wiosna angielski

Język angielski - sesja wiosenna

Olimpiada Olimpus w sesji wiosennej z języka angielskiego przeznaczona jest dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz I-IV liceum ogólnokształcącego i ma zasięg ogólnopolski. Test olimpiady składa się z 30 pytań i podanych do nich 4 odpowiedzi. W testach z sesji wiosennej jedna odpowiedź, dwie, trzy lub wszystkie mogą być poprawne. Także może zdarzyć się tak, że żadna z odpowiedzi nie będzie poprawna.

Olimpiada z języka angielskiego sprawdza wiedzę uczniów w zakresie czytania ze zrozumieniem tekstu pisanego, komunikacji, słownictwa, gramatyki i wiadomości związanych z wiedzą o krajach anglojęzycznych. Pozwala również urozmaicić zajęcia lekcyjne oraz stanowi zewnętrzne źródło oceny poziomu wiedzy uczniów.


Szkoła Podstawowa: KLASA 4

1.   Materiał gramatyczny:

 • zaimki wskazujące (this/that; these/those);
 • liczba mnoga rzeczowników;
 • konstrukcja there is / there are;
 • zaimki osobowe w funkcji podmiotu i dopełnienia;
 • forma dzierżawcza rzeczownika; przymiotniki dzierżawcze;
 • czasownik: to be; to have/have got; can;
 • liczebniki główne;
 • czas Present Simple i Present continuous; zdania oznajmujące, pytające i przeczące;
 • przyimki miejsca i czasu;
 • czas: Past simple (czasowniki regularne oraz be i do);
 • zaimki pytające;
 • rodzajniki: a/an i the;

2.   Słownictwo:

 • dój dom, pokój, mieszkanie i ich wyposażenie;
 • relacje w rodzinie: ja i moja najbliższa rodzina;
 • codzienne czynności i obowiązki domowe;
 • czas wolny - zainteresowania, zajęcia w czasie wolnym;
 • popularne zwierzęta domowe i dzikie;
 • podstawowe informacje o wyglądzie człowieka;
 • pory dnia; dni tygodnia, nazwy miesięcy; pory roku;
 • jedzenie i napoje, nazwy posiłków i dań, sprzęt i przybory kuchenne;
 • podstawowe przymiotniki; przymiotniki o znaczeniu przeciwnym;
 • praca ludzi; popularne zawody;
 • szkoła, przedmioty szkolne, uczeń i jego pomoce naukowe;
 • wyrażanie czasu - zegar;
 • podstawowe informacje osobiste;
 • kraje i narodowości;
 • środowisko, w którym żyjemy; pogoda;

3.   Komunikacja:

 • powitania, pożegnania;
 • przedstawianie siebie i innych osób (imię, nazwisko, wiek);
 • prośby i podziękowania, zwroty grzecznościowe;
 • pytania i informacje o wieku i miejscu zamieszkania;
 • pytania o czas;
 • zwroty grzecznościowe, sytuacje z życia codziennego;
 • pytania i informacje dotyczące narodowości i kraju pochodzenia;

Szkoła Podstawowa: KLASA 5

1.   Materiał gramatyczny:

 • zagadnienia dla klasy 4 oraz:
 • nieregularna liczba mnoga rzeczowników;
 • stosowanie przedimka określonego i nieokreślonego;
 • rzeczowniki policzalne i niepoliczalne;
 • zaimki nieokreślone: some, every, any, no;
 • stopniowanie przymiotników;
 • liczebniki porządkowe;
 • zaimki dzierżawcze;
 • pytania z: How much?; How many?;
 • czas: Past simple oraz wyrażenie used to;
 • przysłówki częstotliwości i ich pozycja w zdaniu;
 • tworzenie i stopniowanie przysłówków;
 • spójniki: and, but, because, so, or;

