wiosna matematyka

Matematyka - sesja wiosenna

Olimpiada Olimpus w sesji wiosennej z matematyki przeznaczona jest dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz I-IV liceum ogólnokształcącego i ma zasięg ogólnopolski. Test olimpiady składa się z 30 pytań i podanych do nich 4 odpowiedzi. W testach z sesji wiosennej jedna odpowiedź, dwie, trzy lub wszystkie mogą być poprawne. Także może zdarzyć się tak, że żadna z odpowiedzi nie będzie poprawna.

Olimpiada z matematyki zawiera zadania o różnym stopniu trudności, dlatego każdy uczeń może spróbować swoich sił. Pozwala też urozmaicić program zajęć oraz stanowi zewnętrzne źródło oceny poziomu wiedzy uczniów.


Szkoła podstawowa: KLASA 4

1.   Zakres treści programowych z I etapu kształcenia.
2.   Arytmetyka:

 • system dziesiętny
 • system rzymski
 • liczby naturalne
 • oś liczbowa
 • działania i ich kolejność wykonywania
 • działania pisemne
 • porównywania ilorazowe
 • potęgowanie liczb naturalnych
 • ułamki zwykłe z wyłączeniem mnożenia i dzielenia (w tym zastosowanie)
 • ułamki dziesiętne z wyłączeniem mnożenia i dzielenia (w tym zastosowanie)

3.   Geometria:

 • elementarne figury geometryczne (prosta, półprosta, odcinek, łamana)
 • koła, okręgi
 • kąty
 • rozpoznawanie wielokątów
 • obwody wielokątów

4.   Matematyka w praktyce:

 • kalendarz, czas
 • zegar
 • termometr
 • jednostki długości, masy, monetarne (w tym wyrażenia dwumianowane) i ich zamiana
 • skala

5.   Zagadki matematyczne.
6.   W olimpiadzie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

Szkoła podstawowa: KLASA 5

1.   Zakres tematyczny klasy 4 szkoły podstawowej.
2.   Arytmetyka:

 • wielokrotności, dzielniki, NWW, NWD
 • cechy podzielności liczb
 • liczby pierwsze, złożone
 • ułamki zwykłe (w tym zastosowanie)
 • ułamki dziesiętne (w tym zastosowanie)

3.   Geometria:

 • kąty: przyległe, wierzchołkowe, odpowiadające i naprzemianległe
 • własności wielokątów
 • miary kątów w wielokątach
 • pola wielokątów
 • jednostki pola i ich zamiana
 • własności prostopadłościanów
 • pole powierzchni całkowitej prostopadłościanów

4.   Matematyka w praktyce:

 • skala
 • średnia arytmetyczna

5.   Zagadki matematyczne.
6.   W olimpiadzie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

Szkoła podstawowa: KLASA 6

1.   Zakres tematyczny klasy 5 szkoły podstawowej.
2.   Arytmetyka:

 • liczby całkowite
 • zaokrąglanie liczb
 • potęgowanie liczb wymiernych
 • wartość bezwzględna

3.   Algebra:

 • wyrażenia algebraiczne
 • obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych
 • równania pierwszego stopnia

4.   Geometria:

 • odbicia lustrzane
 • pole powierzchni całkowitej i objętość prostopadłościanów
 • jednostki objętości i ich zamiana
 • rozpoznawanie graniastosłupów prostych

5.   Statystyka:

 • interpretacja danych z wykresów i diagramów

6.   Matematyka w praktyce:

 • droga, prędkość, czas
 • procenty

7.   Zagadki matematyczne.
8.   W olimpiadzie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

Szkoła podstawowa: KLASA 7

1.   Zakres tematyczny klasy 6 szkoły podstawowej.
2.   Zapis liczb w systemie rzymskim.
3.   Liczby wymierne dodatnie i ujemne i działania w zbiorze liczb wymiernych.
4.   Liczby wymierne na osi liczbowej.
5.   Pojęcie procentu, obliczenia procentowe w praktyce. Promile.
6.   Podstawowe figury płaskie.
7.   Wzajemne położenie prostych i odcinków.
8.   Kąty i ich rodzaje (przyległe, wierzchołkowe, odpowiadające, naprzemianległe).
9.   Własności trójkątów - obwody, pola.
10.   Czworokąty: własności, obwody, pola.
11.   Graniastosłupy i ostrosłupy: proste i prawidłowe - budowa, własności i siatki.
12.   Potęga o wykładniku naturalnym.
13.   Pierwiastki (w tym szacowanie wyrażeń zawierających pierwiastki).
14.   Notacja wykładnicza.
15.   Wyrażenia algebraiczne - wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych, sumy algebraiczne, działania na sumach algebraicznych.
16.   Rozwiązywanie równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą (zastosowanie, w tym zadania z procentami).
17.   Przekształcanie wzorów.
18.   Wielkości wprost i odwrotnie proporcjonalne. Proporcja.
19.   Zadania tekstowe o podwyższonym stopniu trudności.
20.   W olimpiadzie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

