wiosna chemia

Chemia - sesja wiosenna

Olimpiada Olimpus w sesji wiosennej z chemii przeznaczona jest dla uczniów VII i VIII klas szkoły podstawowej oraz I-III liceum ogólnokształcącego i ma zasięg ogólnopolski. Test olimpiady składa się z 30 pytań i podanych do nich 4 odpowiedzi. W testach z sesji wiosennej jedna odpowiedź, dwie, trzy lub wszystkie mogą być poprawne. Także może zdarzyć się tak, że żadna z odpowiedzi nie będzie poprawna.

Olimpiada z chemii sprawdza wiedzę uczniów w zakresie znajomości najważniejszych pojęć związanych z chemią organiczną i nieorganiczną. Pozwala również urozmaicić zajęcia lekcyjne oraz stanowi zewnętrzne źródło oceny poziomu wiedzy uczniów.


Szkoła Podstawowa: KLASA 7

1.   Właściwości fizyczne i chemiczne substancji chemicznych znanych z życia codziennego.
2.   Mieszaniny substancji i ich rozdzielanie.
3.   Zjawiska fizyczne a reakcje chemiczne.
4.   Pierwiastki i związki chemiczne; symbole pierwiastków.
5.   Podział pierwiastków na metale i niemetale.
6.   Właściwości metali i niemetali.
7.   Stopy. Praktyczne zastosowanie metali, stopów i niemetali.
8.   Korozja i sposoby ochrony przed korozją metali.
9.   Mieszanina a związek chemiczny.
10.   Podstawowy sprzęt i szkło laboratoryjne.
11.   Obliczenia z wykorzystaniem pojęć: objętość, masa i gęstość.
12.   Atomy i cząsteczki.
13.   Budowa atomów, izotopy.
14.   Cząstki elementarne i ich właściwości.
15.   Zjawisko promieniotwórczości i jego praktyczne wykorzystanie.
16.   Zależność między budowa atomu pierwiastka, a jego położeniem w układzie okresowym.
17.   Podstawowe wiadomości o układzie okresowym pierwiastków, odczytywanie informacji z układu.
18.   Wartościowość pierwiastka.
19.   Cząsteczki związku chemicznego i pierwiastka.
20.   Wzory strukturalne (kreskowe) i sumaryczne.
21.   Nazewnictwo prostych związków chemicznych.
22.   Rodzaje wiązań chemicznych.
23.   Związki jonowe i kowalencyjne.
24.   Jony metali i niemetali.
25.   Masa atomowa i cząsteczkowa; atomowa jednostka masy.
26.   Prawo stałości składu związku chemicznego i prawo zachowania masy.
27.   Równania reakcji chemicznych.
28.   Obliczenia stechiometryczne.
29.   Rodzaje reakcji chemicznych.
30.   Wpływ katalizatora na przebieg reakcji chemicznej.
31.   Powietrze, jego skład i właściwości.
32.   Właściwości azotu.
33.   Właściwości i znaczenie tlenu w przyrodzie.
34.   Ozon i dziura ozonowa.
35.   Właściwości tlenku węgla (IV).
36.   Zastosowanie praktyczne i rola dwutlenku węgla w przyrodzie.
37.   Właściwości i praktyczne zastosowanie wodoru.
38.   Związki wodoru z niemetalami.
39.   Gazy szlachetne i ich zastosowanie praktyczne.
40.   Efekt cieplarniany i przyczyny globalnego ocieplenia klimatu.
41.   Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami.
42.   Najwybitniejsi uczeni w badaniach chemicznych.