2.   Słownictwo:

 • zagadnienia dla klasy 4 oraz:
 • ubrania;
 • mój pokój, mieszkanie i dom;
 • moje hobby i zainteresowania;
 • części ciała ludzi i zwierząt;
 • pieniądze brytyjskie i amerykańskie, ceny;
 • jedzenie i napoje, zdrowa żywność, nazwy posiłków i dań, sprzęt i przybory kuchenne;
 • w mieście i na wsi;
 • formułowanie daty;
 • nasze wakacje, zajęcia w czasie wolnym;
 • nazwy przedmiotów szkolnych, szkoła w Wielkiej Brytanii;
 • środki transportu, podróże i turystyka;
 • zagadnienia pracy człowieka; praca, zawody i pieniądze;
 • wygląd człowieka, przymiotniki opisujące wygląd;

3.   Komunikacja:

 • zagadnienia dla klasy 4 oraz:
 • pytanie o cenę i informacja o cenie;
 • prośby o pozwolenie, akceptacja i odmowa;
 • opis wyglądu człowieka i przedstawianie opinii o nim;
 • wyrażanie sugestii i propozycji, reakcja na nie;

Szkoła Podstawowa: KLASA 6

1.   Materiał gramatyczny:

 • zagadnienie dla klasy 4 i 5 oraz:
 • określniki: much, many, a few, a little, a lot of, enough;
 • czasowniki modalne: can; must; should, would, shall, oraz have to i be able to;
 • czasy: Past simple (czasowniki regularne i nieregularne, used to), Future simple i "to be going to";
 • porównania z "as ... as";
 • zaimki zwrotne;
 • zwroty would like, be allowed to;

2.   Słownictwo:

 • zagadnienie dla klasy 4 i 5 oraz:
 • zagadnienia z życia codziennego;
 • spędzanie wolnego czasu;
 • świat, państwa, narody, narodowości, elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych;
 • zakupy i usługi, sklepy i pieniądze w krajach anglosaskich;
 • żywność, przygotowanie posiłków i dań; w restauracji;
 • sport, wydarzenia sportowe, sławni sportowcy;
 • nasze zdrowie;

3.   Komunikacja:

 • zagadnienie dla klasy 4 i 5 oraz:
 • wyrażanie życzeń;
 • prośba o pozwolenie;
 • jak docieramy do szkoły i miejsc różnych zajęć;
 • zapraszanie i formułowanie propozycji;
 • kupowanie, sytuacje w sklepie;
 • formułowanie opinii i oceny;
 • wyrażanie obowiązku i zakazu;

Szkoła Podstawowa: KLASA 7

1.   Materiał gramatyczny:

 • zagadnienie dla klasy 4, 5 i 6 oraz:
 • stosowanie przedimków określonych i nieokreślonych;
 • czasowniki modalne may; might; could; need;
 • czasy: Past continuous oraz Present perfect simple;
 • różne sposoby wyrażania przyszłości;
 • zaimki nieokreślone: some, every, any, no i ich złożenia;
 • czasowniki, po których stosowana jest forma gerund, infinitive lub bare infinitive;
 • przyimki ruchu;
 • podstawowe "phrasal verbs";
 • strona bierna (present simple, past simple);
 • definiujące zdania względne, zaimki względne;
 • I tryb warunkowy;
 • zdania czasowe;

2.   Słownictwo:

 • zagadnienie dla klasy 4, 5 i 6 oraz:
 • przygotowanie potraw i posiłków, przepisy kulinarne;
 • nazwy geograficzne;
 • mój komputer i smartfon; urządzenia elektroniczne;
 • pogoda i klimat;
 • zdrowie i problemy zdrowotne, postępowanie w czasie choroby; zdrowy tryb życia;
 • osobowość i charakter człowieka;
 • znaki drogowe;
 • materiały, z których wykonane są przedmioty codziennego użytku;

3.   Komunikacja:

 • zagadnienie dla klasy 4, 5 i 6 oraz:
 • oferowanie pomocy i podziękowanie za nią;
 • u lekarza; informacja o dolegliwościach;
 • reakcje emocjonalne;
 • wyrażanie pozwolenia i zakazu;
 • prośba o wyrażenie zgody;
 • sytuacje z życia codziennego (również język potoczny);
 • pytanie o drogę i informacja jak dotrzeć do poszukiwanego miejsca;
 • wyrażanie preferencji i upodobań;

