zima biologia

Biologia - sesja zimowa

Olimpiada Olimpus w sesji zimowej z biologii przeznaczona jest dla uczniów klas V-VIII szkoły podstawowej oraz I-III liceum ogólnokształcącego i ma zasięg ogólnopolski. Test olimpiady składa się z 30 pytań i podanych do nich 4 odpowiedzi. W testach z sesji zimowej tylko jedna z podanych odpowiedzi może być poprawna.

Olimpiada z biologii sprawdza wiedzę uczniów w zakresie znajomości anatomii, botaniki, zoologii. Pozwala również urozmaicić zajęcia lekcyjne oraz stanowi zewnętrzne źródło oceny poziomu wiedzy uczniów.


Szkoła Podstawowa: KLASA 5

1.   Klasyfikacja organizmów:

 • zadania systematyki;
 • królestwa organizmów;
 • gatunek podstawowa jednostka klasyfikacji;
 • jednostki klasyfikacji biologicznej.

2.   Wirusy i bakterie:

 • wirusy - bezkomórkowe formy materii;
 • drogi rozprzestrzenia się i zasady profilaktyki chorób wywołanych przez wirusy;
 • występowanie bakterii;
 • budowa komórki bakteryjnej;
 • kształty bakterii;
 • czynności życiowe bakterii;
 • znaczenie bakterii w przyrodzie i dla człowieka;
 • przykłady chorób wirusowych i bakteryjnych.

3.   Protisty:

 • różnorodność budowy protistów;
 • czynności życiowe protestów (odżywianie, oddychanie, rozmnażanie);
 • protisty pod mikroskopem;
 • drogi rozprzestrzenia się i zasady profilaktyki chorób wywołanych przez protisty.

Szkoła Podstawowa: KLASA 6

1.   Zakres tematyczny klasy 5 szkoły podstawowej oraz:
2.   Nicienie:

 • środowisko i tryb życia nicieni, ich charakterystyka;
 • przedstawiciele nicieni;
 • choroby wywołane przez nicienie.

3.   Pierścienice:

 • środowisko życia pierścienic;
 • tryb życia pierścienić;
 • cechy pierścienic;
 • budowa pierścienic;
 • przegląd pierścienic;
 • przedstawiciele pierścienic.

4.   Stawonogi:

 • środowisko życia stawonogów;
 • charakterystyczne cechy budowy stawonogów;
 • podział stawonogów na skorupiaki, owady i pajęczaki;
 • cechy budowy zewnętrznej skorupiaków;
 • przedstawiciele skorupiaków;
 • wspólne cechy budowy zewnętrznej owadów;
 • aparaty gębowe owadów;
 • odnóża owadów;
 • przystosowania owadów do życia w różnych środowiskach;
 • przedstawiciele owadów;
 • tryb życia pajęczaków;
 • charakterystyczne cechy budowy zewnętrznej pajęczaków;
 • przedstawiciele pajęczaków.

5.   Mięczaki:

 • środowisko oraz tryb życia mięczaków;
 • wspólne cechy mięczaków;
 • różnice w budowie ślimaka, małży i głowonogów;
 • przedstawiciele ślimaków, małż i głowonogów.

Szkoła Podstawowa: KLASA 7

I.   Zagadnienia tematyczne z klasy 6 oraz:

II.   Układ pokarmowy:

1.   Pokarm - budulec i źródło energii:

 • klasyfikacja składników pokarmowych na budulcowe, energetyczne i regulujące;
 • budowa składników pokarmowych;
 • białka, cukry i tłuszcze w produktach spożywczych;
 • znaczenie węglowodanów, białek i tłuszczów w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu.

2.   Witaminy, sole mineralne, woda:

 • przykłady witamin rozpuszczalnych w wodzie i w tłuszczach;
 • witaminy (A, D, E, K, z grupy B, C, H, PP) - występowanie, znaczenie, skutki niedoboru;
 • pierwiastki chemiczne w organizmie człowieka (P, Ca, Mg, Fe, J, F) - występowanie, znaczenie, skutki niedoboru;
 • woda.

