wiosna polski

Język polski - sesja wiosenna

Olimpiada Olimpus w sesji wiosennej z języka polskiego przeznaczona jest dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz I-IV liceum ogólnokształcącego i ma zasięg ogólnopolski. Test olimpiady składa się z 30 pytań i podanych do nich 4 odpowiedzi. W testach z sesji wiosennej jedna odpowiedź, dwie, trzy lub wszystkie mogą być poprawne. Także może zdarzyć się tak, że żadna z odpowiedzi nie będzie poprawna.

Olimpiada z języka polskiego sprawdza wiedzę uczniów w zakresie czytania ze zrozumieniem, nauki o języku i literatury. Pozwala również urozmaicić zajęcia lekcyjne oraz stanowi zewnętrzne źródło oceny poziomu wiedzy uczniów.


Szkoła Podstawowa: KLASA 4

1.   Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

 • Pytania do tekstu.
 • Wiedza o literaturze:
  - baśń, legenda, opowiadanie
  - cechy wiersza: rym, rytm, wers, strofa
  - epitet, przenośnia, uosobienie, ożywienie, porównanie
  - fikcja literacka
  - autor, narrator, bohater, czas i miejsce zdarzeń
  - osoba mówiąca (podmiot liryczny)
  - wydarzenia, postacie i przedmioty fantastyczne i realistyczne
 • Literatura:
  - Clive Staples Lewis, "Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa"

2.   Nauka o języku:

 • wypowiedzenia oznajmujące, pytające, rozkazujące
 • komunikat, nadawca, odbiorca
 • rzeczownik - rodzaj, liczba, przypadek
 • przymiotnik - rodzaj (w l. poj. i mnogiej), liczba, przypadek
 • czasownik - czas, liczba, osoba, rodzaj (w l. poj. i mnogiej)
 • przysłówek
 • bezokolicznik
 • alfabet, głoska, samogłoska, spółgłoska, litera, sylaba, przenoszenie wyrazu
 • słownik ortograficzny
 • wyraz bliskoznaczny
 • akapit, notatka, życzenia, pozdrowienia, list prywatny, opis
 • pisownia wyrazów z ó, u, rz, ż, ch, h, wielka i mała litera
 • znaki interpunkcyjne, cudzysłów
 • stosowanie zasad poprawności językowej
 • język potoczny i literacki

Szkoła Podstawowa: KLASA 5

1.   Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

 • Pytania do tekstu.
 • Wiedza o literaturze:
  - zakres klasy IV
  - gatunki literackie: powieść (zdarzenie, wątek, fabuła), fraszka, bajka, nowela, opowiadanie
  - typy narracji
  - podmiot liryczny, piosenka, refren, porównanie, przenośnia (metafora), epitet
 • Literatura:
  - Henryk Sienkiewicz, "Janko Muzykant"

2.   Nauka o języku:

 • zakres klasy IV
 • zdanie, równoważnik zdania
 • zdanie pojedyncze i złożone
 • przyimek, wyrażenie przyimkowe, spójnik
 • nazwy własne i pospolite
 • rzeczowniki występujące tylko w liczbie pojedynczej i tylko w liczbie mnogiej
 • temat i końcówka, oboczności
 • czasownik - tryby
 • forma osobowa i nieosobowa czasownika; formy zakończone na -no i -to, konstrukcje ze słowem się
 • stopniowanie przymiotnika i przysłówka
 • liczebniki główne, porządkowe, zbiorowe - odmiana, zapis dat
 • podmiot, orzeczenie; grupa podmiotu i grupa orzeczenia
 • spółgłoski miękkie i twarde
 • wyrazy neutralne, zdrobnienia i zgrubienia, antonimy
 • formy wypowiedzi: opowiadanie, zaproszenie, podziękowanie, sprawozdanie, ogłoszenie
 • pisownia nie z różnymi częściami mowy; pisownia cząstki by
 • poprawność językowa
 • język potoczny i literacki

