zima niemiecki

Język niemiecki - sesja zimowa

Olimpiada Olimpus w sesji zimowej z języka niemieckiego przeznaczona jest dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz I-IV liceum ogólnokształcącego i ma zasięg ogólnopolski. Test olimpiady składa się z 30 pytań i podanych do nich 4 odpowiedzi. W testach z sesji zimowej tylko jedna z podanych odpowiedzi może być poprawna.

Olimpiada z języka niemieckiego sprawdza wiedzę uczniów w zakresie czytania ze zrozumieniem, komunikacji, słownictwa i gramatyki. Pozwala również urozmaicić zajęcia lekcyjne oraz stanowi zewnętrzne źródło oceny poziomu wiedzy uczniów.


Szkoła Podstawowa: KLASA 4

1.   Gramatyka:

 • Odmiana czasowników regularnych w lp. i mn. oraz: tanzen, heißen, sein, haben, schaukeln;
 • Szyk wyrazów w zdaniu pytającym i oznajmującym, tworzenie pytań przez inwersję oraz za pomocą słówka pytającego;
 • Przeczenia nein, nicht, kein/e;
 • Zaimek osobowy w lp. i mn. oraz zaimek dzierżawczy mein/e dein/e w Mianowniku;
 • Liczebniki główne 0-20;
 • Rodzajnik określony i nieokreślony oraz kein/e w Bierniku;
 • Spójniki und, aber, oder;
 • Partykuła doch.

2.   Leksyka:

 • Nazwy krajów niemieckojęzycznych oraz ich stolice, sąsiedzi Niemiec, mapa Niemiec;
 • Nazwy czynności, zabaw, gier;
 • Słownictwo dotyczące rodziny, określające stopień pokrewieństwa, cechy charakteru;
 • Nazwy zawodów, tworzenie nazw zawodów;
 • Kolory, zwierzęta.

3.   Komunikacja:

 • Powitania, pożegnania;
 • Przedstawianie osób (imię, nazwisko, wiek);
 • Polecenia typu: Hör/Lies den Text!, Wiederhole!, Ergänze!, Komm an die Tafel!, Antworte auf die Frage!, Mach bitte die Bücher auf/zu!, Lies weiter!;
 • Prośby: Sing bitte ein Lied!, Bring mir bitte ...!;
 • Stwierdzenia: Wir tanzen gern. Dort ist ein Hund.;
 • Pytania i odpowiedzi typu: Was ist deine Mutter von Beruf?, Was willst du werden?, Wie ist deine Telefonnummer?, Wie ist deine Oma?, Was machst du gern?.

Szkoła Podstawowa: KLASA 5

1.   Zagadnienia z klasy 4.
2.   Gramatyka:

 • Odmiana czasowników nieregularnych np.: fahren, lesen, sprechen, mögen, möchten, finden;
 • Szyk zdania z czasownikiem möchten, oraz mögen;
 • Czasowniki rozdzielnie złożone oraz zwrotne;
 • Liczebniki główne 0-100;
 • Liczba mnoga rzeczownika;
 • Zaimek dzierżawczy w lp. i mn.;
 • Rzeczowniki złożone;
 • Zaimek zwrotny;
 • Zaimek dzierżawczy w Mianowniku i Bierniku w lp i mn.;
 • Zaimek nieosobowy es.

3.   Leksyka:

 • Przedmioty szkolne;
 • Dni tygodnia, pory roku, miesiące;
 • Nazwy czynności wykonywanych w różnych porach roku;
 • Meble, kolory, pokoje, zwierzęta;
 • Okoliczniki czasu np.: montags, am Morgen, in der Nacht;
 • Przebieg dnia;
 • Czas wolny;
 • Nazwy cech charakteru;
 • Hobby;
 • Pogoda.

4.   Komunikacja:

 • Wyrażanie zadowolenia, niechęci, opinii na temat danego przedmiotu, ustalanie terminów;
 • Pytania i odpowiedzi typu: Wann hast du Mathe? Ich habe Mathe am Donnerstag. Welche Schule besuchst du?;
 • Prośby i polecenia;
 • Formuły grzecznościowe typu: Wie bitte? Darf ich?;
 • Pytanie o godzinę, podawanie godziny;
 • Wyrażanie swoich zainteresowań.

Szkoła Podstawowa: KLASA 6

1.   Zagadnienia z klasy 4 i 5.
2.   Gramatyka:

 • Czas przeszły Perfekt czasowników powszechnie stosowanych;
 • Czas przeszły Präteritum czasowników haben i sein;
 • Czasowniki modalne: müssen, dürfen, wollen, können, mögen, sollen;
 • Tryb rozkazujący;
 • Przyimki z Celownikiem np.: bei, zu, mit;
 • Przysłówki zaimkowe np.: womit, damit, wobei;
 • Zaimki pytające np.: wann?, wohin?, wo?;
 • Zaimek zwrotny;
 • Zaimek osobowy w celowniku;
 • Odmiana rodzajnika określonego i nieokreślonego oraz zaimka dzierżawczego w Celowniku;
 • Rzeczowniki złożone;
 • Zaimek nieosobowy es i man;
 • Stopniowanie przymiotników i przysłówków.

