zima chemia

Chemia - sesja zimowa

Olimpiada Olimpus w sesji zimowej z chemii przeznaczona jest dla uczniów VII i VIII klas szkoły podstawowej oraz I-III liceum ogólnokształcącego i ma zasięg ogólnopolski. Test olimpiady składa się z 30 pytań i podanych do nich 4 odpowiedzi. W testach z sesji zimowej tylko jedna z podanych odpowiedzi może być poprawna.

Olimpiada z chemii sprawdza wiedzę uczniów w zakresie znajomości najważniejszych pojęć związanych z chemią organiczną i nieorganiczną. Pozwala również urozmaicić zajęcia lekcyjne oraz stanowi zewnętrzne źródło oceny poziomu wiedzy uczniów.


Szkoła Podstawowa: KLASA 7

 1. Właściwości fizyczne i chemiczne substancji chemicznych znanych z życia codziennego.
 2. Mieszaniny substancji i ich rozdzielanie.
 3. Zjawiska fizyczne a reakcje chemiczne.
 4. Pierwiastki i związki chemiczne; symbole pierwiastków.
 5. Podział pierwiastków na metale i niemetale.
 6. Właściwości metali i niemetali.
 7. Stopy. Praktyczne zastosowanie metali, stopów i niemetali.
 8. Korozja i sposoby ochrony przed korozją metali.
 9. Mieszanina a związek chemiczny.
 10. Podstawowy sprzęt i szkło laboratoryjne.
 11. Obliczenia z wykorzystaniem pojęć: objętość, masa i gęstość.
 12. Powietrze, jego skład i właściwości.
 13. Właściwości i znaczenie tlenu w przyrodzie.
 14. Ozon i dziura ozonowa.
 15. Właściwości tlenku węgla (IV).
 16. Zastosowanie praktyczne i rola dwutlenku węgla w przyrodzie.
 17. Właściwości i praktyczne zastosowanie wodoru.
 18. Związki wodoru z niemetalami.
 19. Gazy szlachetne i ich zastosowanie praktyczne.
 20. Atomy i cząsteczki.
 21. Budowa atomów, izotopy.
 22. Cząstki elementarne i ich właściwości.
 23. Zjawisko promieniotwórczości i jego praktyczne wykorzystanie.
 24. Zależność między budowa atomu pierwiastka, a jego położeniem w układzie okresowym.
 25. Podstawowe wiadomości o układzie okresowym pierwiastków, odczytywanie informacji z układu.
 26. Wartościowość pierwiastka, określanie wartościowości pierwiastków grupy 1, 2 oraz 13-17.
 27. Cząsteczki związku chemicznego i pierwiastka.
 28. Wzory strukturalne (kreskowe) i sumaryczne.
 29. Nazewnictwo prostych związków chemicznych.
 30. Masa atomowa i cząsteczkowa; atomowa jednostka masy.
 31. Rodzaje wiązań chemicznych.
 32. Związki jonowe i kowalencyjne.

Szkoła Podstawowa: KLASA 8

 1. Zakres tematyczny klasy VII oraz:
 2. Mol i masa molowa, objętość molowa gazów.
 3. Rodzaj wiązania a właściwości związku chemicznego.
 4. Jony metali i niemetali.
 5. Prawo zachowania masy.
 6. Prawo stałości składu związku chemicznego.
 7. Równania reakcji chemicznych.
 8. Obliczenia stechiometryczne.
 9. Rodzaje reakcji chemicznych.
 10. Wpływ katalizatora na przebieg reakcji chemicznej.
 11. Woda i roztwory wodne.
 12. Właściwości wody.
 13. Stężenie procentowe roztworu, zmiana stężenia i mieszanie roztworów.
 14. Rodzaje roztworów; rozpuszczalność substancji w wodzie.
 15. Tlenki metali i niemetali.
 16. Elektrolity i nieelektrolity.
 17. Wodorotlenki i zasady.
 18. Właściwości i zastosowanie wodorotlenku sodu, potasu i wapnia.
 19. Wodorotlenki i zasady wokół nas.
 20. Otrzymywanie zasad i wodorotlenków nierozpuszczalnych w wodzie.
 21. Dysocjacja elektrolityczna zasad.
 22. Tlenki kwasowe i zasadowe.
 23. Kwasy tlenowe i beztlenowe.
 24. Otrzymywanie i właściwości podstawowych kwasów.
 25. Kwasy w naszym otoczeniu.
 26. Dysocjacja elektrolityczna kwasów.
 27. Kwasy mocne i słabe.
 28. Powstawanie kwaśnych opadów i ich skutki.
 29. Roztwory kwaśne i zasadowe; skala pH, zastosowanie wskaźników: papierek wskaźnikowy uniwersalny, fenoloftaleina, oranż metylowy.
 30. Sole, budowa cząsteczek, wzory kreskowe i sumaryczne. Nazewnictwo soli.
 31. Otrzymywanie soli. Reakcja zobojętniania.
 32. Reakcje strąceniowe.
 33. Właściwości i zastosowanie soli.
 34. Dysocjacja elektrolityczna soli, sole rozpuszczalne i nierozpuszczalne w wodzie.
 35. Reakcje metali z kwasami. Szereg aktywności metali.
 36. Odmiany alotropowe węgla.
 37. Naturalne źródła węglowodorów (ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel kamienny).
 38. Węglowodory nasycone i ich szereg homologiczny. Izomeria łańcuchowa.
 39. Właściwości i zastosowanie alkanów; związek między długością łańcucha węglowego a właściwościami fizycznymi alkanów.
 40. Szereg homologiczny alkenów i alkinów.
 41. Właściwości etylenu i acetylenu.
 42. Najwybitniejsi uczeni w badaniach chemicznych.