Szkoła Podstawowa: KLASA 8

Zakres tematyczny klasy VII oraz:
1.   Budowa cząsteczki wody.
2.   Woda i roztwory wodne.
3.   Właściwości wody.
4.   Stężenie procentowe roztworu, zmiana stężenia i mieszanie roztworów.
5.   Rodzaje roztworów; rozpuszczalność substancji w wodzie.
6.   Tlenki metali i niemetali.
7.   Elektrolity i nieelektrolity.
8.   Wodorotlenki i zasady.
9.   Właściwości i zastosowanie wodorotlenku sodu, potasu i wapnia.
10.   Wodorotlenki i zasady wokół nas.
11.   Otrzymywanie zasad i wodorotlenków nierozpuszczalnych w wodzie.
12.   Dysocjacja elektrolityczna zasad.
13.   Tlenki kwasowe i zasadowe.
14.   Kwasy tlenowe i beztlenowe.
15.   Otrzymywanie i właściwości podstawowych kwasów.
16.   Kwasy w naszym otoczeniu.
17.   Dysocjacja elektrolityczna kwasów.
18.   Kwasy mocne i słabe.
19.   Powstawanie kwaśnych opadów i ich skutki.
20.   Roztwory kwaśne i zasadowe; skala pH, zastosowanie wskaźników: papierek wskaźnikowy uniwersalny, fenoloftaleina, oranż metylowy i błękit tymolowy.
21.   Sole, budowa cząsteczek, wzory kreskowe i sumaryczne. Nazewnictwo soli.
22.   Otrzymywanie soli. Reakcja zobojętniania.
23.   Reakcje strąceniowe.
24.   Właściwości i zastosowanie soli.
25.   Dysocjacja elektrolityczna soli, sole rozpuszczalne i nierozpuszczalne w wodzie.
26.   Reakcje metali z kwasami. Szereg aktywności metali.
27.   Odmiany alotropowe węgla.
28.   Naturalne źródła węglowodorów (ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel kamienny).
29.   Szereg homologiczny alkanów.
30.   Właściwości i zastosowanie alkanów; związek między długością łańcucha węglowego a właściwościami fizycznymi alkanów.
31.   Szereg homologiczny alkenów i alkinów.
32.   Właściwości etylenu i acetylenu.
33.   Izomeria łańcuchowa i położeniowa.
34.   Polimeryzacja.
35.   Szereg homologiczny alkoholi.
36.   Właściwości alkoholi (szczególnie metanolu, etanolu i glicerolu).
37.   Alkohole mono- i polihydroksylowe.
38.   Porównanie właściwości alkoholi.
39.   Pojęcie mola i masa molowa.
40.   Objętość molowa gazów.

Liceum ogólnokształcące: KLASA 1

1.   Budowa atomu.
2.   Pojęcia: nukleony, liczba atomowa, liczba masowa, masa atomowa, izotopy.
3.   Przestrzenny model budowy atomu.
4.   Konfiguracja elektronowa i skrócona konfiguracja elektronowa.
5.   Rozmieszczenie elektronów w powłokach atomu, podpowłoki.
6.   Elektrony walencyjne.
7.   Położenie pierwiastka w układzie okresowym.
8.   Masa cząsteczkowa, masa molowa związku chemicznego.
9.   Interpretacja jakościowa i ilościowa równań reakcji chemicznych.
10.   Wiązanie kowalencyjne, wiązanie jonowe, wiązanie metaliczne i siły van der Waalsa.
11.   Właściwości fizyczne metali.
12.   Zapis poszczególnych rodzajów wiązań.
13.   Metale i ich stopy.
14.   Elektroujemność, właściwości substancji, liczba elektronów walencyjnych a rodzaj wiązania chemicznego.
15.   Wpływ rodzaju wiązania na właściwości substancji, wiązania typu ϭ i π.
16.   Przykłady substancji o wiązaniach jonowych, kowalencyjnych i metalicznych i ich właściwości.
17.   Oddziaływania międzycząsteczkowe.
18.   Nazewnictwo i wzory tlenków.
19.   Reakcje otrzymywania tlenków i otrzymywania tlenu.
20.   Podział tlenków.
21.   Wodorki: podział, właściwości, zastosowanie, sposoby otrzymywania.
22.   Nazewnictwo wodorków i kryteria podziału.
23.   Wodorotlenki: nazewnictwo, sposoby otrzymywania, wzory, właściwości, zastosowanie.
24.   Pojęcie higroskopijności, przykłady substancji higroskopijnych z życia codziennego.
25.   Wzory, nazewnictwo, podział kwasów.
26.   Sposoby otrzymywania kwasów.
27.   Barwa wskaźników w roztworach kwasów i zasad.
28.   Właściwości i zastosowanie kwasów.
29.   Wzory i nazewnictwo soli, hydroksosoli, wodorosoli.
30.   Wykrywanie węglanu wapnia.
31.   Dysocjacja kwasów, zasad, soli, pH tych związków.
32.   Zjawiska krasowe.
33.   Twardość wody, sposoby usuwania jej twardości.
34.   Hydraty: nazewnictwo, wzory.
35.   Właściwości i zastosowanie gipsu oraz wybranych soli.
36.   Zastosowanie skał gipsowych.
37.   Nawozy naturalne i sztuczne.
38.   Chemia życia codziennego, zastosowanie chemii w otaczających nas produktach.
39.   Zagadnienia z klasy 7 i 8 szkoły podstawowej będące uzupełnieniem powyższych zagadnień.