3.   Budowa i rola układu pokarmowego:

 • odcinki przewodu pokarmowego;
 • rozpoznawanie narządów układu pokarmowego;
 • budowa i funkcje poszczególnych odcinków przewodu pokarmowego;
 • budowa i rodzaje zębów;
 • trawienie w poszczególnych odcinkach układu pokarmowego;
 • enzymy trawienne;
 • gruczoły trawienne.

4.   Higiena i choroby układu pokarmowego:

 • choroby układu pokarmowego oraz zasady ich profilaktyki;
 • konsekwencje niewłaściwego odżywiania;
 • indeks masy ciała;
 • dieta, rodzaje diet;
 • higiena odżywiania się;
 • piramida zdrowego żywienia.

III.   Układ krążenia:

1.   Budowa i funkcje krwi:

 • krew jako tkanka płynna;
 • skład krwi;
 • charakterystyka elementów morfotycznych krwi;
 • funkcje składników krwi;
 • proces krzepnięcia krwi;
 • grupy krwi, krwiodawstwo;
 • transfuzja krwi;
 • konflikt serologiczny.

2.   Krwiobiegi:

 • narządy układu krwionośnego;
 • krwiobieg duży i krwiobieg mały;
 • budowa i funkcje różnych typów naczyń krwionośnych.

3.   Budowa i działanie serca:

 • budowa i funkcje serca;
 • cykl pracy serca;
 • tętno i ciśnienie krwi.

4.   Higiena i choroby układu krążenia:

 • przyczyny chorób układu krwionośnego;
 • choroby układu krwionośnego;
 • krwotoki.

Szkoła Podstawowa: KLASA 8

I.   Zagadnienia tematyczne z klasy 7 oraz:

II.   Genetyka:

1.   Podstawowe prawa dziedziczenia:

 • wersje genu: allele dominujące i recesywne;
 • fenotyp i genotyp;
 • homozygota dominująca i recesywna, heterozygota;
 • prawo czystości gamet - krzyżówka genetyczna.

2.   Dziedziczenie płci u człowieka:

 • zasada dziedziczenia płci;
 • rozwiązywanie krzyżówek genetycznych przedstawiających choroby sprzężone z płcią: hemofilię oraz daltonizm;
 • genotypy osób zdrowych i chorych na hemofilię i daltonizm.

3.   Dziedziczenie grup krwi:

 • mechanizm dziedziczenia grup krwi i czynnika Rh;
 • rozpoznanie grup krwi na podstawie genotypów;
 • ustalenie grupy krwi (fenotypu) dziecka na podstawie znajomości grup krwi ich rodziców;
 • ustalenie czynnika Rh dzieci na podstawie znajomości czynnika Rh ich rodziców;
 • konflikt serologiczny - krzyżówka genetyczna.

4.   Mutacje:

 • rodzaje i przyczyny mutacji;
 • czynniki mutagenne;
 • przykłady chorób uwarunkowanych mutacjami genowymi i chromosomowymi;
 • choroby genetyczne (objawy, sposób dziedziczenia, sposób leczenia);
 • mechanizm dziedziczenia mukowizcydozy - krzyżówka genetyczna.

III.   Ewolucja życia:

1.   Ewolucja i jej dowody:

 • dowody ewolucji: bezpośrednie i pośrednie;
 • skamieniałości;
 • ogniwa pośrednie;
 • relikty;
 • jedność budowy i funkcjonowania;
 • narządy szczątkowe;
 • rozmieszczenie organizmów;
 • struktury homologiczne i analogiczne;
 • konwergencja.

2.   Mechanizmy ewolucji:

 • założenia teorii ewolucji;
 • dobór naturalny i sztuczny;
 • współczesne spojrzenie na ewolucję.

3.   Pochodzenie człowieka:

 • systematyka człowieka;
 • podobieństwa i różnice między człowiekiem a małpami człekokształtnymi;
 • przebieg ewolucji człowieka.

