyka jego osiągnięć w dziedzinie kultury i prawa.
3.   Charakterystyka cywilizacji łacińskiej, bizantyjskiej i arabskiej.
4.   Początki islamu i charakterystyka religii mahometańskiej.
5.   Podboje Arabów.
6.   Państwa germańskie powstałe na gruzach imperium rzymskiego.
7.   Państwo Franków i okoliczności przejęcia władzy przez Karolingów.
8.   Rządy Karola Wielkiego: rozwój terytorialny, koronacja cesarska, idea cesarstwa karolińskiego, reformy karolińskie, renesans karoliński.
9.   Rozpad imperium Karola Wielkiego - postanowienia traktatu w Verdun z 834 r.
10.   Królestwo Niemieckie pod rządami Ludolfingów i idea cesarstwa uniwersalistycznego.
11.   Charakterystyka systemu feudalnego i społeczeństwa stanowego.
12.   Pierwsze państwa Słowian: Państwo Samona, Państwo Wielkomorawskie, Czechy, Ruś Kijowska, Państwo Polan.
13.   Rozmieszczenie plemion słowiańskich na ziemiach polskich.
14.   Przyczyny, okoliczności i skutki chrztu Mieszka I.
15.   Zasięg terytorialny państwa Polan pod koniec panowania Mieszka I.
16.   Panowanie Bolesława Chrobrego: przejęcie władzy, misja św. Wojciecha i jej znaczenie, zjazd gnieźnieński, rozwój terytorialny, koronacja królewska.
17.   Kryzys monarchii Piastów za panowania Mieszka II i panowanie Kazimierza Odnowiciela.
18.   Od Bolesława Śmiałego do Bolesława Krzywoustego: konflikt z biskupem Stanisławem, podział państwa między Bolesława a Zbigniewa, wojna z Henrykiem V, podbój Pomorza.
19.   Przyczyny rozbicia dzielnicowego, postanowienia statutu sukcesyjnego.
20.   Upadek zasady senioratu i pryncypatu.
21.   Przyczyny walki cesarstwa z papiestwem, przebieg walki o inwestyturę.
22.   Wielka schizma wschodnia.
23.   Wyprawy krzyżowe - przyczyny, najważniejsze wydarzenia, skutki.
24.   Powstanie imperium mongolskiego i najazdy Mongołów na Europę.
25.   Przemiany w rolnictwie, rzemiośle i handlu.
26.   Zróżnicowanie ludności średniowiecznych miast.
27.   Kościół w średniowieczu: średniowieczne zakony, herezje.
28.   Przyczyny, przebieg i skutki wojny stuletniej.
29.   Epidemia dżumy i jej skutki.
30.   Powstanie Imperium Osmańskiego.
31.   Cechy kultury średniowiecznej.
32.   Średniowieczne uniwersytety.
33.   Cechy i przykłady sztuki romańskiej i gotyckiej.

