zima polski

Język polski - sesja zimowa

Olimpiada Olimpus w sesji zimowej z języka polskiego przeznaczona jest dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz I-IV liceum ogólnokształcącego i ma zasięg ogólnopolski. Test olimpiady składa się z 30 pytań i podanych do nich 4 odpowiedzi. W testach z sesji zimowej tylko jedna z podanych odpowiedzi może być poprawna.

Olimpiada z języka polskiego sprawdza wiedzę uczniów w zakresie czytania ze zrozumieniem, nauki o języku i literatury. Pozwala również urozmaicić zajęcia lekcyjne oraz stanowi zewnętrzne źródło oceny poziomu wiedzy uczniów.


Szkoła Podstawowa: KLASA 4

1.   Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

 • Pytania do tekstu.
 • Wiedza o literaturze:
   - baśń, legenda, opowiadanie, komiks
   - cechy wiersza: rym, rytm, wers, strofa
   - epitet, ożywienie, uosobienie, porównanie, przenośnia
   - fikcja literacka
   - autor, narrator, bohater, czas i miejsce zdarzeń
   - osoba mówiąca (podmiot liryczny)
   - wydarzenia, postacie i przedmioty fantastyczne i realistyczne
 • Literatura:
   - J. Brzechwa "Akademia Pana Kleksa"

2.   Nauka o języku:

 • głoska, litera, sylaba
 • wypowiedzenia oznajmujące, pytające, rozkazujące
 • komunikat, nadawca, odbiorca
 • rzeczownik - rodzaj, liczba, przypadek
 • przymiotnik - rodzaj (w l. poj. i mnogiej), liczba, przypadek
 • alfabet, głoska, samogłoska, spółgłoska, litera, sylaba, przenoszenie wyrazu
 • wyraz bliskoznaczny
 • rodzina wyrazów, wyrazy pokrewne
 • akapit, opis postaci, opis przedmiotu
 • pisownia wyrazów z ó, u, rz, ż, ch, h
 • wielka i mała litera
 • znaki interpunkcyjne
 • stosowanie zasad poprawności językowej
 • czasownik - liczba, rodzaj, czas, osoba
 • bezokolicznik

Szkoła Podstawowa: KLASA 5

1.   Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

 • Pytania do tekstu.
 • Wiedza o literaturze:
   - zakres klasy IV
   - gatunki literackie: powieść (zdarzenie, wątek, fabuła) mit, opowiadanie, fraszka, bajka
   - podmiot liryczny
   - piosenka, refren, porównanie, przenośnia (metafora)
 • Literatura:
   - Adam Bahdaj, "Kapelusz za 100 tysięcy"

2.   Nauka o języku:

 • zakres klasy IV
 • zdanie, równoważnik zdania
 • zdanie pojedyncze i złożone
 • przysłówek, przyimek, wyrażenie przyimkowe, spójnik
 • rzeczowniki własne i pospolite
 • rzeczowniki występujące tylko w liczbie pojedynczej i tylko w liczbie mnogiej
 • temat i końcówka, oboczności
 • czasownik - tryby
 • forma osobowa i nieosobowa czasownika; formy zakończone na -no i -to, konstrukcje ze słowem się
 • stopniowanie przymiotnika i przysłówka
 • liczebniki główne, porządkowe, zbiorowe - odmiana, zapis dat
 • podmiot, orzeczenie; grupa podmiotu i grupa orzeczenia
 • spółgłoski miękkie i twarde
 • zdrobnienia i zgrubienia, antonimy, synonimy
 • formy wypowiedzi: opowiadanie, zaproszenie, podziękowanie, sprawozdanie, ogłoszenie
 • pisownia nie z różnymi częściami mowy; pisownia cząstki by

Szkoła Podstawowa: KLASA 6

1.   Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

 • Pytania do tekstu.
 • Wiedza o literaturze:
   - zakres klasy V
   - gatunki: powieść fantastycznonaukowa, detektywistyczna, przygodowa, mit, nowela, bajka, dziennik, przypowieść
   - narracja pierwszoosobowa i trzecioosobowa
   - punkt kulminacyjny, puenta, anafora, powtórzenie, apostrofa, kontrast, pytanie retoryczne, uosobienie
   - fikcja literacka (fantastyczna i prawdopodobna)
   - dialog, monolog
   - rym dokładny i niedokładny
 • Literatura:
   - M. Kozioł "Skrzynia władcy piorunów"