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 1

1.   Zakres materiału klasy 8 szkoły podstawowej oraz:
2.   Chemiczne podstawy życia. Skład chemiczny organizmów. Makro i mikroelementy. Znaczenie i budowa wody.
3.   Budowa kwasów nukleinowych.
4.   Budowa komórki eukariotycznej:

 • podział komórek na eukariotyczne i prokariotyczne;
 • główne elementy komórki eukariotycznej;
 • przykłady przystosowania komórek do pełnionych przez nie funkcji;
 • porównanie budowy komórek zwierzęcych, roślinnych i grzybowych.

5.   Budowa i znaczenie błon biologicznych:

 • budowa i rodzaje błon biologicznych;
 • funkcje błon biologicznych;
 • rodzaje transportu przez błony (transport bierny i czynny);
 • osmoza w komórce roślinnej i zwierzęcej;
 • badanie wpływu roztworów o różnym stężeniu na zjawisko osmozy.

6.   Budowa i rola jądra komórkowego:

 • budowa jądra komórkowego;
 • funkcje jądra komórkowego;
 • organizacja materiału genetycznego w jądrze komórkowym;
 • budowa i rola DNA i RNA.

7.   Składniki cytoplazmy:

 • budowa i funkcje cytozolu;
 • budowa i funkcje cytoszkieletu;
 • system błon wewnątrzkomórkowych (siateczka śródplazmatyczna, wakuole, lizosomy, aparat Golgiego);
 • funkcje rybosomów;
 • budowa i funkcje mitochondriów.

8.   Cykl komórkowy:

 • fazy cyklu komórkowego;
 • znaczenie procesu replikacji DNA;
 • zmiany ilości DNA w poszczególnych fazach cyklu komórkowego.

9.   Przebieg podziałów komórkowych. Znaczenie mitozy, mejozy i apoptozy:

 • znaczenie mitozy i mejozy; główne etapy mejozy i mitozy, proces crossing-over;
 • porównanie mitozy z mejozą;
 • przebieg i znaczenie procesu apoptozy;
 • dokładna charakterystyka i nazewnictwo faz mitozy i mejozy.

10.   Metabolizm. Budowa ATP:

 • kierunki przemian metabolicznych;
 • budowa i działanie enzymów;
 • regulacja aktywności enzymów.

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 2

I.   Zakres materiału klasy 1 liceum oraz:

II.   Układ oddechowy.

1.   Budowa i funkcje układu oddechowego:

 • budowa i funkcje układu oddechowego - budowa i funkcje dróg oddechowych oraz płuc, funkcja nagłośni;
 • związek między budową elementów układu oddechowego a pełnionymi przez nie funkcjami;
 • powstawanie głosu.

2.   Wentylacja i wymiana gazowa:

 • mechanizm wentylacji płuc;
 • warunki umożliwiające i ułatwiające dyfuzję gazów przez powierzchnię wymiany gazowej płuc;
 • całkowita i życiowa pojemność płuc;
 • przepona i jej funkcja;
 • regulacja częstości oddechów - rola ośrodka oddechowego;
 • przebieg wymiany gazowej w płucach i tkankach;
 • udział krwi w transporcie tlenu i dwutlenku węgla;
 • budowa hemoglobiny i jej rola w transporcie gazów oddechowych;
 • powinowactwo hemoglobiny do tlenu w różnych warunkach pH i temperatury krwi oraz ciśnienia parcjalnego tlenu w środowisku zewnętrznym;
 • zawartość dwutlenku węgla w powietrzu wdychanym i wydychanym.

3.   Zaburzenia funkcjonowania układu oddechowego:

 • rodzaje zanieczyszczeń powietrza (tlenek węgla, pyłowe zanieczyszczenia powietrza, dym tytoniowy, smog) i ich wpływ na zdrowie;
 • szkodliwość palenia papierosów;
 • diagnostyka chorób układu oddechowego (RTG klatki piersiowej, bronchoskopia, spirometria);
 • wybrane choroby układu oddechowego (nieżyt nosa, przeziębienie, grypa, angina, gruźlica płuc, rak płuc, astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc).