Liceum ogólnokształcące: KLASA 1

 1. Podstawowe wiadomości ze szkoły podstawowej z klasy 7 i 8: gęstość substancji, rodzaje mieszanin, różnice między zjawiskiem fizycznym i reakcją chemiczną, metale i niemetale oraz ich cechy, stopy metali, wartościowość pierwiastków, wiązanie jonowe, podstawowe rodzaje reakcji chemicznych oraz zapisywanie ich w postaci równań, roztwory wodne, krzywe rozpuszczalności, efekt Tyndalla i stężenie procentowe roztworu, tlenki, wodorotlenki, kwasy nieorganiczne, sole i proces dysocjacji tych związków.
 2. Szkło i sprzęt laboratoryjny, piktogramy znajdujące się na opakowaniach substancji.
 3. Przebieg i opisywanie doświadczeń chemicznych.
 4. Budowa atomu.
 5. Konfiguracja elektronowa atomów.
 6. Związek między budową elektronową atomu, a położeniem pierwiastka w układzie okresowym; zasada uporządkowania pierwiastków w układzie okresowym.
 7. Związek między budową elektronową atomu i jego właściwościami fizycznymi i chemicznymi.
 8. Izotopy i przemiany pierwiastków.
 9. Właściwości podstawowych pierwiastków.
 10. Porównanie właściwości chemicznych należących do tej samej grupy lub okresu chemicznego.
 11. Rodzaje wiązań chemicznych, elektroujemność.
 12. Wpływ rodzaju wiązania na właściwości substancji.
 13. Wiązania jonowe, kowalencyjne, metaliczne - sposoby tworzenia wiązań.
 14. Rozpoznawanie rodzaju wiązania chemicznego na podstawie wartości elektroujemności.
 15. Metale i niemetale - charakterystyczne cechy.
 16. Przykładowe substancje o wiązaniach jonowych, kowalencyjnych i metalicznych.
 17. Tlenki: nazewnictwo i wzory (ustalanie wzorów na podstawie wartościowości i nazwy).
 18. Sposoby otrzymywania tlenków, zapis reakcji otrzymywania tlenków.
 19. Tlenki: kwasowe, zasadowe, obojętne oraz pojęcie amfoteryczności.
 20. Związki pierwiastków chemicznych z wodorem.
 21. Wzory i nazewnictwo wodorków, chlorków, siarczków, bromków.
 22. Reakcje otrzymywania wodorków.
 23. Kryteria podziału wodorków.
 24. Właściwości i zastosowania związków pierwiastków z wodorem.
 25. Wodorotlenki: wzory, nazewnictwo, sposoby otrzymywania.
 26. Wodorotlenek, a zasada.
 27. Podział, właściwości i zastosowanie wodorotlenków.
 28. Higroskopijność związków chemicznych.
 29. Kwasy: nazewnictwo, podział, wzory.
 30. Sposoby otrzymywania kwasów, reakcje kwasów.
 31. Właściwości i zastosowania kwasów.
 32. Nazewnictwo i wzory soli, reakcje soli.
 33. Chemia życia codziennego, zastosowanie chemii w otaczających nas produktach.

Liceum ogólnokształcące: KLASA 2

 1. Podstawowe wiadomości z klasy 1 liceum.
 2. Opisywanie, przebieg doświadczeń chemicznych, piktogramy znajdujące się na opakowaniach substancji.
 3. Budowa atomu, izotopy.
 4. Układ okresowy pierwiastków chemicznych.
 5. Właściwości podstawowych pierwiastków.
 6. Wiązanie kowalencyjne, właściwości i cechy związków zawierających takie wiązanie.
 7. Wiązanie jonowe, właściwości i cechy związków zawierających takie wiązanie.
 8. Wiązanie metaliczne, właściwości i cechy związków zawierających takie wiązanie.
 9. Tlenki, chlorki, siarczki.
 10. Wodorki.
 11. Wodorotlenki.
 12. Kwasy nieorganiczne.
 13. Sole.
 14. Hydraty.
 15. Mol i liczba Avogadra.
 16. Masa cząsteczkowa i masa molowa.
 17. Prawo stałości składu związku chemicznego i prawo zachowania masy, objętość molowa gazów.
 18. Stechiometria - obliczenia.
 19. Stopnie utlenienia pierwiastków chemicznych.
 20. Procesy utleniania i redukcji.
 21. Bilansowanie równań reakcji.
 22. Rodzaje roztworów, rozdzielanie ich na składniki, sposoby zmiany stopnia zagęszczenia roztworu.
 23. Rozpuszczalność substancji.
 24. Stężenie procentowe roztworu i stężenie molowe roztworu, sposoby przeliczania stężeń.
 25. Reakcje zobojętniania roztworów, reakcje strącania osadów.
 26. Czynniki wpływające na szybkość reakcji chemicznej.
 27. Efekty energetyczne reakcji chemicznych: reakcje egzo i endoenergetyczne, entalpia, energia aktywacji.
 28. Chemia życia codziennego, zastosowanie chemii w otaczających nas produktach.

