zima chemia

Chemia - sesja zimowa

Olimpiada Olimpus w sesji zimowej z chemii przeznaczona jest dla uczniów VII i VIII klas szkoły podstawowej oraz I-III liceum ogólnokształcącego i ma zasięg ogólnopolski. Test olimpiady składa się z 30 pytań i podanych do nich 4 odpowiedzi. W testach z sesji zimowej tylko jedna z podanych odpowiedzi może być poprawna.

Olimpiada z chemii sprawdza wiedzę uczniów w zakresie znajomości najważniejszych pojęć związanych z chemią organiczną i nieorganiczną. Pozwala również urozmaicić zajęcia lekcyjne oraz stanowi zewnętrzne źródło oceny poziomu wiedzy uczniów.


Szkoła Podstawowa: KLASA 7

1.   Właściwości fizyczne i chemiczne substancji chemicznych znanych z życia codziennego.
2.   Mieszaniny substancji i ich rozdzielanie.
3.   Zjawiska fizyczne a reakcje chemiczne.
4.   Pierwiastki i związki chemiczne; symbole pierwiastków.
5.   Podział pierwiastków na metale i niemetale.
6.   Właściwości metali i niemetali.
7.   Stopy. Praktyczne zastosowanie metali, stopów i niemetali.
8.   Korozja i sposoby ochrony przed korozją metali.
9.   Mieszanina a związek chemiczny.
10.   Podstawowy sprzęt i szkło laboratoryjne.
11.   Obliczenia z wykorzystaniem pojęć: objętość, masa i gęstość.
12.   Powietrze, jego skład i właściwości.
13.   Właściwości i znaczenie tlenu w przyrodzie.
14.   Ozon i dziura ozonowa.
15.   Właściwości tlenku węgla (IV).
16.   Zastosowanie praktyczne i rola dwutlenku węgla w przyrodzie.
17.   Właściwości i praktyczne zastosowanie wodoru.
18.   Związki wodoru z niemetalami.
19.   Gazy szlachetne i ich zastosowanie praktyczne.
20.   Atomy i cząsteczki.
21.   Budowa atomów, izotopy.
22.   Cząstki elementarne i ich właściwości.
23.   Zjawisko promieniotwórczości i jego praktyczne wykorzystanie.
24.   Zależność między budowa atomu pierwiastka, a jego położeniem w układzie okresowym.
25.   Podstawowe wiadomości o układzie okresowym pierwiastków, odczytywanie informacji z układu.
26.   Wartościowość pierwiastka, określanie wartościowości pierwiastków grupy 1, 2 oraz 13-17.
27.   Cząsteczki związku chemicznego i pierwiastka.
28.   Wzory strukturalne (kreskowe) i sumaryczne.
29.   Nazewnictwo prostych związków chemicznych.
30.   Masa atomowa i cząsteczkowa; atomowa jednostka masy.
31.   Rodzaje wiązań chemicznych.
32.   Związki jonowe i kowalencyjne.

Szkoła Podstawowa: KLASA 8

Zakres tematyczny klasy VII oraz:
1.   Mol i masa molowa.
2.   Rodzaj wiązania a właściwości związku chemicznego.
3.   Jony metali i niemetali.
4.   Prawo zachowania masy.
5.   Prawo stałości składu związku chemicznego.
6.   Równania reakcji chemicznych.
7.   Obliczenia stechiometryczne.
8.   Rodzaje reakcji chemicznych.
9.   Wpływ katalizatora na przebieg reakcji chemicznej.
10.   Woda i roztwory wodne.
11.   Właściwości wody.
12.   Stężenie procentowe roztworu, zmiana stężenia i mieszanie roztworów.
13.   Rodzaje roztworów; rozpuszczalność substancji w wodzie.
14.   Tlenki metali i niemetali.
15.   Elektrolity i nieelektrolity.
16.   Wodorotlenki i zasady.
17.   Właściwości i zastosowanie wodorotlenku sodu, potasu i wapnia.
18.   Wodorotlenki i zasady wokół nas.
19.   Otrzymywanie zasad i wodorotlenków nierozpuszczalnych w wodzie.
20.   Dysocjacja elektrolityczna zasad.
21.   Tlenki kwasowe i zasadowe.
22.   Kwasy tlenowe i beztlenowe.
23.   Otrzymywanie i właściwości podstawowych kwasów.
24.   Kwasy w naszym otoczeniu.
25.   Dysocjacja elektrolityczna kwasów.
26.   Kwasy mocne i słabe.
27.   Powstawanie kwaśnych opadów i ich skutki.
28.   Roztwory kwaśne i zasadowe; skala pH, zastosowanie wskaźników: papierek wskaźnikowy uniwersalny, fenoloftaleina, oranż metylowy.
29.   Sole, budowa cząsteczek, wzory kreskowe i sumaryczne. Nazewnictwo soli.
30.   Otrzymywanie soli. Reakcja zobojętniania.
31.   Reakcje strąceniowe.
32.   Właściwości i zastosowanie soli.
33.   Dysocjacja elektrolityczna soli, sole rozpuszczalne i nierozpuszczalne w wodzie.
34.   Reakcje metali z kwasami. Szereg aktywności metali.
35.   Odmiany alotropowe węgla.
36.   Naturalne źródła węglowodorów (ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel kamienny).
37.   Węglowodory nasycone i ich szereg homologiczny. Izomeria łańcuchowa.
38.   Właściwości i zastosowanie alkanów; związek między długością łańcucha węglowego a właściwościami fizycznymi alkanów.
39.   Szereg homologiczny alkenów i alkinów.
40.   Właściwości etylenu i acetylenu.
41.   Najwybitniejsi uczeni w badaniach chemicznych.