III.   Układ krążenia.

1.   Skład i funkcje krwi:

 • funkcje i skład krwi;
 • charakterystyka składników krwi;
 • krzepnięcie krwi;
 • rola trombiny w krzepnięciu krwi.

2.   Budowa i funkcje układu krwionośnego:

 • funkcje układu krwionośnego;
 • budowa serca oraz cykl i automatyzm jego pracy;
 • rodzaje naczyń krwionośnych i ich budowa;
 • płucny (mały) i ustrojowy (duży) obieg krwi;
 • udział układu krwionośnego w homeostazie - regulacja ciśnienia krwi;
 • ciśnienie krwi i jego prawidłowa wartość;
 • tętno.

3.   Układ limfatyczny:

 • funkcje układu limfatycznego;
 • powstawanie i funkcje limfy;
 • narządy limfatyczne - budowa i funkcje;
 • naczynia limfatyczne - budowa i funkcje;
 • funkcjonowanie układu limfatycznego;
 • współdziałanie układu krwionośnego i układu limfatycznego.

4.   Choroby układu krążenia:

 • związek między stylem życia a chorobami układu krążenia;
 • badanie krwi i interpretacja jego wyników;
 • badania diagnostyczne chorób układu krążenia (USG serca, EKG, badanie Holtera, angiokardiografia, pomiar ciśnienia krwi);
 • choroby układu krążenia (anemia, białaczka, nadciśnienie tętnicze, żylaki, miażdżyca, udar mózgu, choroba wieńcowa, zawał serca).

IV.   Układ pokarmowy.

1.   Organiczne składniki pokarmowe:

 • cukry jako główne źródło energii;
 • podział węglowodanów na przyswajalne i nieprzyswajalne;
 • błonnik pokarmowy i jego funkcja;
 • białka jako budulec organizmu;
 • podział aminokwasów na endogenne i egzogenne;
 • białka pełnowartościowe i niepełnowartościowe;
 • tłuszcze jako materiał zapasowy;
 • funkcje NNKT i ich źródła;
 • zapotrzebowanie organizmu na składniki pokarmowe.

2.   Rola witamin. Nieorganiczne składniki pokarmowe:

 • podział witamin na rozpuszczalne w tłuszczach i rozpuszczalne w wodzie;
 • zapotrzebowanie organizmu na witaminy (hipowitaminoza, awitaminoza i hiperwitaminoza);
 • charakterystyka, funkcje i źródła witamin;
 • znaczenie naturalnych antyutleniaczy;
 • podział składników mineralnych na makroelementy i mikroelementy oraz ich funkcje;
 • znaczenie i właściwości wody;
 • bilans wodny człowieka.

3.   Budowa i funkcje układu pokarmowego:

 • odcinki przewodu pokarmowego i ich rola;
 • wędrówka pokarmu w przewodzie pokarmowym;
 • rodzaje zębów i ich budowa;
 • związek między budową poszczególnych odcinków przewodu pokarmowego a pełnionymi przez nie funkcjami;
 • mikrobiom i jego rola w organizmie;
 • gruczoły trawienne (wątroba, trzustka, ślinianki);
 • wątroba jako centrum metaboliczne organizmu.

4.   Procesy trawienia i wchłaniania:

 • trawienie w przewodzie pokarmowym składników odżywczych: białek, tłuszczów, cukrów;
 • enzymy trawienne i ich funkcje;
 • wchłanianie produktów powstałych w wyniku trawienia składników pokarmowych;
 • budowa i rola kosmków jelitowych;
 • działanie ośrodków głodu i sytości;
 • wpływ pH na trawienie skrobi.