Szkoła Podstawowa: KLASA 8

1.   Zakres tematyczny klasy 7 szkoły podstawowej.
2.   Twierdzenie Pitagorasa (w tym zastosowanie).
3.   Przekątna kwadratu, wysokość trójkąta równobocznego, trójkąty o kątach 90°, 60°, 30° oraz 90°, 45°, 45°.
4.   Pole powierzchni i objętość graniastosłupa oraz ostrosłupa.
5.   Długości odcinków w graniastosłupach i ostrosłupach.
6.   Przystawanie trójkątów.
7.   Układ współrzędnych.
8.   Statystyka - czytanie danych, średnia arytmetyczna
9.   Prawdopodobieństwo - doświadczenia losowe
10.   Pole powierzchni całkowitej oraz objętość graniastosłupa i ostrosłupa
11.   Zadania tekstowe o zwiększonym stopniu trudności.
12.   W olimpiadzie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 1

1.   Zakres materiału klasy 8 szkoły podstawowej oraz:
2.   Liczby rzeczywiste:

 • liczby wymierne i niewymierne
 • rozwinięcie dziesiętne liczby rzeczywistej
 • pierwiastek kwadratowy i sześcienny
 • potęga o wykładniku całkowitym i wymiernym
 • logarytm i jego własności
 • procenty

3.   Język matematyki:

 • zbiory; działania na zbiorach
 • przedziały; działania na przedziałach
 • rozwiązywanie nierówności
 • wyłączanie jednomianu przed nawias
 • mnożenie sum algebraicznych
 • wzory skróconego mnożenia
 • zastosowanie przekształceń algebraicznych
 • wartość bezwzględna

4.   Układy równań:

 • rozwiązywanie układów równań metodą podstawiania
 • rozwiązywanie układów równań metodą przeciwnych współczynników
 • układy równań - zadania tekstowe

5.   Własności funkcji:

 • pojęcie funkcji
 • szkicowanie wykresów funkcji
 • monotoniczność funkcji
 • odczytywanie własności funkcji z wykresu
 • przesuwanie wykresu funkcji wzdłuż osi OY
 • przesuwanie wykresu funkcji wzdłuż osi OX
 • przekształcanie wykresu funkcji przez symetrię względem osi OX
 • przekształcanie wykresu funkcji przez symetrię względem osi OY
 • proporcjonalność odwrotna

6.   Funkcja liniowa:

 • wykres i własności funkcji liniowej
 • równanie prostej na płaszczyźnie
 • współczynnik kierunkowy prostej
 • warunek prostopadłości prostych
 • interpretacja geometryczna układu równań liniowych

7.   Wstęp do funkcji kwadratowej:

 • wykres funkcji f(x) = ax2
 • postać kanoniczna i postać ogólna funkcji kwadratowej

8.   Planimetria:

 • miary kątów w trójkącie
 • trójkąty przystające
 • twierdzenie Talesa
 • wielokąty podobne i ich pola
 • wielokąty foremne

9.   W olimpiadzie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 2

1.   Zakres materiału klasy 1 liceum oraz:
2.   Zastosowania funkcji kwadratowej:

 • równania i nierówności kwadratowe
 • równania sprowadzalne do równań kwadratowych
 • układy równań i ich interpretacja geometryczna
 • równania i nierówności z wartością bezwzględną
 • wzory Viete’a
 • najmniejsza i największa wartość funkcji w przedziale,
 • optymalizacja: zastosowanie funkcji kwadratowej w planimetrii i w stereometrii
 • równania i układy równań drugiego stopnia