Szkoła Podstawowa: KLASA 6

1.   Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

 • Pytania do tekstu.
 • Wiedza o literaturze:
  - zakres klasy V
  - gatunki: powieść fantastycznonaukowa, detektywistyczna, przygodowa, mit, nowela, bajka, przypowieść, legenda
  - narracja pierwszoosobowa i trzecioosobowa,
  - punkt kulminacyjny, puenta, powtórzenie, apostrofa, pytanie retoryczne, uosobienie
  - fikcja literacka (fantastyczna i prawdopodobna)
  - dialog, monolog
  - rym dokładny i niedokładny
  - popularne związki frazeologiczne związane z Biblią i mitologią grecką
 • Literatura:
  - Kornel Makuszyński, "Szatan z siódmej klasy"

2.   Nauka o języku:

 • zakres klasy V
 • rzeczowniki o nieregularnej odmianie i nieodmienne
 • zaimek (podział, odmiana),
 • partykuła
 • wykrzyknik
 • czasowniki dokonane i niedokonane, strona czynna i bierna czasownika, tryby czasownika
 • przydawka, dopełnienie, okolicznik
 • podmiot domyślny i szeregowy
 • związki wyrazowe: główny i poboczne
 • rodzina wyrazów, wyrazy pokrewne, rdzeń
 • formy wypowiedzi: charakterystyka, opis przeżyć wewnętrznych

Szkoła Podstawowa: KLASA 7

1.   Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

 • Pytania do tekstu.
 • Wiedza o literaturze:
  - zakres klasy VI
  - gatunki literackie: powieść, nowela, przypowieść, satyra, fraszka, pieśń, ballada
  - świat przedstawiony utworu
  - budowa powieści, fabuła, akcja, wątek,
  - budowa noweli, punkt kulminacyjny, puenta (rozwiązanie akcji)
  - środki stylistyczne: epitet, metafora, uosobienie, ożywienie, porównanie, powtórzenie, apostrofa, anafora
  - rodzaj literacki: epika, liryka, dramat (cechy)
  - gatunki mieszane
  - podstawowe informacje biograficzne o J. Kochanowskim
 • Literatura:
  - J. Kochanowski, "Treny: I, V, VII, VIII"

2.   Nauka o języku:

 • zakres klasy VI
 • strona czynna i bierna czasownika, czasowniki przechodnie i nieprzechodnie
 • imiesłowy, imiesłowowy równoważnik zdania
 • podmiot - rodzaje podmiotu (gramatyczny i logiczny, domyślny)
 • zdania bezpodmiotowe
 • zdania współrzędnie złożone - typy
 • rozróżnianie zdań złożonych współrzędnie i podrzędnie (bez typów zdań podrzędnych)
 • orzeczenie czasownikowe i imienne
 • głoski ustne, nosowe, dźwięczne, bezdźwięczne
 • upodobnienia i uproszczenia fonetyczne
 • akcent wyrazowy
 • poprawność językowa

Szkoła Podstawowa: KLASA 8

1.   Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

 • Pytania do tekstu.
 • Wiedza o literaturze:
  - zakres klasy VII
  - literatura piękna, naukowa, popularnonaukowa, literatura faktu
  - rodzaje literackie: epika, liryka, dramat (cechy)
  - gatunki: sonet, elegia, tren, epos (epopeja), literatura faktu
  - A. Mickiewicz - podstawowe informacje biograficzne
 • Literatura:
  - A. Mickiewicz, "Pan Tadeusz"

2.   Nauka o języku:

 • zakres klasy VII
 • zdania współrzędnie i podrzędnie złożone - typy, wykresy
 • mowa zależna i niezależna
 • budowa słowotwórcza wyrazu; wyraz podstawowy i pochodny
 • skróty i skrótowce
 • poprawność językowa (polszczyzna ogólna)
 • dialekt, gwara, język środowiskowy
 • język literacki i potoczny
 • etyka słowa, manipulacja językowa
 • wyrazy modne
 • treść i zakres wyrazu
 • fakt i opinia
 • rodzaje stylu (naukowy, popularnonaukowy, potoczny)
 • synonim, antonim, homonim
 • archaizmy, neologizmy
 • formy wypowiedzi: przemówienie, recenzja

