wiosna chemia

Chemia - sesja wiosenna

Olimpiada Olimpus w sesji wiosennej z chemii przeznaczona jest dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej oraz I-III liceum ogólnokształcącego i ma zasięg ogólnopolski. Test olimpiady składa się z 30 pytań i podanych do nich 4 odpowiedzi. W testach z sesji wiosennej jedna odpowiedź, dwie, trzy lub wszystkie mogą być poprawne. Także może zdarzyć się tak, że żadna z odpowiedzi nie będzie poprawna.

Olimpiada z chemii sprawdza wiedzę uczniów w zakresie znajomości najważniejszych pojęć związanych z chemią organiczną i nieorganiczną. Pozwala również urozmaicić zajęcia lekcyjne oraz stanowi zewnętrzne źródło oceny poziomu wiedzy uczniów.


Szkoła Podstawowa: KLASA 7

 1. Właściwości fizyczne i chemiczne substancji chemicznych znanych z życia codziennego.
 2. Mieszaniny substancji i ich rozdzielanie.
 3. Zjawiska fizyczne a reakcje chemiczne.
 4. Pierwiastki i związki chemiczne; symbole pierwiastków.
 5. Podział pierwiastków na metale i niemetale.
 6. Właściwości metali i niemetali.
 7. Stopy. Praktyczne zastosowanie metali, stopów i niemetali.
 8. Korozja i sposoby ochrony przed korozją metali.
 9. Mieszanina a związek chemiczny.
 10. Podstawowy sprzęt i szkło laboratoryjne.
 11. Obliczenia z wykorzystaniem pojęć: objętość, masa i gęstość.
 12. Atomy i cząsteczki.
 13. Budowa atomów, izotopy.
 14. Cząstki elementarne i ich właściwości.
 15. Zjawisko promieniotwórczości i jego praktyczne wykorzystanie.
 16. Zależność między budowa atomu pierwiastka, a jego położeniem w układzie okresowym.
 17. Podstawowe wiadomości o układzie okresowym pierwiastków, odczytywanie informacji z układu.
 18. Wartościowość pierwiastka.
 19. Cząsteczki związku chemicznego i pierwiastka.
 20. Wzory strukturalne (kreskowe) i sumaryczne.
 21. Nazewnictwo prostych związków chemicznych.
 22. Rodzaje wiązań chemicznych.
 23. Związki jonowe i kowalencyjne.
 24. Jony metali i niemetali.
 25. Masa atomowa i cząsteczkowa; atomowa jednostka masy.
 26. Prawo stałości składu związku chemicznego i prawo zachowania masy.
 27. Równania reakcji chemicznych.
 28. Obliczenia stechiometryczne.
 29. Rodzaje reakcji chemicznych.
 30. Wpływ katalizatora na przebieg reakcji chemicznej.
 31. Powietrze, jego skład i właściwości.
 32. Właściwości azotu.
 33. Właściwości i znaczenie tlenu w przyrodzie.
 34. Ozon i dziura ozonowa.
 35. Właściwości tlenku węgla (IV).
 36. Zastosowanie praktyczne i rola dwutlenku węgla w przyrodzie.
 37. Właściwości i praktyczne zastosowanie wodoru.
 38. Związki wodoru z niemetalami.
 39. Gazy szlachetne i ich zastosowanie praktyczne.
 40. Efekt cieplarniany i przyczyny globalnego ocieplenia klimatu.
 41. Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami.
 42. Najwybitniejsi uczeni w badaniach chemicznych.

