hiszpański

Język hiszpański - sesja wiosenna

Olimpiada Olimpus w sesji wiosennej z języka hiszpańskiego przeznaczona jest dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz I-III liceum ogólnokształcącego i ma zasięg ogólnopolski. Test olimpiady składa się z 30 pytań i podanych do nich 4 odpowiedzi. W testach z sesji wiosennej jedna odpowiedź, dwie, trzy lub wszystkie mogą być poprawne. Także może zdarzyć się tak, że żadna z odpowiedzi nie będzie poprawna.

Olimpiada z języka hiszpańskiego sprawdza wiedzę uczniów w zakresie czytania ze zrozumieniem, komunikacji, słownictwa i gramatyki. Pozwala również urozmaicić zajęcia lekcyjne oraz stanowi zewnętrzne źródło oceny poziomu wiedzy uczniów.


Szkoła Podstawowa: KLASA 4

1.   Gramatyka:

 • rodzajnik określony w lp. i l mn.
 • zaimek dzierżawczy mi, tu
 • liczba mnoga rzeczownika i przymiotnika
 • czasowniki nieregularne odmieniane w lp. ser, tener, llamarse, estar
 • pytania z zaimkami cómo, cuántos, de qué color, dónde
 • zaimki osobowe: yo, él, ella
 • podstawowe czynności (3 osoba lp.) i polecenia np. escucha, escribe, mira, dibuja, abre, cierra, toca...
 • przeczenie: no
 • spójniki y, pero

2.   Leksyka:

 • liczebniki główne 0-39
 • rodzina
 • przybory szkolne
 • kolory
 • meble
 • pokoje
 • dni tygodnia, miesiące, daty
 • nazwy krajów hiszpańskojęzycznych

3.   Komunikacja:

 • powitania i pożegnania
 • przedstawianie siebie i innej osoby (imię, nazwisko, wiek)
 • reagowanie na pytania
 • określanie położenia np. La cama está en el dormitorio. ¿Hay un frigorífico en el salón?
 • pytanie i odpowiedzi ¿Cuándo es tu cumpleaños? Mi cumpleaños es el dos de febrero.

Szkoła Podstawowa: KLASA 5

1.   Zagadnienia z klasy 4.
2.   Gramatyka:

 • liczba mnoga rzeczownika i przymiotnika
 • zgodność przymiotnika z rzeczownikiem np. un brazo largo
 • czasownik me le gusta/n
 • odmiana czasownika ir
 • odmiana czasowników z końcówką AR w czasie teraźniejszym

3.   Leksyka:

 • czynności/polecenia (szczególnie związane z ruchem): camina, corre, nada, salta...
 • wygląd zewnętrzny
 • charakter
 • ubrania
 • części ciała
 • zwierzęta domowe
 • liczebniki główne 1-100
 • zabawki
 • owoce i warzywa
 • środki lokomocji
 • słownictwo związane z Navidad

4.   Komunikacja:

 • opisywanie położenia z użyciem está/hay np. El lápiz está a la izquierda del estuche. Hay reglas encima de la mesa.
 • opisywanie wyglądu zewnętrznego człowieka i śmiesznego potwora
 • omawianie swoich i czyiś upodobań me/te/le gusta/n
 • pytanie o cenę i podawanie informacji zwrotnej
 • opisywanie wyglądu i upodobań zwierzątek domowych
 • określanie jakim środkiem transportu się poruszam np. ¿Cómo vas al cole? Yo voy en tren.
 • opowiadanie o czynnościach wykonywanych w ciągu dnia (czasowniki z końcówką AR)

Szkoła Podstawowa: KLASA 6

1.   Zagadnienia z klasy 4 i 5.
2.   Gramatyka:

 • odmiana i znajomość czasowników regularnych w czasie teraźniejszym
 • odmiana i znajomość czasowników zwrotnych w czasie teraźniejszym
 • odmiana i znajomość czasowników acostarse, dormir, querer, preferir, saber, ir, jugar w lp.
 • pytania z zaimkami de dónde, qué hora, a qué hora
 • przyimki miejsca
 • czasowniki ser i estar oraz ich odmiana
 • czasownik encontrarse i jego odmiana
 • tworzenie gerundio

3.   Leksyka:

 • żywność (śniadanie, obiad, kolacja)
 • określanie położenia
 • pory dnia, pory roku
 • element pogody
 • rozkład dnia np. A las siete me levanto.
 • czas wolny
 • sporty
 • przedmioty szkolne
 • zwierzęta domowe i dzikie
 • narodowości, języki, nazwy krajów, flagi
 • miejsca w mieście
 • zwroty związane z określaniem kierunku i miejsca:
   - ¿Cómo llego al parque? Sigues todo recto, pasas el banco y giras a la derecha.

