zima historia

Historia - sesja zimowa

Olimpiada Olimpus w sesji zimowej z historii przeznaczona jest dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz I, II i III liceum ogólnokształcącego i ma zasięg ogólnopolski. Test olimpiady składa się z 30 pytań i podanych do nich 4 odpowiedzi. W testach z sesji zimowej tylko jedna z podanych odpowiedzi może być poprawna.

Olimpiada z historii sprawdza wiedzę uczniów w zakresie znajomości najważniejszych wydarzeń historycznych Polski i świata. Pozwala również urozmaicić zajęcia lekcyjne oraz stanowi zewnętrzne źródło oceny poziomu wiedzy uczniów.


Szkoła podstawowa: KLASA 4

1.   Materiał klas I-III szkoły podstawowej.
2.   Czas w historii.
3.   Legendy dotyczące początków państwa polskiego.
4.   Polska w czasach panowania Piastów:

 • Mieszka I,
 • Bolesława Chrobrego,
 • Bolesława Krzywoustego,
 • Kazimierza Wielkiego.

5.   Polska w czasach panowania Jagiellonów:

 • Unia Polski z Litwą,
 • Zamki i rycerze,
 • Zawisza czarny i wielka wojna z zakonem krzyżackim,
 • Odzyskanie Pomorza Gdańskiego i gdański handel,
 • Uniwersytet Jagielloński,
 • Złoty wiek kultury polskiej,
 • Mikołaj Kopernik i jego życie i dokonania.

Szkoła podstawowa: KLASA 5

1.   Materiał klasy IV szkoły podstawowej.
2.   Starożytna Grecja i Starożytny Rzym:

 • Położenie,
 • Ustrój,
 • Religia,
 • Osiągnięcia,
 • Życie codzienne mieszkańców.

3.   Kryzys i upadek cesarstwa zachodniorzymskiego.
4.   Plemiona barbarzyńskie we wczesnym średniowieczu:

 • Hunowie,
 • Wandalowie,
 • Ostrogoci,
 • Wizygoci.

5.   Pomiędzy starożytnością i średniowieczem - Cesarstwo Bizantyjskie.
6.   Narodziny islamu.
7.   Frankowie i państwo Karola Wielkiego.
8.   Cesarstwo Ottonów.
9.   Gospodarka feudalna.
10.   Kościół w średniowieczu.
11.   Kultura i życie codzienne w średniowieczu.

Szkoła podstawowa: KLASA 6

1.   Materiał klas IV i V szkoły podstawowej.
2.   Początki Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
3.   Polska pod rządami pierwszych królów elekcyjnych:

 • Henryka Walezego,
 • Stefana Batorego.

4.   Wazowie na polskim tronie:

 • Stulecie wojen.

5.   Jan III Sobieski i odsiecz wiedeńska.
6.   Barok i sarmatyzm.
7.   Polska w czasach stanisławowskich:

 • Rozbiory Polski,
 • Sejm Wielki i Konstytucja 3 maja,
 • Wojna w obronie Konstytucji 3 maja,
 • Powstanie kościuszkowskie,
 • Kultura i sztuka.

Szkoła podstawowa: KLASA 7

1.   Materiał klas IV-VI szkoły podstawowej.
2.   Wiosna Ludów w Europie i na ziemiach polskich.
3.   Polskie powstania narodowe.
4.   Romantyzm i romantycy.
5.   Europa i świat w II połowie XIX wieku:

 • Wojna secesyjna,
 • Zjednoczenie Włoch i Niemiec,
 • Wojna krymska,
 • Kolonializm.

6.   Sytuacja Polaków i ziemie polskie po powstaniu styczniowym.
7.   Nowe idee polityczne i demokratyzacja życia politycznego w XIX i poł. XX w.
8.   Postęp techniczny, naukowy i zmiany cywilizacyjne w w II połowie XIX w.
9.   Kultura i sztuka przełomu XIX i XX w.

Szkoła Podstawowa: KLASA 8

1.   Materiał klas IV-VII szkoły podstawowej.
2.   III Rzesza w przededniu wojny:

 • Wewnętrzna i zewnętrzna polityka Hitlera,
 • Oś Rzym-Berlin-Tokio,
 • Pakt Ribbentrop-Mołotow,
 • Żądania wobec Polski.