Szkoła Podstawowa: KLASA 8

 1. Zakres tematyczny klasy VII oraz:
 2. Budowa cząsteczki wody.
 3. Woda i roztwory wodne.
 4. Właściwości wody.
 5. Stężenie procentowe roztworu, zmiana stężenia i mieszanie roztworów.
 6. Rodzaje roztworów; rozpuszczalność substancji w wodzie.
 7. Tlenki metali i niemetali.
 8. Elektrolity i nieelektrolity.
 9. Wodorotlenki i zasady.
 10. Właściwości i zastosowanie wodorotlenku sodu, potasu i wapnia.
 11. Wodorotlenki i zasady wokół nas.
 12. Otrzymywanie zasad i wodorotlenków nierozpuszczalnych w wodzie.
 13. Dysocjacja elektrolityczna zasad.
 14. Tlenki kwasowe i zasadowe.
 15. Kwasy tlenowe i beztlenowe.
 16. Otrzymywanie i właściwości podstawowych kwasów.
 17. Kwasy w naszym otoczeniu.
 18. Dysocjacja elektrolityczna kwasów.
 19. Kwasy mocne i słabe.
 20. Powstawanie kwaśnych opadów i ich skutki.
 21. Roztwory kwaśne i zasadowe; skala pH, zastosowanie wskaźników: papierek wskaźnikowy uniwersalny, fenoloftaleina, oranż metylowy i błękit tymolowy.
 22. Sole, budowa cząsteczek, wzory kreskowe i sumaryczne. Nazewnictwo soli.
 23. Otrzymywanie soli. Reakcja zobojętniania.
 24. Reakcje strąceniowe.
 25. Właściwości i zastosowanie soli.
 26. Dysocjacja elektrolityczna soli, sole rozpuszczalne i nierozpuszczalne w wodzie.
 27. Reakcje metali z kwasami. Szereg aktywności metali.
 28. Odmiany alotropowe węgla.
 29. Naturalne źródła węglowodorów (ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel kamienny).
 30. Szereg homologiczny alkanów.
 31. Właściwości i zastosowanie alkanów; związek między długością łańcucha węglowego a właściwościami fizycznymi alkanów.
 32. Szereg homologiczny alkenów i alkinów.
 33. Właściwości etylenu i acetylenu.
 34. Izomeria łańcuchowa i położeniowa.
 35. Polimeryzacja.
 36. Szereg homologiczny alkoholi.
 37. Właściwości alkoholi (szczególnie metanolu, etanolu i glicerolu).
 38. Alkohole mono- i polihydroksylowe.
 39. Porównanie właściwości alkoholi.
 40. Pojęcie mola i masa molowa.
 41. Objętość molowa gazów.

Liceum ogólnokształcące: KLASA 1

 1. Budowa atomu.
 2. Pojęcia: nukleony, liczba atomowa, liczba masowa, masa atomowa, izotopy.
 3. Przestrzenny model budowy atomu.
 4. Konfiguracja elektronowa i skrócona konfiguracja elektronowa.
 5. Rozmieszczenie elektronów w powłokach atomu, podpowłoki.
 6. Elektrony walencyjne.
 7. Położenie pierwiastka w układzie okresowym.
 8. Masa cząsteczkowa, masa molowa związku chemicznego.
 9. Interpretacja jakościowa i ilościowa równań reakcji chemicznych.
 10. Wiązanie kowalencyjne, wiązanie jonowe, wiązanie metaliczne i siły van der Waalsa.
 11. Właściwości fizyczne metali.
 12. Zapis poszczególnych rodzajów wiązań.
 13. Metale i ich stopy.
 14. Elektroujemność, właściwości substancji, liczba elektronów walencyjnych a rodzaj wiązania chemicznego.
 15. Wpływ rodzaju wiązania na właściwości substancji, wiązania typu ϭ i π.
 16. Przykłady substancji o wiązaniach jonowych, kowalencyjnych i metalicznych i ich właściwości.
 17. Oddziaływania międzycząsteczkowe.
 18. Nazewnictwo i wzory tlenków.
 19. Reakcje otrzymywania tlenków i otrzymywania tlenu.
 20. Podział tlenków.
 21. Wodorki: podział, właściwości, zastosowanie, sposoby otrzymywania.
 22. Nazewnictwo wodorków i kryteria podziału.
 23. Wodorotlenki: nazewnictwo, sposoby otrzymywania, wzory, właściwości, zastosowanie.
 24. Pojęcie higroskopijności, przykłady substancji higroskopijnych z życia codziennego.
 25. Wzory, nazewnictwo, podział kwasów.
 26. Sposoby otrzymywania kwasów.
 27. Barwa wskaźników w roztworach kwasów i zasad.
 28. Właściwości i zastosowanie kwasów.
 29. Wzory i nazewnictwo soli, hydroksosoli, wodorosoli.
 30. Wykrywanie węglanu wapnia.
 31. Dysocjacja kwasów, zasad, soli, pH tych związków.
 32. Zjawiska krasowe.
 33. Twardość wody, sposoby usuwania jej twardości.
 34. Hydraty: nazewnictwo, wzory.
 35. Właściwości i zastosowanie gipsu oraz wybranych soli.
 36. Zastosowanie skał gipsowych.
 37. Nawozy naturalne i sztuczne.
 38. Chemia życia codziennego, zastosowanie chemii w otaczających nas produktach.
 39. Zagadnienia z klasy 7 i 8 szkoły podstawowej będące uzupełnieniem powyższych zagadnień.