Liceum ogólnokształcące: KLASA 1

1.   Budowa atomu: nukleony, liczba atomowa, liczba masowa, masa atomowa, izotopy.
2.   Schemat budowy atomu.
3.   Konfiguracja elektronowa: rozmieszczenie elektronów w powłokach atomu, podpowłoki.
4.   Skrócona konfiguracja elektronowa atomu pierwiastka chemicznego.
5.   Izotopy pierwiastków chemicznych.
6.   Ustalanie liczby elektronów walencyjnych.
7.   Budowa atomu, a położenie pierwiastka w układzie okresowym.
8.   Elektroujemność.
9.   Wiązanie kowalencyjne.
10.   Wiązanie jonowe.
11.   Wiązanie metaliczne i siły van der Waalsa.
12.   Wiązanie wodorowe.
13.   Metale i niemetale - budowa, właściwości.
14.   Zapis poszczególnych rodzajów wiązań.
15.   Elektroujemność, właściwości substancji, liczba elektronów walencyjnych a rodzaj wiązania chemicznego.
16.   Wpływ rodzaju wiązania na właściwości substancji.
17.   Przykłady substancji o wiązaniach jonowych, kowalencyjnych i metalicznych i ich właściwości.
18.   Tlenki: wzory sumaryczne, nazewnictwo.
19.   Sposoby otrzymywania tlenków, reakcje tlenków.
20.   Podział tlenków na: kwasowe, zasadowe, amfoteryczne i obojętne.
21.   Chemia życia codziennego, zastosowanie chemii w otaczających nas produktach.
22.   Podstawowe wiadomości ze szkoły podstawowej takie jak: gęstość substancji, rodzaje mieszanin, zjawisko fizyczne, reakcja chemiczna, wiązanie kowalencyjne i jonowe, podstawowe rodzaje reakcji chemicznych, zapisywanie równań reakcji chemicznych, roztwory wodne i stężenie procentowe roztworu, tlenki, wodorotlenki, kwasy nieorganiczne, sole i proces dysocjacji tych związków, elektrolity słabe i mocne, pH roztworów.

Liceum ogólnokształcące: KLASA 2

1.   Wiadomości z klasy 1 liceum.
2.   Budowa atomu, izotopy.
3.   Układ okresowy pierwiastków chemicznych - rozmieszczenie pierwiastków chemicznych, zależności między położeniem atomów, a jego właściwościami.
4.   Elektroujemność.
5.   Wiązanie kowalencyjne spolaryzowane i niespolaryzowane.
6.   Wiązanie jonowe, właściwości substancji posiadających to wiązanie.
7.   Wiązanie metaliczne i oddziaływania międzycząsteczkowe.
8.   Rodzaj wiązania, a właściwości chemiczne związku.
9.   Tlenki i związki pierwiastków chemicznych z wodorem.
10.   Wodorotlenki, kwasy nieorganiczne, sole.
11.   Hydraty.
12.   Mol i liczba Avogadra.
13.   Masa cząsteczkowa, masa molowa.
14.   Objętości i prawa dotyczące gazów.
15.   Prawo stałości składu związku chemicznego.
16.   Obliczenia stechiometryczne.
17.   Stopnie utlenienia pierwiastków chemicznych.
18.   Pojęcie utleniacza i reduktora.
19.   Procesy utleniania i redukcji.
20.   Bilansowanie równań reakcji utleniania i redukcji.
21.   Szereg aktywności chemicznej metali.
22.   Ogniwo galwaniczne.
23.   Rodzaje roztworów: pojęcia i sposoby rozdzielania mieszanin.
24.   Rozpuszczalność substancji, krzywe rozpuszczalności.
25.   Stężenie procentowe roztworu.
26.   Stężenie molowe roztworu.
27.   Przeliczanie stężeń.
28.   Zatężanie i rozcieńczanie roztworów.
29.   Elektrolity i nieelektrolity, proces dysocjacji elektrolitycznej.
30.   Wskaźniki kwasowo - zasadowe.
31.   Stopień dysocjacji elektrolitycznej.
32.   Odczyn i pH roztworu.
33.   Właściwości sorpcyjne gleby i stopień jej zanieczyszczeń.
34.   Reakcje zobojętniania i reakcje strącania osadów.
35.   Efekty energetyczne reakcji chemicznych: reakcje egzo i endoenergetyczne, entalpia, energia aktywacji.
36.   Czynniki wpływające na szybkość reakcji chemicznej.
37.   Chemia życia codziennego, zastosowanie chemii w otaczających nas produktach.