2.   Nauka o języku:

 • zakres klasy V
 • rzeczowniki o nieregularnej odmianie i nieodmienne
 • zaimek (podział, odmiana)
 • partykuła
 • wykrzyknik
 • czasowniki dokonane i niedokonane, strona czynna i bierna czasownika, tryby czasownika
 • przydawka, dopełnienie, okolicznik
 • podmiot domyślny i szeregowy
 • związki wyrazowe: główny i poboczne
 • rodzina wyrazów, wyrazy pokrewne, rdzeń
 • formy wypowiedzi: charakterystyka, opis przeżyć wewnętrznych, opis postaci, opis obrazu

Szkoła Podstawowa: KLASA 7

1.   Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

 • Pytania do tekstu.
 • Wiedza o literaturze:
   - zakres klasy VI
   - gatunki literackie: bajka (morał, alegoria), przypowieść, satyra, komedia, tragedia, fraszka, pieśń, ballada
   - świat przedstawiony utworu
   - budowa utworu dramatycznego, punkt kulminacyjny, perypetia
   - symbol, wyraz dźwiękonaśladowczy
   - rodzaj literacki: dramat, liryka
   - gatunki mieszane
   - A. Fredro - ogólnie o twórczości, geneza powstania "Zemsty"
 • Literatura:
   - A. Fredro "Zemsta"

2.   Nauka o języku:

 • zakres klasy VI
 • strona czynna i bierna czasownika, czasowniki przechodnie i nieprzechodnie
 • imiesłowy, imiesłowowy równoważnik zdania
 • podmiot - rodzaje podmiotu (gramatyczny i logiczny, domyślny)
 • zdania bezpodmiotowe
 • zdania współrzędnie złożone - typy
 • rozróżnianie zdań złożonych współrzędnie i podrzędnie (bez typów zdań podrzędnych)
 • orzeczenie czasownikowe i imienne
 • głoski ustne, nosowe, dźwięczne, bezdźwięczne
 • upodobnienia i uproszczenia fonetyczne
 • akcent wyrazowy

Szkoła Podstawowa: KLASA 8

1.   Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

 • Pytania do tekstu.
 • Wiedza o literaturze:
   - zakres klasy VII
   - literatura piękna, naukowa, popularnonaukowa, literatura faktu
   - rodzaje literackie: epika
   - gatunki: sonet, elegia, tren, epos (epopeja)
   - eufemizm, peryfraza (omówienie)
   - zasady korzystania z informacji, poszanowanie praw autorskich
 • Literatura:
   - Antoine de Saint-Exupéry, "Mały Książę"

2.   Nauka o języku:

 • zakres klasy VII
 • zdania współrzędnie i podrzędnie złożone - typy, wykresy
 • mowa zależna i niezależna
 • budowa słowotwórcza wyrazu; wyraz podstawowy i pochodny
 • skróty i skrótowce
 • poprawność językowa (polszczyzna ogólna)
 • dialekt, gwara, język środowiskowy
 • język literacki i potoczny
 • etyka słowa, manipulacja językowa
 • wyrazy modne
 • treść i zakres wyrazu
 • fakt i opinia
 • rodzaje stylu (naukowy, popularnonaukowy, potoczny)
 • synonim, antonim, homonim
 • archaizmy, neologizmy
 • formy wypowiedzi: przemówienie, recenzja

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 1

1.   Czytanie tekstu literackiego lub nieliterackiego ze zrozumieniem.
2.   Epoka i teksty z epoki:
 - Literatura Greków i Rzymian (mit o Labdakidach, "Antygona Sofoklesa", Safona - wybrane utwory, Tyrtajos -
wybrane utwory, Horacy: "Wzniosłem pomnik", "Do mecenasa")

 • zakres szkoły podstawowej
 • narodziny tragedii greckiej, elementy kompozycyjne tragedii
 • tragedia a komedia
 • pojęcia: tragizm, fatum, hybris, katharsis
 • aktorzy i chór w dramacie antycznym
 • budowa amfiteatru greckiego
 • epikureizm i stoicyzm antyczny