Liceum ogólnokształcące: KLASA 2

 1. Budowa atomu.
 2. Układ okresowy pierwiastków chemicznych - rozmieszczenie pierwiastków chemicznych, zależności między położeniem atomów a jego właściwościami.
 3. Izotopy, podstawowe przemiany jądrowe.
 4. Wiązanie kowalencyjne spolaryzowane i niespolaryzowane.
 5. Wiązanie jonowe, właściwości substancji posiadających to wiązanie.
 6. Wiązanie metaliczne i oddziaływania międzycząsteczkowe.
 7. Rodzaj wiązania, a właściwości chemiczne związku.
 8. Tlenki i związki pierwiastków chemicznych z wodorem.
 9. Wodorotlenki, kwasy nieorganiczne, sole.
 10. Hydraty.
 11. Mol i liczba Avogadra.
 12. Masa cząsteczkowa i masa molowa.
 13. Prawo stałości składu związku chemicznego.
 14. Obliczenia stechiometryczne.
 15. Stopnie utlenienia pierwiastków chemicznych.
 16. Pojęcie utleniacza i reduktora.
 17. Procesy utleniania i redukcji.
 18. Bilansowanie równań reakcji utleniania i redukcji.
 19. Rodzaje roztworów: pojęcia i sposoby rozdzielania mieszanin.
 20. Rozpuszczalność substancji, krzywe rozpuszczalności.
 21. Stężenie procentowe roztworu.
 22. Stężenie molowe roztworu.
 23. Przeliczanie stężeń.
 24. Zatężanie i rozcieńczanie roztworów.
 25. Elektrolity i nieelektrolity, proces dysocjacji elektrolitycznej.
 26. Wskaźniki kwasowo - zasadowe.
 27. Stopień dysocjacji elektrolitycznej.
 28. Odczyn i pH roztworu.
 29. Właściwości sorpcyjne gleby i stopień jej zanieczyszczeń.
 30. Zanieczyszczenia powietrza.
 31. Reakcje zobojętniania i reakcje strącania osadów.
 32. Efekty energetyczne reakcji chemicznych: reakcje egzo i endoenergetyczne, entalpia, energia aktywacji.
 33. Czynniki wpływające na szybkość reakcji chemicznej.
 34. Chemia organiczna (podstawowe wiadomości z klasy 8 szkoły podstawowej) oraz z bieżącego materiału dotyczące:
  • węglowodory: alkany, alkeny i alkiny podstawowe wzory, definicje i właściwości, reakcje oraz fluorowcopochodne,
  • reakcje spalania, substytucji, addycji, polimeryzacji,
  • termoplasty, duroplasty,
  • węgiel jako podstawowy pierwiastek chemii organicznej.
 35. Chemia życia codziennego, zastosowanie chemii w otaczających nas produktach.
 36. Podstawowe wiadomości z klasy 1 liceum będące uzupełnieniem powyższych zagadnień.