Szkoła Podstawowa: KLASA 8

1.   Materiał gramatyczny:

 • zagadnienie dla klasy 4, 5, 6 i 7 oraz:
 • zaimki względne i zdania przydawkowe;
 • czasowniki modalne:
 • czas: Present perfect continuous; past perfect;
 • strona bierna w czasach future simple; present perfect simple, po czasownikach modalnych, bezokolicznik bierny;
 • konstrukcja have something done;
 • Question Tags;
 • zdania warunkowe II i III typu;
 • mowa zależna, pytania pośrednie;
 • czasownik, rzeczownik i przymiotnik z przyimkiem;
 • phrasal verbs;
 • konstrukcje typu so do I, neither do I;

2.   Słownictwo:

 • zagadnienie dla klasy 4, 5, 6 i 7 oraz:
 • podróżowanie i turystyka, wakacje, atrakcje turystyczne krajów anglojęzycznych;
 • dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła;
 • instrumenty muzyczne, typy muzyki i muzycy;
 • świat przyrody i środowisko naturalne, krajobrazy, klęski żywiołowe;
 • klasyfikacja zwierząt i części ich ciała, zwierzęta zagrożone wyginięciem;
 • ochrona środowiska i zagrożenia dla środowiska;
 • życie rodzinne i towarzyskie;
 • społeczeństwo i jego problemy;
 • narzędzia pracy człowieka;
 • cechy osobowości i charakteru (zakres rozszerzony), uczucia i emocje;
 • nauka i technika, odkrycia i wynalazki, technologie informacyjne;
 • środki masowego przekazu(prasa, TV, Internet);
 • sport, miejsca rozgrywek sportowych, imprezy sportowe, sprzęt sportowy;

3.   Komunikacja:

 • zagadnienie dla klasy 4, 5, 6 i 7 oraz:
 • udzielanie rad, prośba o radę;
 • obowiązek i konieczność;
 • wyrażanie chęci i życzenia;
 • składanie propozycji i sugerowanie rozwiązań;
 • wyrażanie przypuszczenia i prawdopodobieństwa;
 • znaki i tablice informacyjne;

 

UWAGA!
1. Testy dla Liceum Ogólnokształcącego składają się z 4 części: rozumienie tekstu pisanego, komunikacja i słownictwo, gramatyka, wiadomości związane z wiedzą o krajach anglojęzycznych.
2. Zakres gramatyczny i leksykalny oraz pytania z kategorii funkcji językowych obejmują materiał realizowany w szkole podstawowej oraz poprzednich klas liceum w przypadku klas 2, 3 i 4 i są uzupełnione lub rozbudowane o podane zagadnienia.
3. Słownictwo obejmuje cały katalog tematyczny ale szczególny nacisk będzie położony na podane zagadnienia leksykalne.

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 1

1.   Gramatyka:

 • czasy i konstrukcje - czasy teraźniejsze, przyszłe i przeszłe (Present Simple, Present Continuous, Present Pefect/Present Perfect Continuous, Future Simple, Future Continuous, ‘be going to’, Past Simple, Past Continuous, ‘used to’, Past Perfect);
 • Past continuous dla czynności, która odbywała się w pewnym momencie w przeszłości lub trwała przez pewien czas, w wyrażeniach I was wondering ..., I was hoping ...;
 • tryb rozkazujący;
 • zdania z dopełnieniami;
 • konstrukcje czasownikowe np.: like/hate + gerund; would like/would rather + bezokolicznik; Let’s + czasownik, itp.;
 • konstrukcje z too/enough, so/such (a);
 • zdania warunkowe typu 0, 1 i 2;
 • question tags;
 • strona bierna w czasach teraźniejszych i przeszłych;
 • czasowniki złożone (phrasal verbs);
 • mowa zależna - zdania twierdzące i przeczące;
 • czasowniki modalne i semi-modalne np. can/must/have to, itp.;
 • rzeczowniki: liczba mnoga (regularne i nieregularne), policzalne i niepoliczalne, forma dzierżawcza rzeczownika (dopełniacz saksoński);
 • przedimki: określony, nieokreślony, zerowy;
 • określniki: some, any, no, (a) little, (a) few, itp.;
 • zaimki: wskazujące, osobowe, dzierżawcze, dopełnieniowe, nieokreślone, zwrotne, względne;
 • przysłówki: częstotliwości, czasu przeszłego i przyszłego, stopnia, miejsca, regularne i nieregularne tworzone od przymiotników;
 • przyimki;
 • liczebniki (główne i porządkowe);