3.   Wielomiany:

 • stopień i współczynniki wielomianu
 • obliczanie wartości wielomianu
 • dodawanie i odejmowanie wielomianów
 • mnożenie wielomianów
 • wzory skróconego mnożenia
 • rozkład wielomianu na czynniki
 • równania wielomianowe
 • punkty wspólne wykresu wielomianu w i prostej l
 • dzielenie wielomianów
 • twierdzenie Bezouta
 • pierwiastki całkowite i pierwiastki wymierne wielomianu
 • wielomiany - zastosowania

4.   Funkcje wymierne:

 • wykres funkcji f(x) = a/x
 • przesunięcie wykresu funkcji f(x) = a/x o wektor
 • mnożenie i dzielenie wyrażeń wymiernych
 • dodawanie i odejmowanie wyrażeń wymiernych
 • równania wymierne
 • dziedzina funkcji wymiernej i jej miejsce zerowe
 • równania i nierówności z wartością bezwzględną
 • wyrażenia wymierne - zastosowania

5.   Funkcje trygonometryczne:

 • trójkąty prostokątne
 • funkcje trygonometryczne kąta ostrego
 • rozwiązywanie trójkątów prostokątnych
 • trygonometria - zastosowania
 • związki między funkcjami trygonometrycznymi
 • funkcje trygonometryczne kąta wypukłego
 • pole trójkąta z użyciem wzoru trygonometrycznego
 • pole czworokąta z zastosowaniem związków trygonometrycznych

6.   W olimpiadzie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 3

1.   Zakres materiału klasy 2 liceum oraz:
2.   Funkcja wykładnicza i funkcja logarytmiczna:

 • potęga o wykładniku wymiernym
 • potęga o wykładniku rzeczywistym
 • funkcja wykładnicza
 • przekształcenia wykresu funkcji wykładniczej
 • logarytm
 • logarytm dziesiętny
 • logarytm iloczynu i logarytm ilorazu
 • logarytm potęgi
 • funkcja logarytmiczna
 • przekształcenia wykresu funkcji logarytmicznej
 • zastosowania funkcji wykładniczej i logarytmicznej w praktyce

3.   Geometria analityczna:

 • układ współrzędnych: odległości między punktami, twierdzenie Pitagorasa, pole trójkąta
 • środek odcinka
 • odległość punktu od prostej
 • prosta oraz Okrąg w układzie współrzędnych
 • postać ogólna równania okręgu
 • wzajemne położenia dwóch okręgów; okręgu i prostej
 • układy równań - zastosowania
 • punkty wspólne prostej i okręgu
 • symetrie: osiowa, środkowa

4.   Ciągi:

 • pojęcie ciągu
 • sposoby określania ciągu
 • ciągi monotoniczne
 • ciągi określone rekurencyjnie
 • ciąg arytmetyczny
 • suma początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego
 • ciąg geometryczny
 • suma początkowych wyrazów ciągu geometrycznego
 • procent składany

5.   W olimpiadzie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 4

1.   Zakres materiału klasy 3 liceum oraz:
2.   Rachunek prawdopodobieństwa:

 • reguła mnożenia, reguła dodawania
 • zadania kombinatoryczne: permutacje, wariacje bez powtórzeń, wariacje z powtórzeniami, kombinacje, zastosowania
 • zdarzenia losowe
 • prawdopodobieństwo klasyczne
 • właściwości prawdopodobieństwa
 • rozkład prawdopodobieństwa
 • wartość oczekiwana zmiennej losowej

3.   Graniastosłupy i ostrosłupy:

 • proste i płaszczyzny w przestrzeni
 • graniastosłupy, odcinki w graniastosłupach
 • objętość graniastosłupa
 • ostrosłupy, objętość ostrosłupa
 • kąt między prostą a płaszczyzną
 • kąt dwuścienny
 • przekroje prostopadłościanów

4.   Bryły obrotowe:

 • walec
 • stożek
 • kula
 • bryły podobne
 • linie geodezyjne

5.   Przykłady dowodów w matematyce:

 • dowody w algebrze
 • dowody w geometrii
 • dowody nie wprost
 • nieskończoność zbioru liczb pierwszych

6.   W olimpiadzie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

 

KARTA ZGLOSZENIOWA MATEMATYKA

Dane kontaktowe

logo mobile
ul. Grochowska 341/268
03-822 Warszawa

olimpus@olimpus.edu.pl
Telefon: 22 517-16-50
Faks: 22 517-16-51

Obserwuj nas

meta facebook

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.

Polityka prywatności