Liceum ogólnokształcące: KLASA 3

1.   Wiadomości z klasy 1 i 2 liceum obejmujące całą chemię nieorganiczną.
2.   Opisywanie doświadczeń chemicznych.
3.   Budowa atomu i układ okresowy pierwiastków chemicznych, izotopy.
4.   Wiązania: kowalencyjne spolaryzowane i niespolaryzowane, koordynacyjne, jonowe, metaliczne i oddziaływania międzycząsteczkowe i wiązania wodorowe.
5.   Tlenki, wodorki, wodorotlenki, kwasy nieorganiczne, sole, hydraty.
6.   Mol i liczba Avogadra, masa cząsteczkowa i masa molowa.
7.   Prawo stałości składu związku chemicznego.
8.   Obliczenia stechiometryczne.
9.   Utleniacz, reduktor, procesy utleniania i redukcji, równania reakcji utleniania i redukcji.
10.   Szereg aktywności chemicznej metali, ogniwo galwaniczne.
11.   Rodzaje roztworów, rozpuszczalność substancji, interpretacja krzywych rozpuszczalności.
12.   Stężenie procentowe roztworu i molowe roztworu - rozcieńczanie i przeliczanie stężeń. Roztwory nasycone i nienasycone.
13.   Elektrolity i nieelektrolity.
14.   Proces dysocjacji elektrolitycznej i stopień dysocjacji elektrolitycznej.
15.   Odczyn i pH roztworu, wpływ odczynu gleby na możliwość uprawy roślin i przydatność do użycia w kontekście kumulacji zanieczyszczeń.
16.   Reakcje zobojętniania i strącania osadów.
17.   Efekty energetyczne reakcji chemicznych, czynniki wpływające na szybkość reakcji chemicznej.
18.   Chemia organiczna - węglowodory: alkany, alkeny i alkiny podstawowe wzory, definicje i właściwości oraz reakcje.
19.   Benzen - właściwości i reakcje.
20.   Paliwa kopalne: gaz ziemny, ropa naftowa, węgiel oraz LO benzyny.
21.   Ochrona środowiska w kontekście pozyskiwania i przetwarzania paliw kopalnych.
22.   Fluorowcopochodne węglowodorów. Reakcje jakim ulegają, nazewnictwo związków.
23.   Termoplasty i duroplasty.
24.   Alkohole monohydroksylowe: otrzymywanie, nazewnictwo systematyczne i zwyczajowe, rzędowość, izomery, właściwości fizyczne w szeregu homologicznym alkoholi monohydroksylowych i właściwości chemiczne, kontrakcja objętości, zastosowania.
25.   Fermentacja alkoholowa, wpływ alkoholu na organizm ludzki, metabolizm alkoholu etylowego.
26.   Alkohole polihydroksylowe: otrzymywanie, właściwości fizyczne i chemiczne, nazewnictwo, zastosowania.
27.   Sposoby odróżniania alkoholi polihydroksylowych od monohydroksylowych.
28.   Fenole: budowa, nazewnictwo, izomery, otrzymywanie, właściwości fizyczne i chemiczne, reakcje, zastosowanie.
29.   Porównanie alkoholi i fenoli.
30.   Aldehydy: budowa, nazewnictwo, szereg homologiczny, sposoby otrzymywania, reakcje jakim ulegają, próby Tollensa i Trommera, zastosowania.
31.   Ketony: budowa, nazewnictwo, szereg homologiczny, sposoby otrzymywania, reakcje jakim ulegają, próby Tollensa i Trommera, zastosowania.
32.   Niższe kwasy karboksylowe: budowa, nazewnictwo systematyczne i zwyczajowe, szereg homologiczny, izomery, sposoby otrzymywania, reakcje jakim ulegają bądź nie ulegają, zastosowania, właściwości.
33.   Fermentacja octowa.
34.   Porównanie mocy kwasów organicznych i nieorganicznych.
35.   Sole kwasów karboksylowych.
36.   Chemia życia codziennego, zastosowanie chemii w otaczających nas produktach.

 

KARTA ZGLOSZENIOWA CHEMIA

Dane kontaktowe

logo mobile
ul. Grochowska 341/268
03-822 Warszawa

olimpus@olimpus.edu.pl
Telefon: 22 517-16-50
Faks: 22 517-16-51

Obserwuj nas

meta facebook

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.