2.   Słownictwo:

 • kultura (np. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze, tradycje i zwyczaje, media);
 • sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, obiekty sportowe, imprezy sportowe, uprawianie sportu, pozytywne i negatywne skutki uprawiania sportu);
 • zdrowie (np. tryb życia, samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie, niepełnosprawność, uzależnienia, pierwsza pomoc w nagłych wypadkach);
 • nauka i technika (np. ludzie nauki, odkrycia naukowe, wynalazki, korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych i technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz szanse i zagrożenia z tym związane);

3.   Komunikacja:

 • przedstawianie siebie i innych osób; opisywanie ludzi, przedmiotów i zwierząt;
 • identyfikacja i lokalizacja przedmiotu (np. określanie miejsca położenia przedmiotów, usytuowania budynków w mieście); opisywanie zjawisk;
 • rozpoczynanie, podtrzymywanie, kończenie rozmowy, sposoby zwracania się do rozmówcy; stosowanie zwrotów grzecznościowych, m.in. powitanie, pożegnanie, podziękowanie, przeproszenie;
 • opisywanie czynności zwyczajowych (np. opisywanie zajęć codziennych i form spędzania czasu wolnego; opisywanie czynności odbywających się w chwili mówienia; porównywanie cech osób, przedmiotów, miejsc, czynności;
 • wyrażanie intencji, marzeń i planów na przyszłość; wyrażanie przewidywań, wydarzeń w przyszłości;
 • podejmowanie spontanicznych decyzji;
 • pytanie i prośba o informację; wyrażanie upodobań i pytanie o upodobania innych;
 • prowadzenie prostych negocjacji w sytuacjach życia codziennego;
 • określanie umiejętności, kompetencji; określanie posiadania i przynależności;
 • wyrażanie i uzasadnianie swojej opinii; pytanie o opinię i przedstawianie opinii innych osób;
 • wyrażanie zgody lub sprzeciwu; wyrażanie uczuć i emocji; wyrażanie prośby; zgadzanie się i odmawianie spełnienia prośby;
 • udzielanie rad, proszenie o radę; wyrażanie zakazu i nakazu;
 • ostrzeganie i instruowanie; pytanie o pozwolenie; udzielanie i odmawianie pozwolenia;
 • wyrażanie przyczyny i skutku (np. to..., because...); wyrażanie warunku (np. If you want to...);
 • proponowanie; przyjęcie lub odrzucenie propozycji;
 • składanie gratulacji i życzeń; odpowiadanie na życzenia i gratulacje;
 • zapraszanie i odpowiadanie na zaproszenie;

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 2

1.   Gramatyka:

 • czasy i konstrukcje - czasy teraźniejsze, przyszłe i przeszłe (Present Simple, Present Continuous, Present Pefect/Present Perfect Continuous, Future Simple, Future Continuous, ‘be going to’, Past Simple, Past Continuous, ‘used to’, Past Perfect);
 • tryb rozkazujący;
 • zdania z dopełnieniami;
 • konstrukcje czasownikowe np.: like/hate + gerund; would like/would rather + bezokolicznik; Let’s + czasownik, itp.;
 • konstrukcje z too/enough, so/such (a);
 • zdania warunkowe typu 0, 1, 2 i mieszane;
 • question tags;
 • strona bierna w czasach teraźniejszych i przeszłych;
 • stopniowanie regularne i nieregularne, konstrukcje typu the sooner, the better, more and more impatient;
 • czasowniki złożone (phrasal verbs);
 • mowa zależna - zdania twierdzące i przeczące;
 • czasowniki modalne i semi-modalne np. can/must/have to, itp.;
 • rzeczowniki: liczba mnoga (regularne i nieregularne), policzalne i niepoliczalne, forma dzierżawcza rzeczownika (dopełniacz saksoński);
 • przedimki: określony, nieokreślony, zerowy;
 • określniki: some, any, no, (a) little, (a) few, itp.;
 • zaimki: wskazujące, osobowe, dzierżawcze, dopełnieniowe, nieokreślone, zwrotne, względne;
 • przysłówki: częstotliwości, czasu przeszłego i przyszłego, stopnia, miejsca, regularne i nieregularne tworzone od przymiotników;
 • przyimki;
 • liczebniki (główne i porządkowe);