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 1

1.   Czytanie tekstu literackiego lub nieliterackiego ze zrozumieniem.
2.   Epoka i teksty z epoki:
 
- Renesans (Jan Kochanowski: "Pieśń II, ks. pierwsze", "Pieśń XXIV ks. wtóre", "Treny: IX, X, XI, XIX", "Odprawa posłów greckich");

 • zakres szkoły podstawowej
 • renesans - nazwa epoki, najważniejsze pojęcia: antropocentryzm, reformacja, humanizm
 • renesansowy humanizm w pieśniach
 • tren jako gatunek,
 • "Treny" jako cykl poetycki
 • kompozycja "Trenów"
 • "Odprawa posłów greckich" jako tragedia na wzór antyczny

3.   Kształcenie językowe:

 • zakres szkoły podstawowej
 • znaki i ich rodzaje
 • elementy komunikacji językowej
 • oficjalna i nieoficjalna odmiana języka
 • pojęcie retoryki
 • wiedza z zakresu fleksji, słowotwórstwa, frazeologii i składni
 • podstawowe zasady ortografii i interpunkcji

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 2

1.   Czytanie tekstu literackiego lub nieliterackiego ze zrozumieniem.
2.   Epoka i teksty z epoki:
  - Romantyzm (J. Słowacki "Kordian", "Rozłączenie"; C. K. Norwid "Bema pamięci żałobny rapsod", Z. Krasiński "Nie-Boska komedia")

 • zakres klasy 1 liceum ogólnokształcącego
 • romantyzm - ramy czasowe, charakterystyka, główne idee i hasła epoki, gatunki literatury romantycznej
 • dramat romantyczny
 • winkelriedyzm
 • bohater romantyczny
 • miłość romantyczna
 • koncepcja poezji i poety
 • rewolucja

3.   Kształcenie językowe:

 • zakres klasy 1 liceum ogólnokształcącego
 • znaki i ich rodzaje
 • elementy komunikacji językowej
 • funkcje języka
 • style językowe
 • perswazja i manipulacja
 • wiedza z zakresu fleksji, słowotwórstwa, frazeologii i składni
 • podstawowe zasady ortografii i interpunkcji

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 3

1.   Czytanie tekstu literackiego lub nieliterackiego ze zrozumieniem.
2.   Epoka i teksty z epoki:
 
- Dwudziestolecie międzywojenne (S. Żeromski "Przedwiośnie", J. Tuwim "Do krytyków", J. Lechoń "Herostrates", M. Pawlikowska-Jasnorzewska - wybrane utwory ze zbioru "Pocałunki")

 • zakres klasy 2 liceum ogólnokształcącego
 • dwudziestolecie międzywojenne - nazwa, ramy czasowe, charakterystyka epoki
 • Skamander - okoliczności powstania, przedstawiciele, model działania twórczego
 • wizja niepodległej Polski w Przedwiośniu

3.   Kształcenie językowe:

 • zakres klasy 2 liceum ogólnokształcącego
 • znaki i ich rodzaje
 • elementy komunikacji językowej
 • funkcje języka
 • style językowe
 • stylizacje językowe
 • relacje znaczeniowe i formalne między wyrazami (antonimia, synonimia, homonimia, polisemia)
 • wiedza z zakresu fleksji, słowotwórstwa, frazeologii i składni
 • podstawowe zasady ortografii i interpunkcji

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 4

1.   Czytanie tekstu literackiego lub nieliterackiego ze zrozumieniem.
2.   Test historyczno-literacki sprawdzający wiedzę o epokach i znajomość lektur obowiązkowych na egzaminie maturalnym w 2024 roku:

 • starożytność (antyk i Biblia)
 • średniowiecze, renesans, barok, oświecenie
 • romantyzm, pozytywizm
 • Młoda Polska, 20-lecie międzywojenne, literatura wojny i okupacji

 

Dane kontaktowe

logo mobile
ul. Grochowska 341/268
03-822 Warszawa

olimpus@olimpus.edu.pl
Telefon: 22 517-16-50
Faks: 22 517-16-51

Obserwuj nas

meta facebook

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.

Polityka prywatności