3.   Kształcenie językowe:

 • zakres szkoły podstawowej
 • znaki i ich rodzaje
 • elementy komunikacji językowej
 • funkcje języka
 • frazeologizmy mitologiczne
 • oficjalna i nieoficjalna odmiana języka
 • wiedza z zakresu fleksji, słowotwórstwa, frazeologii i składni
 • podstawowe zasady ortografii i interpunkcji

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 2

1.   Czytanie tekstu literackiego lub nieliterackiego ze zrozumieniem.
2.   Epoka i teksty z epoki:
  - Romantyzm (A. Mickiewicz "Oda do młodości"; ballady: "Romantyczność", "Lilije", "Rybka", "Świteź", sonety: "Stepy akermańskie", "Burza", "Droga nad przepaścią w Czufut-Kale"; J. W. Goethe "Cierpienia młodego Wertera")

 • zakres klasy 1 liceum ogólnokształcącego
 • romantyzm - ramy czasowe, charakterystyka, główne idee i hasła epoki, gatunki literatury romantycznej
 • Adam Mickiewicz - wiedza ogólna o pisarzu i znajomość kalendarium twórczości
 • ballada, sonet, powieść epistolarna
 • motyw pielgrzyma
 • bohater werteryczny, weltschmerz

3.   Kształcenie językowe:

 • zakres klasy 1 liceum ogólnokształcącego
 • znaki i ich rodzaje
 • elementy komunikacji językowej
 • funkcje języka
 • style językowe
 • perswazja i manipulacja
 • wiedza z zakresu fleksji, słowotwórstwa, frazeologii i składni
 • podstawowe zasady ortografii i interpunkcji

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 3

1.   Czytanie tekstu literackiego lub nieliterackiego ze zrozumieniem.
2.   Epoka i teksty z epoki:
  - Młoda Polska (K. Przerwa-Tetmajer "Koniec wieku XIX", "Eviva l’arte", L. Staff "Deszcz jesienny", Fiodor Dostojewski "Zbrodnia i kara")

 • zakres klasy 2 liceum ogólnokształcącego
 • Młoda Polska - ramy czasowe, nazwa epoki, charakterystyka, główne idee i hasła
 • filozofia modernizmu - przedstawiciele i kierunki
 • dekadentyzm
 • impresjonizm i symbolizm w sztuce
 • powieść realistyczna, powieść psychologiczna, powieść polifoniczna

3.   Kształcenie językowe:

 • zakres klasy 2 liceum ogólnokształcącego
 • znaki i ich rodzaje
 • elementy komunikacji językowej
 • funkcje języka
 • style językowe
 • stylizacje językowe
 • relacje znaczeniowe i formalne między wyrazami (antonimia, synonimia, homonimia, polisemia)
 • wiedza z zakresu fleksji, słowotwórstwa, frazeologii i składni
 • podstawowe zasady ortografii i interpunkcji

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 4

1.   Czytanie tekstu literackiego lub nieliterackiego ze zrozumieniem.
2.   Epoka i teksty z epoki:
  - Literatura współczesna (A. Camus "Dżuma", S. Mrożek "Tango", G. Orwell "1984")

 • zakres klasy 3 liceum ogólnokształcącego
 • powieść parabola
 • postawy wobec zła
 • egzystencjalizm
 • odwrócony konflikt pokoleń
 • totalitaryzm
 • antyutopia

3.   Kształcenie językowe:

 • zakres klasy 3 liceum ogólnokształcącego
 • znaki i ich rodzaje
 • elementy komunikacji językowej
 • funkcje języka
 • style językowe
 • stylizacje językowe
 • komunikacja internetowa
 • język reklamy
 • slang i moda w języku
 • nowomowa

 

KARTA ZGLOSZENIOWA POLSKI

Dane kontaktowe

logo mobile
ul. Grochowska 341/268
03-822 Warszawa

olimpus@olimpus.edu.pl
Telefon: 22 517-16-50
Faks: 22 517-16-51

Obserwuj nas

meta facebook

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.

Polityka prywatności