5.   Zasady racjonalnego odżywiania się:

 • czynniki wpływające na zapotrzebowanie organizmu na składniki pokarmowe;
 • bilans energetyczny (dodatni i ujemny);
 • piramida zdrowego żywienia i stylu życia;
 • wielkość porcji i proporcje składników posiłków;
 • otyłość jako problem zdrowotny związany z rozwojem cywilizacji, przyczyny otyłości i jej profilaktyka;
 • BMI;
 • zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia).

6.   Choroby układu pokarmowego:

 • badania diagnostyczne chorób układu pokarmowego (gastroskopia, kolonoskopia, USG, badania krwi i kału);
 • choroby pasożytnicze układu pokarmowego (tasiemiec, glista ludzka, owsik, włosień kręty) i sposoby zarażenia się nimi;
 • choroby wirusowe układu pokarmowego (WZW A, WZW B, WZW C);
 • choroby bakteryjne układu pokarmowego (próchnica, choroba wrzodowa, salmonelloza);
 • zespół złego wchłaniania;
 • choroba Crohna;
 • choroby nowotworowe układu pokarmowego (rak żołądka, rak jelita grubego);
 • dieta bezglutenowa.

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 3

I.   Zakres materiału klasy 2 liceum oraz:

II.   Kod genetyczne i jego cechy.

1.   Ekspresja informacji genetycznej.

III.   Genetyka klasyczna.

1.   Gen a genom. Budowa i rola kwasów nukleinowych:

 • gen;
 • genom;
 • budowa DNA;
 • reguła komplementarności;
 • funkcje DNA;
 • replikacja DNA;
 • budowa RNA;
 • rodzaje i funkcje RNA.

2.   I prawo Mendla. Krzyżówka testowa:

 • genotyp, fenotyp, allel, allel dominujący, allel recesywny;
 • homozygota, heterozygota;
 • badania Mendla;
 • I prawo Mendla;
 • krzyżówka genetyczna;
 • szachownica (diagram) Punnetta;
 • krzyżówka testowa;
 • dziedziczenie jednogenowe.

3.   II prawo Mendla:

 • II prawo Mendla;
 • krzyżówka genetyczna dwugenowa;
 • krzyżówka testowa dwugenowa;
 • zapis krzyżówki dwugenowej.

4.   Chromosomowa teoria dziedziczenia:

 • główne założenia chromosomowej teorii dziedziczenia Morgana;
 • chromosomy homologiczne;
 • geny sprzężone;
 • znaczenie crossing-over.

5.   Dziedziczenie płci. Cechy sprzężone z płcią:

 • kariotyp człowieka;
 • dziedziczenie płci u człowieka;
 • dziedziczenie cech sprzężonych z płcią.

6.   Inne sposoby dziedziczenia cech:

 • dziedziczenie jednogenowe;
 • dominacja pełna i dominacja niepełna;
 • kodominacja;
 • allele wielokrotne;
 • dziedziczenie wielogenowe;
 • geny kumulatywne;
 • geny dopełniające się;
 • plejotropia;
 • epistaza.

7.   Zmienność organizmów. Mutacje:

 • zmienność organizmów i jej rodzaje;
 • plastyczność fenotypów;
 • zmienność rekombinacyjna;
 • zmienność mutacyjna;
 • zmienność ciągła i zmienność nieciągła;
 • mutacje genowe i mutacje chromosomowe, rodzaje tych mutacji;
 • czynniki mutagenne;
 • czynniki wpływające na rekombinację;
 • mutacje korzystne i niekorzystne dla organizmu;
 • transformacja nowotworowa.

8.   Choroby i zaburzenia genetyczne człowieka:

 • choroby jednogenowe człowieka: sprzężone z płcią, niesprzężone z płcią, dominujące, recesywne;
 • aberracje chromosomowe człowieka;
 • rodowody genetyczne.

 

KARTA ZGLOSZENIOWA BIOLOGIA I PRZYRODA

Dane kontaktowe

logo mobile
ul. Grochowska 341/268
03-822 Warszawa

olimpus@olimpus.edu.pl
Telefon: 22 517-16-50
Faks: 22 517-16-51

Obserwuj nas

meta facebook

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.