2.   Słownictwo:

 • kultura (np. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze, media);
 • sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, imprezy sportowe, sport wyczynowy);
 • nauka i technika (np. odkrycia naukowe, wynalazki, obsługa i korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych, technologie informacyjno-komunikacyjne);
 • świat przyrody (np. pogoda, rośliny i zwierzęta, krajobraz, zagrożenie i ochrona środowiska naturalnego, klęski żywiołowe);
 • podróżowanie i turystyka (np. środki transportu i korzystanie z nich, orientacja w terenie; baza noclegowa, wycieczki i zwiedzanie; awarie i wypadki w podróży; ruch uliczny; bezpieczeństwo w podróży);

3.   Komunikacja:

 • przedstawianie siebie i innych osób; opisywanie ludzi, przedmiotów i zwierząt;
 • identyfikacja i lokalizacja przedmiotu (np. określanie miejsca położenia przedmiotów, usytuowania budynków w mieście); opisywanie zjawisk;
 • rozpoczynanie, podtrzymywanie, kończenie rozmowy, sposoby zwracania się do rozmówcy; stosowanie zwrotów grzecznościowych, m.in. powitanie, pożegnanie, podziękowanie, przeproszenie;
 • opisywanie czynności zwyczajowych (np. opisywanie zajęć codziennych i form spędzania czasu wolnego; opisywanie czynności odbywających się w chwili mówienia; porównywanie cech osób, przedmiotów, miejsc, czynności;
 • wyrażanie intencji, marzeń i planów na przyszłość; wyrażanie przewidywań, wydarzeń w przyszłości;
 • podejmowanie spontanicznych decyzji;
 • pytanie i prośba o informację; wyrażanie upodobań i pytanie o upodobania innych;
 • prowadzenie prostych negocjacji w sytuacjach życia codziennego;
 • określanie umiejętności, kompetencji; określanie posiadania i przynależności;
 • wyrażanie i uzasadnianie swojej opinii; pytanie o opinię i przedstawianie opinii innych osób;
 • wyrażanie zgody lub sprzeciwu; wyrażanie uczuć i emocji; wyrażanie prośby; zgadzanie się i odmawianie spełnienia prośby;
 • udzielanie rad, proszenie o radę; wyrażanie zakazu i nakazu;
 • ostrzeganie i instruowanie; pytanie o pozwolenie; udzielanie i odmawianie pozwolenia;
 • wyrażanie przyczyny i skutku (np. to..., because...); wyrażanie warunku (np. If you want to...);
 • proponowanie; przyjęcie lub odrzucenie propozycji;
 • składanie gratulacji i życzeń; odpowiadanie na życzenia i gratulacje;
 • zapraszanie i odpowiadanie na zaproszenie;