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 2

1.   Zakres materiału klasy 1 liceum oraz:
2.   Rewolucja agrarna i przemysłowa w Anglii - przyczyny, charakterystyka i skutki.
3.   Merkantylizm i liberalizm gospodarczy.
4.   Oświecenie: cechy myśli oświeceniowej, myśl społeczno-polityczna Johna Locke’a, Monteskiusza, Woltera, Jean-Jacquesa Rousseau, Wielka Encyklopedia Francuska, rozwój edukacji.
5.   Rokoko i klasycyzm - cechy, najważniejsze dzieła/zabytki.
6.   Absolutyzm oświecony w Rosji, Prusach i Austrii.
7.   Przyczyny, przebieg i skutki wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych oraz ustrój USA.
8.   Rewolucja francuska: pojęcie „rewolucja”, przyczyny rewolucji we Francji, zdobycie Bastylii, reformy Zgromadzenia Konstytucyjnego, okoliczności proklamowania republiki we Francji, terror jakobinów, rządy dyrektoriatu, konstytucja roku III.
9.  Wettinowie na tronie Rzeczypospolitej: unia personalna z Saksonią, wielka wojna północna, Order Orła Białego, konfederacja tarnogrodzka, sejm niemy, wojna o sukcesję polską.
10.   Stronnictwa polityczne i ich orientacje za panowania Wettinów oraz propozycje reform wysuwane przez Stanisława Konarskiego („O skutecznym rad sposobie”) i Stanisława Leszczyńskiego („Głos wolny wolność ubezpieczający”).
11.   Reformy sejmu konwokacyjnego z 1764 r.
12.   Biogram Stanisława Augusta Poniatowskiego.
13.   Elekcja Stanisława Augusta Poniatowskiego i działania reformatorskie króla.
14.   Postanowienia sejmu repninowskiego.
15.   Przyczyny zawiązania konfederacji barskiej, cele konfederatów i skutki wystąpienia przeciwko władzy.
16.   Pierwszy rozbiór Rzeczypospolitej: data, postanowienia traktatu rozbiorowego, tereny zagarnięte przez zaborców.
17.   Postanowienia sejmu rozbiorowego z 1773 r.
18.   Oświecenie w Rzeczypospolitej: działalność KEN, literatura i publicystyka, mecenat Stanisława Augusta Poniatowskiego, najważniejsze zabytki sztuki klasycystycznej.
19.   Okoliczności zwołania Sejmu Wielkiego i stronnictwa polityczne na sejmie.
20.   Reformy Sejmu Wielkiego dotyczące armii, Rady Nieustającej, szlachty gołoty, miast.
21.   Konstytucja 3 maja: data uchwalenia, główni twórcy, ustrój Rzeczypospolitej na podstawie ustawy zasadniczej.
22.   Konfederacja targowicka: okoliczności zawiązania, cele i konsekwencje.
23.   Przebieg i skutki wojny z Rosją w obronie Konstytucji 3 maja.
24.   Drugi rozbiór Rzeczypospolitej: data, podział ziem między zaborców.
25.   Przyczyny, przebieg i skutki powstania kościuszkowskiego.
26.   Trzeci rozbiór Rzeczypospolitej: data, podział ziem zagarniętych przez zaborców.
27.   Podział przyczyn upadku Rzeczypospolitej na wewnętrzne i zewnętrzne.

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 3

1.   Zakres materiału klasy 2 liceum oraz:
2.   Rozwój polskiego ruchu socjalistycznego: program, najważniejsze partie, czołowi działacze, prasa.
3.   Rozwój polskiego ruchu narodowego: program, najważniejsze organizacje, czołowi działacze, prasa.
4.   Rozwój polskiego ruchu ludowego: program, najważniejsze organizacje, czołowi działacze, prasa.
5.   Zbrojny pokój w Europie - przyczyny napięć między państwami.
6.   Geneza i członkowie trójprzymierza i trójporozumienia.
7.   Przyczyny wybuchu I wojny światowej.
8.   Kluczowe działania na frontach zachodnim, wschodnim i włoskim.
9.   Najważniejsze partie polityczne w Rosji w przededniu rewolucji.
10.   Przyczyny, przebieg i skutki rewolucji lutowej w Rosji.
11.   Przyczyny, przebieg i skutki rewolucji październikowej w Rosji.
12.   Przystąpienie USA do I wojny światowej i klęska państw centralnych.
13.   Skutki I wojny światowej.
14.   Orientacje polityczne Polaków w okresie I wojny światowej.
15.   Stosunek państw zaborczych do sprawy polskiej w okresie I wojny światowej.
16.   Mocarstwa zachodnie wobec sprawy polskiej w okresie I wojny światowej.
17.   Zmiany na mapie politycznej Europy po I wojnie światowej.
18.   Postanowienia traktatu wersalskiego.

 

KARTA ZGLOSZENIOWA HISTORIA

Dane kontaktowe

logo mobile
ul. Grochowska 341/268
03-822 Warszawa

olimpus@olimpus.edu.pl
Telefon: 22 517-16-50
Faks: 22 517-16-51

Obserwuj nas

meta facebook

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.