Liceum ogólnokształcące: KLASA 3

 1. Podstawowe wiadomości z klasy 1 i 2 liceum tj.:
  • budowa atomu, układ okresowy pierwiastków chemicznych, zależności między położeniem atomów a jego właściwościami, podstawowe pierwiastki i ich cechy,
  • wiązanie kowalencyjne spolaryzowane i niespolaryzowane, jonowe, metaliczne i oddziaływania międzycząsteczkowe. Rodzaj wiązania, a właściwości chemiczne związku,
  • tlenki i związki pierwiastków chemicznych z wodorem, chlorki, siarczki, bromki,
  • wodorotlenki, kwasy nieorganiczne, sole,
  • hydraty,
  • mol i liczba Avogadra, masa atomowa, cząsteczkowa i masa molowa - przeliczanie,
  • prawo stałości składu związku chemicznego,
  • obliczenia stechiometryczne,
  • stopnie utlenienia pierwiastków chemicznych, pojęcie utleniacza i reduktora, procesy utleniania i redukcji oraz bilansowanie równań reakcji utleniania i redukcji,
  • szereg aktywności chemicznej metali, ogniwo galwaniczne,
  • rodzaje roztworów: pojęcia i sposoby rozdzielania mieszanin,
  • rozpuszczalność substancji, krzywe rozpuszczalności,
  • stężenie procentowe roztworu i stężenie molowe roztworu, a także przeliczanie stężeń. Sposoby zatężania i rozcieńczania roztworów,
  • elektrolity i nieelektrolity, proces dysocjacji elektrolitycznej, stopień dysocjacji elektrolitycznej,
  • wskaźniki kwasowo - zasadowe, odczyn i pH roztworu,
  • właściwości sorpcyjne gleby i stopień jej zanieczyszczeń,
  • reakcje zobojętniania i reakcje strącania osadów,
  • efekty energetyczne reakcji chemicznych: reakcje egzo i endoenergetyczne, entalpia, energia aktywacji, katalizatory,
  • czynniki wpływające na szybkość reakcji chemicznej.
 2. Chemia organiczna - węglowodory: alkany, alkeny i alkiny podstawowe wzory, definicje i właściwości oraz reakcje jakim ulegają: reakcje spalania, substytucji, addycji, polimeryzacji.
 3. Benzen - właściwości i reakcje jakim ulega, izomery i ich nazewnictwo.
 4. Paliwa kopalne: gaz ziemny, ropa naftowa, węgiel - właściwości, cechy charakterystyczne, reakcje jakim ulegają i nazewnictwo oraz zastosowanie powstających produktów tych reakcji.
 5. LO benzyny i procesy związane z pozyskiwaniem benzyny.
 6. Wpływ na środowisko procesów pozyskiwania i przetwarzania paliw kopalnych.
 7. Fluorowcopochodne węglowodorów. Reakcje jakim ulegają, nazewnictwo związków.
 8. Termoplasty i duroplasty.
 9. Alkohole monohydroksylowe: otrzymywanie, nazewnictwo systematyczne i zwyczajowe, rzędowość, izomery, właściwości fizyczne w szeregu homologicznym alkoholi monohydroksylowych i właściwości chemiczne, kontrakcja objętości, zastosowania.
 10. Fermentacja alkoholowa, wpływ alkoholu na organizm ludzki, metabolizm alkoholu etylowego.
 11. Alkohole polihydroksylowe: otrzymywanie, właściwości fizyczne i chemiczne, nazewnictwo, zastosowania.
 12. Sposoby odróżniania alkoholi polihydroksylowych od monohydroksylowych.
 13. Fenole: budowa, nazewnictwo, izomery, otrzymywanie, właściwości fizyczne i chemiczne, reakcje, zastosowanie.
 14. Porównanie alkoholi i fenoli.
 15. Aldehydy: budowa, nazewnictwo, szereg homologiczny, sposoby otrzymywania, reakcje jakim ulegają, próby Tollensa i Trommera, zastosowania.
 16. Ketony: budowa, nazewnictwo, szereg homologiczny, sposoby otrzymywania, reakcje jakim ulegają, próby Tollensa i Trommera, zastosowania.
 17. Chemia życia codziennego, zastosowanie chemii w otaczających nas produktach.

 

Dane kontaktowe

logo mobile
ul. Grochowska 341/268
03-822 Warszawa

olimpus@olimpus.edu.pl
Telefon: 22 517-16-50
Faks: 22 517-16-51

Obserwuj nas

meta facebook

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.

Polityka prywatności