4.   Komunikacja:

 • tradycje świąteczne związane z Día de Muertos
 • opowiadanie o czynnościach wykonywanych w ciągu dnia z uwzględnieniem ich pory np. Desayuno huevos revueltos a las siete y cuarto.
 • pytanie i podawanie godzin
 • pytanie o pochodzenie i udzielanie odpowiedzi np. ¿De dónde eres? Soy de Francia.
 • pytanie o znajomość języków obcych i udzielanie odpowiedzi np. ¿Qué idiomas hablas? Yo hablo inglés y un poco de español.
 • opisywanie flag i rozpoznawanie podstawowych flag europejskich i krajów hiszpańskojęzycznych
 • opis zwierząt (es, tiene, vive, come, sabe)
 • opisywanie zjawisk pogodowych
 • praca z mapą
 • dialog z przechodniem (prośba o wskazanie drogi do...)

Szkoła Podstawowa: KLASA 7

1.   Zagadnienia z klasy 4, 5, 6.
2.   Gramatyka:

 • odmiana i znajomość czasowników nieregularnych z wymianą samogłoskową w temacie
 • czasownik ser i jego odmiana
 • tworzenie gerundio
 • omawianie przyszłości za pomocą parafrazy IR + bezokolicznik
 • przysłówki mucho, poco
 • pytania z zaimkami cuál, por qué
 • tworzenie Pretérito Perfecto z czasownikami regularnymi i nieregularnymi
 • okoliczniki czasu typu esta semana, este mes oraz alguna vez
 • wyrażenia z czasownikami estar i tener
 • tryb rozkazujący twierdzący i przeczący w lp.
 • me duele w lp i lm
 • wyrażenia tener que oraz deber

3.   Leksyka:

 • zwierzęta dzikie
 • miejsca w mieście
 • liczebniki 1-1000
 • obowiązki
 • żywność
 • wakacje/podróże
 • rozwinięcie słownictwa dot. części ciała (la garganta, el estómago, el tobillo...)
 • słownictwo dot. Año Nuevo

4.   Komunikacja:

 • opowiadanie co się dzieje na zdjęciach z wakacji np. Esta buscando conchas en la arena
 • opowiadanie o mijających wakacjach np. Me he despertado tarde y he ido a la playa
 • dialog w restauracji
 • przepisy kulinarne
   - Primero lavamos las verduras. Después cortamos los tomates y los pepinos. Al final mezlamos todos los ingredientes.
 • określanie częstotliwości
 • opisywanie samopoczucia za pomocą wyrażeń z estar, tener, me duele np. Tengo hambre, estoy cansado, me duele la cabeza
 • rozmowa z lekarzem
   - określanie samopoczucia tener, estar, me duele
   - określanie leczenia tener que, deber
   - opowiadanie o okolicznościach wydarzeń np. He comido mucho, y por eso me duele el estómago
 • wyrażanie opinii pienso que, creo que, en mi opinión
 • znajomość tradycji noworocznych

Szkoła Podstawowa: KLASA 8

1.   Zagadnienia z klasy 4, 5, 6, 7.
2.   Gramatyka:

 • porównania más/menos... que..., tan/to/ta/s... como...
 • zaimki dopełnienia bliższego i dalszego
 • zdania złożone za pomocą spójników: sin embargo, porque, y por eso, en cambio
 • odmiana czasowników regularnych i nieregularnych w pretérito indefinido
 • okoliczniki czasu np. ayer, la semana pasada, el mes pasado, en el año..., dos meses después, a la edad de tres años, a los tres años
 • zaimki nieokreślone algun/o/a/s, ningun/o/a/s, algo, nada, aguien, nadie
 • okoliczniki częstotliwości np. cada tres horas
 • zdania względne z zaimkami que, donde
 • określanie kolejności za pomocą además, también

3.   Leksyka:

 • określanie częstotliwości
 • podróże
   - kupowanie biletu
   - opowiadanie o planach związanych z podróżami
 • życiorys

4.   Komunikacja:

 • opowiadanie o wydarzeniach z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości przy wykorzystaniu tematów: wakacje, podróże, rozkład dnia, u lekarza, smartfon
 • sławne postacie ze świata hiszpańskojęzycznego, np. Frida Kahlo, Leo Messi