Liceum ogólnokształcące: KLASA 2

1.   Budowa atomu.
2.   Układ okresowy pierwiastków chemicznych - rozmieszczenie pierwiastków chemicznych, zależności między położeniem atomów a jego właściwościami.
3.   Wiązanie kowalencyjne spolaryzowane i niespolaryzowane.
4.   Wiązanie jonowe, właściwości substancji posiadających to wiązanie.
5.   Wiązanie metaliczne i oddziaływania międzycząsteczkowe.
6.   Rodzaj wiązania, a właściwości chemiczne związku.
7.   Tlenki i związki pierwiastków chemicznych z wodorem.
8.   Wodorotlenki, kwasy nieorganiczne, sole.
9.   Hydraty.
10.   Mol i liczba Avogadra.
11.   Masa cząsteczkowa i masa molowa.
12.   Prawo stałości składu związku chemicznego.
13.   Obliczenia stechiometryczne.
14.   Stopnie utlenienia pierwiastków chemicznych.
15.   Pojęcie utleniacza i reduktora.
16.   Procesy utleniania i redukcji.
17.   Bilansowanie równań reakcji utleniania i redukcji.
18.   Rodzaje roztworów: pojęcia i sposoby rozdzielania mieszanin.
19.   Rozpuszczalność substancji, krzywe rozpuszczalności.
20.   Stężenie procentowe roztworu.
21.   Stężenie molowe roztworu.
22.   Przeliczanie stężeń.
23.   Zatężanie i rozcieńczanie roztworów.
24.   Elektrolity i nieelektrolity, proces dysocjacji elektrolitycznej.
25.   Wskaźniki kwasowo - zasadowe.
26.   Stopień dysocjacji elektrolitycznej.
27.   Odczyn i pH roztworu.
28.   Właściwości sorpcyjne gleby i stopień jej zanieczyszczeń.
29.   Zanieczyszczenia powietrza.
30.   Reakcje zobojętniania i reakcje strącania osadów.
31.   Efekty energetyczne reakcji chemicznych: reakcje egzo i endoenergetyczne, entalpia, energia aktywacji.
32.   Czynniki wpływające na szybkość reakcji chemicznej.
33.   Chemia organiczna (podstawowe wiadomości z klasy 8 szkoły podstawowej) oraz z bieżącego materiału dotyczące:

 • węglowodory: alkany, alkeny i alkiny podstawowe wzory, definicje i właściwości i ich pochodne,
 • reakcje spalania, substytucji, addycji, polimeryzacji,
 • termoplasty, duroplasty,
 • węgiel jako podstawowy pierwiastek chemii organicznej.