Liceum ogólnokształcące: KLASA 3

 1. Chemia organiczna - węglowodory: alkany, alkeny i alkiny, cykloalkany - podstawowe wzory, definicje i właściwości oraz reakcje.
 2. Benzen - właściwości i reakcje.
 3. Paliwa kopalne: gaz ziemny, ropa naftowa, węgiel oraz LO benzyny.
 4. Ochrona środowiska w kontekście pozyskiwania i przetwarzania paliw kopalnych.
 5. Fluorowcopochodne węglowodorów. Reakcje jakim ulegają, nazewnictwo związków.
 6. Termoplasty i duroplasty.
 7. Alkohole monohydroksylowe: otrzymywanie, nazewnictwo systematyczne i zwyczajowe, rzędowość, izomery, właściwości fizyczne w szeregu homologicznym alkoholi monohydroksylowych i właściwości chemiczne, kontrakcja objętości, zastosowania.
 8. Fermentacja alkoholowa, wpływ alkoholu na organizm ludzki, metabolizm alkoholu etylowego.
 9. Alkohole polihydroksylowe: otrzymywanie, właściwości fizyczne i chemiczne, nazewnictwo, zastosowania.
 10. Sposoby odróżniania alkoholi polihydroksylowych od monohydroksylowych.
 11. Fenole: budowa, nazewnictwo, izomery, otrzymywanie, właściwości fizyczne i chemiczne, reakcje, zastosowanie.
 12. Porównanie alkoholi i fenoli.
 13. Aldehydy: budowa, nazewnictwo, szereg homologiczny, sposoby otrzymywania, reakcje jakim ulegają, próby Tollensa i Trommera, zastosowania.
 14. Ketony: budowa, nazewnictwo, szereg homologiczny, sposoby otrzymywania, reakcje jakim ulegają, próby Tollensa i Trommera, zastosowania.
 15. Niższe kwasy karboksylowe: budowa, nazewnictwo systematyczne i zwyczajowe, szereg homologiczny, izomery, sposoby otrzymywania, reakcje jakim ulegają bądź nie ulegają, zastosowania, właściwości.
 16. Fermentacja octowa.
 17. Porównanie mocy kwasów organicznych i nieorganicznych.
 18. Sole kwasów karboksylowych.
 19. Wyższe kwasy karboksylowe: budowa, nazewnictwo systematyczne i zwyczajowe, szereg homologiczny, izomery, sposoby otrzymywania, reakcje jakim ulegają bądź nie ulegają, zastosowania, właściwości.
 20. Odróżnianie nasyconych i nienasyconych kwasów karboksylowych - reakcja z wodą bromową i manganianem(VII) potasu.
 21. Reakcje otrzymywania mydeł, określanie odczynu otrzymanych mydeł.
 22. Estry: budowa, nazewnictwo systematyczne i zwyczajowe, zapachy, izomery, sposoby otrzymywania, reakcje jakim ulegają bądź nie ulegają, zastosowania, właściwości.
 23. Hydroliza kwasowa i zasadowa estrów.
 24. Tłuszcze: budowa, nazewnictwo, sposoby otrzymywania, reakcje, zastosowania, właściwości, tłuszcze ciekłe i stałe, znaczenie dla organizmy.
 25. Fermentacja masłowa, jełczenie masła.
 26. Środki czystości: napięcie powierzchniowe, mechanizm prania i usuwania brudu, twardość wody, rodzaje substancji powierzchniowo czynnych, zastosowania środków czystości, usuwanie zanieczyszczeń z powierzchni metalowych.
 27. Kosmetyki: emulsje i emulgatory, skład chemiczny, wpływ na organizm ludzki oraz na środowisko.
 28. Aminy i amidy: budowa, nazewnictwo, sposoby otrzymywania, reakcje, zastosowania, właściwości, rzędowość, izomery.
 29. Hydroksykwasy.
 30. Chemia życia codziennego, zastosowanie chemii w otaczających nas produktach.
 31. Podstawowe wiadomości z klasy 1 i 2 liceum będące uzupełnieniem powyższych zagadnień.

 

Dane kontaktowe

logo mobile
ul. Grochowska 341/268
03-822 Warszawa

olimpus@olimpus.edu.pl
Telefon: 22 517-16-50
Faks: 22 517-16-51

Obserwuj nas

meta facebook

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.

Polityka prywatności