Matematyka - sesja zimowa

Olimpiada Olimpus w sesji zimowej z matematyki przeznaczona jest dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz I-IV liceum ogólnokształcącego i ma zasięg ogólnopolski. Test olimpiady składa się z 30 pytań i podanych do nich 4 odpowiedzi. W testach z sesji zimowej tylko jedna z podanych odpowiedzi może być poprawna.

Olimpiada z matematyki zawiera zadania o różnym stopniu trudności, dlatego każdy uczeń może spróbować swoich sił. Pozwala też urozmaicić program zajęć oraz stanowi zewnętrzne źródło oceny poziomu wiedzy uczniów.


Szkoła Podstawowa: KLASA 4

1.   Zakres treści programowych z I etapu kształcenia.
2.   Arytmetyka:

 • system dziesiętny
 • system rzymski
 • liczby naturalne
 • oś liczbowa
 • działania i ich kolejność wykonywania
 • działania pisemne
 • porównywania różnicowe i ilorazowe
 • potęgowanie liczb naturalnych

3.   Matematyka w praktyce:

 • kalendarz, czas
 • zegar
 • termometr
 • jednostki długości, masy, monetarne (w tym wyrażenia dwumianowane) i ich zamiana

4.   Figury na płaszczyźnie:

 • proste, półproste i odcinki
 • wzajemne położenie prostych i odcinków
 • kąty i ich rodzaje
 • wielokąty
 • obwód kwadratu i prostokąta
 • koła i okręgi
 • skala na planach i mapach

5.   Zagadki matematyczne.
6.   W olimpiadzie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

Szkoła Podstawowa: KLASA 5

1.   Zakres tematyczny klasy 4 szkoły podstawowej.
2.   Arytmetyka:

 • wielokrotności, dzielniki, NWW, NWD
 • cechy podzielności liczb
 • liczby pierwsze, liczby złożone
 • ułamki zwykłe (w tym zastosowanie)
 • ułamki dziesiętne: zapisywanie, porównywanie, dodawanie i odejmowanie

3.   Geometria:

 • kąty
 • własności wielokątów
 • obwody wielokątów
 • pole prostokąta
 • jednostki pola i ich zamiana
 • własności prostopadłościanów
 • figury przystające

4.   Matematyka w praktyce:

 • średnia arytmetyczna

5.   Zagadki matematyczne.
6.   W olimpiadzie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

Szkoła Podstawowa: KLASA 6

1.   Zakres tematyczny klasy 5 szkoły podstawowej.
2.   Arytmetyka:

 • liczby całkowite, wartość bezwzględna
 • zaokrąglanie liczb
 • rozwinięcie dziesiętne ułamków zwykłych
 • ułamki dziesiętne (w tym zastosowanie)
 • potęgowanie liczb wymiernych
 • wartość bezwzględna

3.   Geometria:

 • odbicia lustrzane
 • kąty: przyległe, wierzchołkowe, odpowiadające i naprzemianległe
 • własności wielokątów
 • pola i obwody wielokątów
 • miary kątów w wielokątach
 • pole powierzchni całkowitej i objętość prostopadłościanów
 • jednostki objętości i ich zamiana

4.   Statystyka:

 • interpretacja danych z wykresów i diagramów

5.   Matematyka w praktyce:

 • procenty
 • droga, prędkość, czas

6.   Zagadki matematyczne.
7.   W olimpiadzie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

Szkoła Podstawowa: KLASA 7

1.   Zakres tematyczny klasy 6 szkoły podstawowej.
2.   Zapis liczb w systemie rzymskim.
3.   Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.
4.   Procenty.
5.   Własności figur płaskich.
6.   Wzajemne położenie prostych i odcinków.
7.   Kąty i ich rodzaje.
8.   Własności trójkątów i czworokątów.
9.   Cechy przystawania trójkątów.
10.   Potęga o wykładniku naturalnym.
11.   Pierwiastki kwadratowe i sześcienne.
12.   Działania na liczbach wymiernych.
13.   Wyrażenia algebraiczne: wartość liczbowa, suma algebraiczna, wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias.
14.   Graniastosłupy i ostrosłupy: rodzaje i siatki.
15.   Zadania o podwyższonym stopniu trudności.

Szkoła Podstawowa: KLASA 8

1.   Zakres tematyczny klasy 7 szkoły podstawowej.
2.   Własności liczb naturalnych.
3.   Działania na liczbach wymiernych.
4.   Działania na potęgach o wykładniku całkowitym.
5.   Notacja wykładnicza.
6.   Działania na pierwiastkach.
7.   Wyrażenia algebraiczne.
8.   Równania i nierówności pierwszego stopnia z jedną niewiadomą.
9.   Figury geometryczne na płaszczyźnie: Tw. Pitagorasa; odcinki w układzie współrzędnych.
10.   Wzory skróconego mnożenia.
11.   Graniastosłupy i ostrosłupy: rodzaje, pola, objętości.
12.   Konstrukcje geometryczne: symetralna odcinka, dwusieczna kąta.
13.   Zadania o podwyższonym stopniu trudności.