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 3

1.   Gramatyka:

 • czasy gramatyczne i konstrukcje: Future Simple, Future Continuous, “be going to”,  Present Continuous i Present Simple w mówieniu o przyszłości, Present Simple, Present Continuous, Past Simple, “used to”, Past Continuous, Present Perfect/Present Perfect Continuous, Past Perfect/Past Perfect Continuous;
 • tryb rozkazujący;
 • zdania z dopełnieniami;
 • konstrukcje czasownikowe np.: like/hate + gerund; would like/would rather + bezokolicznik; Let’s + czasownik, itp.;
 • konstrukcje z too/enough, so/such (a);
 • zdania warunkowe typu 0, 1, 2 i mieszane;
 • question tags;
 • strona bierna w czasach teraźniejszych i przeszłych;
 • czasowniki złożone (phrasal verbs);
 • mowa zależna - zdania twierdzące i przeczące;
 • tryb łączący np. z czasownikami suggest, insist, recommend, demand, po as if/as though;
 • inwersja stylistyczna; zastosowanie do i did, np. Do come in.;
 • zdania wyrażające życzenie lub przypuszczenie z wyrażeniami typu I wish, I’d rather, I’d sooner, I’d prefer, You’d better, Suppose/supposing, If only, It’s high time, itp.;
 • czasowniki modalne z bezokolicznikiem zwykłym, zwykłym ciągłym, perfektywnym, perfektywnym ciągłym;
 • czasowniki modalne i semi-modalne np. can/must/have to, itp.;
 • rzeczowniki: liczba mnoga (regularne i nieregularne), policzalne i niepoliczalne, forma dzierżawcza rzeczownika (dopełniacz saksoński);
 • przedimki: określony, nieokreślony, zerowy;
 • określniki: some, any, no, (a) little, (a) few, itp.;
 • zaimki: wskazujące, osobowe, dzierżawcze, dopełnieniowe, nieokreślone, zwrotne, względne;
 • przysłówki: częstotliwości, czasu przeszłego i przyszłego, stopnia, miejsca, regularne i nieregularne tworzone od przymiotników;
 • przyimki;
 • liczebniki (główne i porządkowe);

2.   Słownictwo:

 • kultura (np. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze, media);
 • sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, imprezy sportowe, sport wyczynowy);
 • nauka i technika (np. odkrycia naukowe, wynalazki, obsługa i korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych, technologie informacyjno-komunikacyjne);
 • świat przyrody (np. pogoda, rośliny i zwierzęta, krajobraz, zagrożenie i ochrona środowiska naturalnego, klęski żywiołowe);

3.   Komunikacja:

 • przedstawianie siebie i innych osób; opisywanie ludzi, przedmiotów i zwierząt;
 • identyfikacja i lokalizacja przedmiotu (np. określanie miejsca położenia przedmiotów, usytuowania budynków w mieście); opisywanie zjawisk;
 • rozpoczynanie, podtrzymywanie, kończenie rozmowy, sposoby zwracania się do rozmówcy; stosowanie zwrotów grzecznościowych, m.in. powitanie, pożegnanie, podziękowanie, przeproszenie;
 • opisywanie czynności zwyczajowych (np. opisywanie zajęć codziennych i form spędzania czasu wolnego; opisywanie czynności odbywających się w chwili mówienia; porównywanie cech osób, przedmiotów, miejsc, czynności;
 • wyrażanie intencji, marzeń i planów na przyszłość; wyrażanie przewidywań, wydarzeń w przyszłości;
 • podejmowanie spontanicznych decyzji;
 • pytanie i prośba o informację; wyrażanie upodobań i pytanie o upodobania innych;
 • prowadzenie prostych negocjacji w sytuacjach życia codziennego;
 • określanie umiejętności, kompetencji; określanie posiadania i przynależności;
 • wyrażanie i uzasadnianie swojej opinii; pytanie o opinię i przedstawianie opinii innych osób;
 • wyrażanie zgody lub sprzeciwu; wyrażanie uczuć i emocji; wyrażanie prośby; zgadzanie się i odmawianie spełnienia prośby;
 • udzielanie rad, proszenie o radę; wyrażanie zakazu i nakazu;
 • ostrzeganie i instruowanie; pytanie o pozwolenie; udzielanie i odmawianie pozwolenia;
 • wyrażanie przyczyny i skutku (np. to..., because...); wyrażanie warunku (np. If you want to...);
 • proponowanie; przyjęcie lub odrzucenie propozycji;
 • składanie gratulacji i życzeń; odpowiadanie na życzenia i gratulacje;
 • zapraszanie i odpowiadanie na zaproszenie;
 • miejsce zamieszkania (np. pomieszczenia i wyposażenie domu; prace domowe; okolica domu: miejsca i budynki w mieście; wynajem, kupno, sprzedaż domu, przeprowadzka; architektura);