3.   Polska przed wybuchem II wojny światowej:

 • Stosunki polsko-niemieckie i polsko-radzieckie,
 • Wolne Miasto Gdańsk i sprawa Zaolzia.

4.   Wybuch II wojny światowej:

 • Napaść Niemiec na Polskę,
 • „Dziwna wojna”,
 • Wkroczenie do Polski Armii Czerwonej,
 • Kampania wrześniowa.

5.   Działania wojenne w Europie i na świecie w latach 1940-1941:

 • Bitwa o Wielką Brytanię,
 • Działania na Bałkanach,
 • Działania w Afryce,
 • Agresja Niemiec na ZSRR,
 • Atak Japonii na USA,
 • Karta Atlantycka.

6.   Działania wojenne w latach 1942-1945:

 • Bitwa o Atlantyk,
 • Front wschodni,
 • Wojna z Japonią,
 • Utworzenie drugiego frontu w Europie.

7.   Konferencje pokojowe.
8.   Zakończenie II wojny światowej.

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 1

1.   Zakres materiału klasy 8 szkoły podstawowej oraz:
2.   Uwarunkowania geograficzne Italii.
3.   Legendarne początki Rzymu.
4.   Społeczeństwo Rzymu w okresie republiki.
5.   Pierwotne wierzenia Rzymian.
6.   Ustrój Rzymu w okresie republiki.
7.   Podboje Rzymu: podbój Italii, wojny punickie, podbój państw hellenistycznych.
8.   Początki cesarstwa rzymskiego: przyczyny kryzysu republiki, I triumwirat, dyktatura Juliusza Cezara, II triumwirat.
9.   Ustrój Rzymu w okresie cesarstwa: pryncypat, dominat.
10.   Definicje pojęć: Imperium Romanum, limes, Pax Romana, romanizacja.
11.   Osiągnięcia starożytnych Rzymian.
12.   Początki i rozwój chrześcijaństwa, z uwzględnieniem jego symboli.
13.   Zmiany w połażeniu chrześcijan w państwie rzymskim - od religii prześladowanej do panującej.
14.   Zewnętrzne i wewnętrzne przyczyny upadku cesarstwa rzymskiego oraz jego konsekwencje.
15.   Położenie cesarstwa bizantyjskiego i charakterystyka jego osiągnieć w dziedzinie kultury i prawa
16.   Charakterystyka cywilizacji łacińskiej, bizantyjskiej i arabskiej.
17.   Początki islamu i charakterystyka religii Mahometa.
18.   Podboje Arabów.
19.   Państwa germańskie powstałe na gruzach imperium rzymskiego.
20.   Państwo Franków i okoliczności przejęcia władzy przez Karolingów.
21.   Rządy Karola Wielkiego: rozwój terytorialny, koronacja cesarska, idea cesarstwa karolińskiego, reformy karolińskie, renesans karoliński.
22.   Rozpad imperium Karola Wielkiego - postanowienia traktatu w Verdun z 834 r.
23.   Królestwo Niemieckie pod rządami Ludolfingów i idea cesarstwa uniwersalistycznego.
24.   Charakterystyka systemu feudalnego i społeczeństwa stanowego.
25.   Pierwsze państwa Słowian: Państwo Samona, Państwo Wielkomorawskie, Czechy, Ruś Kijowska, Państwo Polan.