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 1

1.   Zakres materiału klasy 8 szkoły podstawowej oraz:
2.   Liczby rzeczywiste:

 • liczby naturalne
 • liczby całkowite; liczby wymierne
 • liczby niewymierne
 • rozwinięcie dziesiętne liczby rzeczywistej
 • pierwiastek kwadratowy i sześcienny
 • potęga o wykładniku całkowitym i wymiernym
 • logarytm i jego własności
 • procenty

3.   Język matematyki:

 • zbiory; działania na zbiorach
 • przedziały; działania na przedziałach
 • rozwiązywanie nierówności
 • wyłączanie jednomianu przed nawias
 • mnożenie sum algebraicznych
 • wzory skróconego mnożenia
 • zastosowanie przekształceń algebraicznych
 • wartość bezwzględna

4.   Układy równań:

 • rozwiązywanie układów równań metodą podstawiania
 • rozwiązywanie układów równań metodą przeciwnych współczynników
 • układy równań - zadania tekstowe

5.   Własności funkcji:

 • pojęcie funkcji
 • szkicowanie wykresów funkcji
 • monotoniczność funkcji
 • odczytywanie własności funkcji z wykresu
 • przesuwanie wykresu funkcji wzdłuż osi OY
 • przesuwanie wykresu funkcji wzdłuż osi OX
 • przekształcanie wykresu funkcji przez symetrię względem osi OX
 • przekształcanie wykresu funkcji przez symetrię względem osi OY
 • proporcjonalność odwrotna

6.   W olimpiadzie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 2

1.   Zakres materiału klasy 1 liceum oraz:
2.   Zastosowania funkcji kwadratowej:

 • równania i nierówności kwadratowe
 • równania sprowadzalne do równań kwadratowych
 • układy równań i ich interpretacja geometryczna
 • równania i nierówności z wartością bezwzględną
 • wzory Viete’a
 • najmniejsza i największa wartość funkcji w przedziale,
 • optymalizacja: zastosowanie funkcji kwadratowej w planimetrii i w stereometrii
 • równania i układy równań drugiego stopnia

3.   Wielomiany:

 • stopień i współczynniki wielomianu
 • obliczanie wartości wielomianu
 • dodawanie i odejmowanie wielomianów
 • mnożenie wielomianów
 • wzory skróconego mnożenia
 • rozkład wielomianu na czynniki
 • równania wielomianowe
 • punkty wspólne wykresu wielomianu w i prostej l
 • dzielenie wielomianów
 • twierdzenie Bezouta
 • pierwiastki całkowite i pierwiastki wymierne wielomianu
 • wielomiany - zastosowania

4.   Funkcje wymierne:

 • wykres funkcji f(x) = a/x
 • przesunięcie wykresu funkcji f(x) = a/x o wektor
 • mnożenie i dzielenie wyrażeń wymiernych
 • dodawanie i odejmowanie wyrażeń wymiernych

5.   W olimpiadzie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 3

1.   Zakres materiału klasy 2 liceum oraz:
2.   Funkcja wykładnicza i funkcja logarytmiczna:

 • potęga o wykładniku wymiernym
 • potęga o wykładniku rzeczywistym
 • funkcja wykładnicza
 • przekształcenia wykresu funkcji wykładniczej
 • logarytm
 • logarytm dziesiętny
 • logarytm iloczynu i logarytm ilorazu
 • logarytm potęgi
 • funkcja logarytmiczna
 • przekształcenia wykresu funkcji logarytmicznej
 • zastosowania funkcji wykładniczej i logarytmicznej w praktyce

3.   Geometria analityczna:

 • układ współrzędnych: odległości między punktami, twierdzenie Pitagorasa, pole trójkąta
 • środek odcinka
 • odległość punktu od prostej
 • prosta oraz okrąg w układzie współrzędnych
 • postać ogólna równania okręgu
 • wzajemne położenia dwóch okręgów; okręgu i prostej
 • układy równań - zastosowania
 • punkty wspólne prostej i okręgu
 • symetrie: osiowa, środkowa

4.   W olimpiadzie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 4

1.   Zakres materiału klasy 3 liceum oraz:
2.   Rachunek prawdopodobieństwa:

 • reguła mnożenia, reguła dodawania
 • zadania kombinatoryczne: permutacje, wariacje bez powtórzeń, wariacje z powtórzeniami, kombinacje, zastosowania
 • zdarzenia losowe
 • prawdopodobieństwo klasyczne
 • właściwości prawdopodobieństwa
 • rozkład prawdopodobieństwa
 • wartość oczekiwana zmiennej losowej

3.   Graniastosłupy i ostrosłupy:

 • proste i płaszczyzny w przestrzeni
 • graniastosłupy, odcinki w graniastosłupach
 • objętość graniastosłupa
 • ostrosłupy, objętość ostrosłupa
 • kąt między prostą a płaszczyzną
 • kąt dwuścienny
 • przekroje prostopadłościanów

4.   Bryły obrotowe:

 • walec
 • stożek

5.   W olimpiadzie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

 

KARTA ZGLOSZENIOWA MATEMATYKA

Dane kontaktowe

logo mobile
ul. Grochowska 341/268
03-822 Warszawa

olimpus@olimpus.edu.pl
Telefon: 22 517-16-50
Faks: 22 517-16-51

Obserwuj nas

meta facebook

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.

Polityka prywatności