34.   Chemia życia codziennego, zastosowanie chemii w otaczających nas produktach.

Liceum ogólnokształcące: KLASA 3

1.   Chemia organiczna - węglowodory: alkany, alkeny i alkiny podstawowe wzory, definicje i właściwości oraz reakcje.
2.   Benzen - właściwości i reakcje.
3.   Paliwa kopalne: gaz ziemny, ropa naftowa, węgiel oraz LO benzyny.
4.   Ochrona środowiska w kontekście pozyskiwania i przetwarzania paliw kopalnych.
5.   Fluorowcopochodne węglowodorów. Reakcje jakim ulegają, nazewnictwo związków.
6.   Termoplasty i duroplasty.
7.   Alkohole monohydroksylowe: otrzymywanie, nazewnictwo systematyczne i zwyczajowe, rzędowość, izomery, właściwości fizyczne w szeregu homologicznym alkoholi monohydroksylowych i właściwości chemiczne, kontrakcja objętości, zastosowania.
8.   Fermentacja alkoholowa, wpływ alkoholu na organizm ludzki, metabolizm alkoholu etylowego.
9.   Alkohole polihydroksylowe: otrzymywanie, właściwości fizyczne i chemiczne, nazewnictwo, zastosowania.
10.   Sposoby odróżniania alkoholi polihydroksylowych od monohydroksylowych.
11.   Fenole: budowa, nazewnictwo, izomery, otrzymywanie, właściwości fizyczne i chemiczne, reakcje, zastosowanie.
12.   Porównanie alkoholi i fenoli.
13.   Aldehydy: budowa, nazewnictwo, szereg homologiczny, sposoby otrzymywania, reakcje jakim ulegają, próby Tollensa i Trommera, zastosowania.
14.   Ketony: budowa, nazewnictwo, szereg homologiczny, sposoby otrzymywania, reakcje jakim ulegają, próby Tollensa i Trommera, zastosowania.
15.   Niższe kwasy karboksylowe: budowa, nazewnictwo systematyczne i zwyczajowe, szereg homologiczny, izomery, sposoby otrzymywania, reakcje jakim ulegają bądź nie ulegają, zastosowania, właściwości.
16.   Fermentacja octowa.
17.   Porównanie mocy kwasów organicznych i nieorganicznych.
18.   Sole kwasów karboksylowych.
19.   Wyższe kwasy karboksylowe: budowa, nazewnictwo systematyczne i zwyczajowe, szereg homologiczny, izomery, sposoby otrzymywania, reakcje jakim ulegają bądź nie ulegają, zastosowania, właściwości.
20.   Odróżnianie nasyconych i nienasyconych kwasów karboksylowych - reakcja z wodą bromową i manganianem(VII) potasu.
21.   Reakcje otrzymywania mydeł, określanie odczynu otrzymanych mydeł.
22.   Estry: budowa, nazewnictwo systematyczne i zwyczajowe, zapachy, izomery, sposoby otrzymywania, reakcje jakim ulegają bądź nie ulegają, zastosowania, właściwości.
23.   Hydroliza kwasowa i zasadowa estrów.
24.   Tłuszcze: budowa, nazewnictwo, sposoby otrzymywania, reakcje, zastosowania, właściwości, tłuszcze ciekłe i stałe, znaczenie dla organizmy.
25.   Fermentacja masłowa, jełczenie masła.
26.   Środki czystości: napięcie powierzchniowe, mechanizm prania i usuwania brudu, twardość wody, rodzaje substancji powierzchniowo czynnych, zastosowania środków czystości, usuwanie zanieczyszczeń z powierzchni metalowych.
27.   Kosmetyki: emulsje i emulgatory, skład chemiczny, wpływ na organizm ludzki oraz na środowisko.
28.   Aminy i amidy: budowa, nazewnictwo, sposoby otrzymywania, reakcje, zastosowania, właściwości, rzędowość, izomery.
29.   Chemia życia codziennego, zastosowanie chemii w otaczających nas produktach.
30.   Wiadomości z klasy 1 i 2 liceum obejmujące całą chemię nieorganiczną zwłaszcza:

 • budowa atomu i układ okresowy pierwiastków chemicznych,
 • wiązania: kowalencyjne spolaryzowane i niespolaryzowane, koordynacyjne, jonowe, metaliczne i oddziaływania międzycząsteczkowe i wzajemne zależności,
 • tlenki, wodorki, wodorotlenki, kwasy nieorganiczne, sole, hydraty,
 • mol i liczba Avogadra, masa cząsteczkowa i masa molowa,
 • prawo stałości składu związku chemicznego,
 • obliczenia stechiometryczne,
 • utleniacz, reduktor, procesy utleniania i redukcji, równania reakcji utleniania i redukcji,
 • rodzaje roztworów, rozpuszczalność substancji, interpretacja krzywych rozpuszczalności,
 • stężenie procentowe roztworu i molowe roztworu - rozcieńczanie i przeliczanie stężeń; roztwory nasycone i nienasycone,
 • elektrolity i nieelektrolity,
 • proces dysocjacji elektrolitycznej i stopień dysocjacji elektrolitycznej,
 • odczyn i pH roztworu, wpływ odczynu gleby na możliwość uprawy roślin i przydatność do użycia w kontekście kumulacji zanieczyszczeń,
 • reakcje zobojętniania i strącania osadów,
 • efekty energetyczne reakcji chemicznych, czynniki wpływające na szybkość reakcji chemicznej.

 

KARTA ZGLOSZENIOWA CHEMIA

Dane kontaktowe

logo mobile
ul. Grochowska 341/268
03-822 Warszawa

olimpus@olimpus.edu.pl
Telefon: 22 517-16-50
Faks: 22 517-16-51

Obserwuj nas

meta facebook

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.