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 2

1.   Zakres materiału klasy 1 liceum oraz:
2.   Polityka dynastyczna ostatnich Jagiellonów.
3.   Stosunki polsko-krzyżackie na początku XVI w.: sekularyzacja zakonu i hołd pruski.
4.   Geneza konfliktów o Inflanty.
5.   Demokracja szlachecka: warstwy szlacheckie, sejm walny, trzy stany sejmujące, przywileje szlacheckie, ruch egzekucyjny i jego postulaty, wojna kokosza, rokosz, sejm egzekucyjny 1562/1563 i jego postanowienia.
6.   Reformacja i kontrreformacja w Polsce.
7.   Struktura społeczna Rzeczypospolitej w XVI w.
8.   Specyfika gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej na przykładzie Rzeczypospolitej.
9.   Przyczyny, okoliczności i skutki zawarcia unii lubelskiej.
10.   Pierwsza wolna elekcja: kandydaci do tronu, elekcja viritim, przebieg elekcji, artykuły henrykowskie, pacta conventa.
11.   Panowanie Stefana Batorego: podwójna elekcja 1575 r., polityka wewnętrzna Batorego, reforma wojskowa, wojna z Moskwą o Inflanty.
12.   Sztuka renesansowa w Polsce oraz nauka i myśl polityczna tego okresu.
13.   Rządy Zygmunta III Wazy: podwójna elekcja, unia brzeska, rokosz Zebrzydowskiego, geneza wojen polsko-szwedzkich, wojny o Inflanty 1600-1611 i 1621-1622, wojna o ujście Wisły (Pomorze Gdańskie) 1626-1629, przyczyny zaangażowania się Rzeczypospolitej w wewnętrzne sprawy Rosji, dymitriady, wojna moskiewska 1609-1618, przyczyny konfliktów polsko-tureckich, wojna polsko-turecka 1620-1621.
14.   Rządy Władysława IV Wazy: wojna smoleńska 1632-1634, plany kolejnej wojny z Imperium Osmańskim.
15.   Ukraina w Rzeczypospolitej Obojga Narodów - tereny, mieszkańcy.
16.   Przyczyny, przebieg i skutki powstania Chmielnickiego.
17.   Przyczyny, przebieg i skutki wojny polsko-rosyjskiej 1654-1686.
18.   Przyczyny, przebieg i skutki potopu szwedzkiego.
19.   Zasada liberum veto.
20.   Próby reform za panowania Jana Kazimierza i rokosz Lubomirskiego.
21.   Przyczyny, przebieg i skutki wojen z Turcją w II połowie XVII wieku.
22.   Barok i sarmatyzm w Rzeczypospolitej.

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 3

1.   Zakres materiału klasy 2 liceum oraz:
2.   Przyczyny, przebieg i skutki wojny krymskiej, w tym zagadnienie odwilży posewastopolskiej.
3.   Proces zjednoczenia Włoch.
4.   Etapy zjednoczenia Niemiec.
5.   Przyczyny i skutki wojny secesyjnej w USA.
6.   Pojęcie kolonializmu; przyczyny, kierunki i skutki ekspansji kolonialnej.
7.   Odkrycia naukowe i wynalazki z przełomu XIX i XX wieku.
8.   Nowe ideologie (założenia, teoretycy): socjalizm, marksizm, anarchizm, socjaldemokracja, ruch robotniczy, nacjonalizm, chrześcijańska demokracja, ruch na rzecz równouprawnienia kobiet.
9.   Epoka pozytywizmu: realizm i naturalizm w literaturze, malarstwo (realizm, impresjonizm, postimpresjonizm, kubizm, secesja, symbolizm).
10.   Zjawiska związane z powstaniem kultury masowej.
11.   Przyczyny wybuchu powstania listopadowego i styczniowego, kluczowe wydarzenia z okresu walk powstańczych, najważniejsze bitwy, dyktatorzy, charakter walk, skutki.
12.   Cele i metody rusyfikacji i germanizacji.
13.   Zakres autonomii galicyjskiej.
14.   Problem uwłaszczenia chłopów na ziemiach polskich.
15.   Rozwój przemysłu na ziemiach polskich pod zaborami.
16.   Postawy Polaków wobec zaborców.
17.   Pozytywizm warszawski: program, przedstawiciele.
18.   Kształtowanie się nowej struktury społeczeństwa polskiego w drugiej połowie XIX wieku.
19.   Rozwój polskiego ruchu socjalistycznego: program, najważniejsze partie, czołowi działacze, prasa.
20.   Rozwój polskiego ruchu narodowego: program, najważniejsze organizacje, czołowi działacze, prasa.
21.   Rozwój polskiego ruchu ludowego: program, najważniejsze organizacje, czołowi działacze, prasa.
22.   Rozwój polskiej kultury i nauki na przełomie XIX i XX wieku: specyfika i twórcy polskiego pozytywizmu, dzieła „ku pokrzepieniu serc”, specyfika i twórcy polskiego modernizmu (Młodej Polski), najważniejsze dokonania w dziedzinie nauki, historiografia w wydaniu szkoły warszawskiej i krakowskiej.

 

KARTA ZGLOSZENIOWA HISTORIA

Dane kontaktowe

logo mobile
ul. Grochowska 341/268
03-822 Warszawa

olimpus@olimpus.edu.pl
Telefon: 22 517-16-50
Faks: 22 517-16-51

Obserwuj nas

meta facebook

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.