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 4

1.   Gramatyka:

 • czasy gramatyczne i konstrukcje:, Present Perfect/Present Perfect Continuous, Past Perfect/Past Perfect Continuous, Future in the past, Used to, narrative tenses, speculation and deduction;
 • Compound nouns and possessive forms;
 • Clauses of contrast and purpose (so that, despite etc.);
 • Adjective order (She’s a beautiful, young, Polish woman. etc.);
 • Wishes and regrets (I wish..., I regret...);
 • Quantifiers (all, most, both, either, neither, any no, none etc.);
 • Whatever, whenever, wherever, whoever, however etc.;
 • Question tags;
 • Comparatives (the...the...);
 • Adjectives without nouns;
 • Indirect questions;
 • Furthermore, moreover, besides, in addition etc;
 • strona bierna we wszystkich czasach;
 • Reflexive pronouns (myself, yourself etc.);
 • tryb łączący, np. z suggest, insist, demand, it’s essential;
 • Dependent preposition (angry with, afraid of..);

2.   Słownictwo:

 • kultura (np. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze, social media i internet);
 • sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, imprezy sportowe, sport wyczynowy);
 • nauka i technika (np. odkrycia naukowe, wynalazki, obsługa i korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych, technologie informacyjno-komunikacyjne);
 • świat przyrody (np. pogoda, rośliny i zwierzęta, krajobraz, zagrożenie i ochrona środowiska naturalnego, klęski żywiołowe);
 • szkoła (np. przedmioty nauczania, życie szkoły,studia i przygotowania do studiow, zycie studenckie;
 • idiomy, synonimy i antonimy;
 • państwo i społeczeństwo (np. wydarzenia i zjawiska społeczne,organizacje społeczne i międzynarodowe; polityka, gospodarka; problemy współczesnego świata; prawa człowieka; religie; ideologie);

3.   Komunikacja:

 • przedstawianie siebie i innych osób; opisywanie ludzi, przedmiotów i zwierząt;
 • identyfikacja i lokalizacja przedmiotu (np. określanie miejsca położenia przedmiotów, usytuowania budynków w mieście); opisywanie zjawisk;
 • rozpoczynanie, podtrzymywanie, kończenie rozmowy, sposoby zwracania się do rozmówcy; stosowanie zwrotów grzecznościowych, m.in. powitanie, pożegnanie, podziękowanie, przeproszenie;
 • opisywanie czynności zwyczajowych (np. opisywanie zajęć codziennych i form spędzania czasu wolnego; opisywanie czynności odbywających się w chwili mówienia; porównywanie cech osób, przedmiotów, miejsc, czynności;
 • wyrażanie intencji, marzeń i planów na przyszłość; wyrażanie przewidywań, wydarzeń w przyszłości;
 • podejmowanie spontanicznych decyzji;
 • pytanie i prośba o informację; wyrażanie upodobań i pytanie o upodobania innych;
 • prowadzenie prostych negocjacji w sytuacjach życia codziennego;
 • określanie umiejętności, kompetencji; określanie posiadania i przynależności;
 • wyrażanie i uzasadnianie swojej opinii; pytanie o opinię i przedstawianie opinii innych osób;
 • wyrażanie zgody lub sprzeciwu; wyrażanie uczuć i emocji; wyrażanie prośby; zgadzanie się i odmawianie spełnienia prośby;
 • udzielanie rad, proszenie o radę; wyrażanie zakazu i nakazu;
 • ostrzeganie i instruowanie; pytanie o pozwolenie; udzielanie i odmawianie pozwolenia;
 • wyrażanie przyczyny i skutku (np. to..., because...); wyrażanie warunku (np. If you want to...);
 • proponowanie; przyjęcie lub odrzucenie propozycji;
 • składanie gratulacji i życzeń; odpowiadanie na życzenia i gratulacje;
 • zapraszanie i odpowiadanie na zaproszenie;

 

KARTA ZGLOSZENIOWA ANG NIEM HISZP

Dane kontaktowe

logo mobile
ul. Grochowska 341/268
03-822 Warszawa

olimpus@olimpus.edu.pl
Telefon: 22 517-16-50
Faks: 22 517-16-51

Obserwuj nas

meta facebook

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.

Polityka prywatności