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 1

1.   Gramatyka:

 • czas teraźniejszy trybu oznajmującego (Presente) czasowników regularnych, czasowników częściowo nieregularnych (np. z przegłosem i obocznością spółgłoskową) oraz całkowicie nieregularnych
 • podstawowe użycie przyimków: a, por, de, para, con
 • czas przeszły złożony (Pretérito Perfecto) w odniesieniu do czynności wykonanych w nieokreślonej przeszłości oraz doświadczeń życiowych
 • odmiana czasowników regularnych, nieregularnych w czasie przeszłym prostym, tj. Pretérito Indefinido
 • rodzajniki określone i nieokreślone
 • zaimki dzierżawcze: mi, tu, su, itp.
 • zaimki osobowe i wskazujące
 • forma grzecznościowa: usted
 • użycie czasowników/peryfraz: necesitar, tener que, haber que, estar + gerundio, ir + a
 • użycie czasownika: gustar
 • zaimki pytajne, np. quién, dónde, de dónde
 • liczebniki 0-1000
 • rodzaj męski i żeński oraz tworzenie liczby mnogiej
 • stopniowanie przymiotników
 • przysłówki: mucho, poco, muy
 • zaimki nieokreślone: alguno, ninguno i ich forma
 • użycie czasowników: estar oraz haber do opisu lokalizacji
 • zaimki z przyimkami, np. para mí, de ti, conmigo, contigo, sobre nosotros
 • zdania bezosobowe wyrażone za pomocą konstrukcji se + 3 os. l. poj. lub l. mn., np. se habla muy rápido; se admiten tarjetas

2.   Leksyka:

 • czynności dnia codziennego
 • pory dnia, miesiące, dni tygodnia
 • opis osoby, wygląd i cechy charakteru
 • członkowie rodziny, zawody
 • nazwy środków lokomocji
 • słownictwo związane z życiem rodzinnym i towarzyskim
 • słownictwo związane z mieszkaniem na wsi i w dużym mieście

3.   Komunikacja:

 • przedstawianie się i pożegnania w kontekście formalnym i nieformalnym
 • powitania, pożegnania w kontekście formalnym i nieformalnym
 • przedstawianie siebie i innych osób
 • udzielanie rad
 • pytanie o samopoczucie i odpowiedzi na te pytania
 • udzielanie informacji na temat zainteresowań, proponowanie form spędzania czasu wolnego
 • wyrażanie zgody i sprzeciwu
 • podstawowe dialogi w kinie i teatrze
 • podstawowe dialogi w sklepie i centrum handlowym
 • podstawowe dialogi u lekarza oraz w szpitalu
 • podstawowe dialogi w szkole w rozmowie z kolegą i/lub nauczycielem
 • opisywanie doświadczeń życiowych
 • opis skończonych wydarzeń w przeszłości z podaniem okoliczników czasu

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 2

1.   Zagadnienia z klasy 1.
2.   Gramatyka:

 • odmiana czasowników regularnych, nieregularnych w czasie przeszłym ciągłym, tj. Pretérito Imperfecto
 • odmiana czasowników regularnych, nieregularnych w czasie przyszłym prostym, tj. Futuro Imperfecto
 • odmiana czasowników w trybie rozkazujący twierdzącym i przeczącym w 2. i 3. os. l. poj.
 • podstawowe użycie przyimków: a, por, de, para, con, desde, hasta, entre, en
 • dopełnienia bliższe i dalsze
 • użycie imiesłowu (gerundio) od czasowników zwrotnych
 • zaimki dzierżawcze: mío, tuyo, suyo, itp.
 • zdania złożone współrzędnie i podrzędnie
 • liczebniki porządkowe
 • bezokolicznik od czasowników zwrotnych i jego użycie
 • przysłówki miejsca, czasu, sposobu, częstotliwości, ilości, twierdzenia i przeczenia
 • spójniki, np. y (e), o (u), pero, luego, aunque, porque, como, si
 • wyrażenia: por eso, así que
 • rekcja często używanych czasowników, np. empezar + a
 • użycie czasowników: ser, estar, haber i różnica w zastosowaniu (lokalizacja, samopoczucie, opis)
 • stopniowanie przymiotników (superlativo absoluto) np. altísimo
 • zdania w mowie zależnej (zdanie nadrzędne w presente de indicativo lub pretérito perfecto de indicativo), np. Dice que se va de vacaciones.

3.   Leksyka:

 • słownictwo związane ze świętowaniem, np. urodzin, świąt oraz organizacją przyjęcia, spotkania
 • słownictwo związane z obsługą komputera, telefonu i urządzeń elektronicznych
 • słownictwo związane ze środowiskiem i ekologią
 • nazwy programów telewizyjnych
 • określanie położenia
 • pytanie o godzinę i podawanie godzin
 • słownictwo związane z podróżą i wakacjami na plaży
 • opisywanie miejsca zamieszkania i domu
 • opisywanie czynności wykonywanych w podstawowych zawodach, np. nauczyciela, lekarza, sprzedawcy

4.   Komunikacja:

 • udzielanie porad i wskazówek
 • pytania o zainteresowanie, plany na przyszłość
 • wyrażanie zadowolenia, niezadowolenia, troski i radości
 • wyrażanie reakcji na ważne wydarzenia w życiu, np. urodziny, zdanie egzaminu, choroba
 • wyrażanie nakazu i zakazu
 • podstawowe dialogi podczas zwiedzania miasta
 • opisywanie doświadczeń oraz wydarzeń z przeszłości
 • porównywanie wydarzeń kiedyś i dziś za pomocą czasu przeszłego
 • mówienie o przewidywaniach w czasie przyszłym

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 3

1.   Zagadnienia z klasy 1 i 2.
2.   Gramatyka:

 • odmiana czasowników regularnych, nieregularnych w czasie przeszłym prostym, tj. Pretérito Indefinido
 • odmiana czasowników regularnych, nieregularnych w czasie przeszłym ciągłym, tj. Pretérito Imperfecto
 • odmiana czasowników regularnych, nieregularnych w czasie przyszłym prostym, tj. Futuro Imperfecto
 • odmiana czasowników w trybie rozkazującym twierdzącym w 2. i 3. os. l. poj. oraz l. mn.
 • odmiana czasowników w trybie rozkazującym przeczącym w 2. i 3. os. l. poj. oraz l. mn.
 • użycie czasu teraźniejszego trybu łączącego, tj. Presente de Subjuntivo, w kilku najbardziej podstawowych wykrzyknieniach życzeniowych, np. ¡Que seas feliz!
 • podstawowe użycie przyimków: a, por, de, para, con, desde, hasta, entre, en
 • dopełnienia bliższe i dalsze
 • użycie imiesłowu (gerundio) od czasowników zwrotnych
 • zaimki dzierżawcze: mío, tuyo, suyo, itp.
 • zdania złożone współrzędnie i podrzędnie
 • liczebniki porządkowe
 • bezokolicznik od czasowników zwrotnych i jego użycie
 • przysłówki miejsca, czasu, sposobu, częstotliwości, ilości, twierdzenia i przeczenia
 • spójniki, np. y (e), o (u), pero, luego, aunque, porque, como, si
 • wyrażenia: por eso, así que
 • rekcja często używanych czasowników, np. empezar + a
 • użycie czasowników: ser, estar, haber i różnica w zastosowaniu (lokalizacja, samopoczucie, opis)
 • stopniowanie przymiotników regularnych i nieregularnych oraz superlativo absoluto, np. altísimo
 • zdania w mowie zależnej (zdanie nadrzędne w presente de indicativo lub pretérito perfecto de indicativo), np. Dice que se va de vacaciones.

3.   Leksyka:

 • podstawowe słownictwo związane z zakupami, np. pagar en efectivo
 • podstawowe słownictwo związane z korzystaniem z internetu, np. hacer un clic, el buscador
 • podstawowe słownictwo związane ze zdrowiem, np. resfriarse, tomar medicinas
 • podstawowe słownictwo związane z podróżowaniem, np. ir en avión, perder las maletas

4.   Komunikacja:

 • opisywanie rutyny z przeszłości, osób i przedmiotów w przeszłości
 • opowiadanie o wydarzeniach z przeszłości przy użyciu czasów przeszłych
 • przewidywanie wydarzeń z przyszłości
 • opisywanie swoich marzeń i planów na przyszłość
 • rozmowa telefoniczna
 • pytanie i wyrażanie przyzwolenia
 • wyrażanie życzeń wobec innych, np. ¡Que seas feliz!

 

KARTA ZGLOSZENIOWA ANG NIEM HISZP


Dane kontaktowe

logo mobile
ul. Grochowska 341/268
03-822 Warszawa

olimpus@olimpus.edu.pl
Telefon: 22 517-16-50
Faks: 22 517-16-51

Obserwuj nas

meta facebook

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.

Polityka prywatności