3.   Leksyka:

 • Miejsca pobytu na wakacjach;
 • Przedmioty i zjawiska z dalszego otoczenia (ulica, kino, sklep);
 • Owoce i warzywa;
 • Znaki drogowe;
 • Środki lokomocji;
 • Czas wolny;
 • Ubrania;
 • Okoliczniki określające częstotliwość wykonywania danej czynności;
 • Nazwy czynności związane z obowiązkami domowymi;
 • Jedzenie, restauracja, wyrażanie opinii na temat potraw (lecker, bitter, sauer);
 • Podawanie dat.

4.   Komunikacja:

 • Określanie drogi i kierunku, miejsca pobytu;
 • Opis czynności odbywających się w przeszłości;
 • Zakaz, przyzwolenie;
 • Prośba i przyzwolenie, obowiązek;
 • Określanie czasu i miejsca spotkań;
 • Polecenia i rozkazy;
 • Sygnalizowanie nieporozumienia: Ich habe dich nicht verstanden! Was bedeutet dieses Wort? Können Sie bitte wiederholen?.

Szkoła Podstawowa: KLASA 7

1.   Zagadnienia z klasy 4, 5, 6.
2.   Gramatyka:

 • Czasowniki nieregularne, modalne, zwrotne oraz rozdzielnie złożone;
 • Stopniowanie przymiotników;
 • Liczba mnoga rzeczownika;
 • Przyimki z Biernikiem;
 • Przyimki z Celownikiem i Biernikiem, pytanie wo? wohin?;
 • Spójniki weil, dass, ob;
 • Czas przeszły Perfekt;
 • Tryb rozkazujący;
 • Zaimek osobowy i dzierżawczy w Celowniku i Bierniku;
 • Forma es gibt.

3.   Leksyka:

 • Zwroty związane z określaniem kierunku i miejsca;
 • Nazwy kierunków świata;
 • Podróże i czas wolny;
 • Cechy osobowe zewnętrzne i wewnętrzne;
 • Urodziny;
 • Zwierzęta;
 • Podróże;
 • Meble;
 • Ubrania;
 • Jedzenie, przepisy kulinarne;
 • Miłość, nienawiść, złość;
 • Cechy przedmiotów wygląd, rozmiar;
 • Dyscypliny sportowe;
 • Lekarz.

5.   Komunikacja:

 • Opis czynności i sytuacji;
 • Zamawianie w restauracji;
 • Wyrażanie opinii wobec rozmówcy i tematu rozmowy;
 • Porównanie cech osób, przedmiotów i miejsc;
 • Opis postaci (sławnych ludzi) przedmiotu, miejsca;
 • Zakończenie rozmowy (wyrażanie podziękowania) Vielen Dank!, Ich bin Ihnen sehr dankbar!;
 • Udzielanie rad.

Szkoła Podstawowa: KLASA 8

1.   Zagadnienia z klasy 4, 5, 6, 7.
2.   Gramatyka:

 • Przyimki z Celownikiem;
 • Zaimek osobowy, dzierżawczy w Celowniku i Bierniku;
 • Odmiana przymiotnika po rodzajniku określonym i nieokreślonym;
 • Czas Präteritum czasowników najczęściej stosowanych oraz czasowników modalnych;
 • Czas Perfekt;
 • Szyk wyrazów w zdaniu po spójnikach typu dass, weil;
 • Zdanie bezokolicznikowe z zu;
 • Czasowniki wymagające dwóch dopełnień zdaniowych w Celowniku i Bierniku;
 • Rekcja czasownika.

3.   Leksyka:

 • Słownictwo związane z wypoczynkiem;
 • Słownictwo związane z opisem drogi, kierunku jazdy;
 • Święta;
 • Media;
 • Hotel, sklep, poczta, restauracja;
 • Higiena osobista;
 • W szpitalu;
 • Orientacja w mieście.

4.   Komunikacja:

 • Przytaczanie czyjegoś zdania, opinii: Die Mutter sagt/ meint/ findet, Er sagt, dass...;
 • Zgadzanie, nie zgadzanie się;
 • Prowadzenie rozmowy, rozpoczynanie i wprowadzenie tematu;
 • Postawy i relacje międzyludzkie, fascynacja, niechęć, pokrewieństwo;
 • Oferowanie pomocy: Wie/ Womit kann ich Ihnen helfen?, Was kann ich für Sie tun?, Kann ich dir behilflich sein?;
 • Wyrażanie nakazów, zakazów i przyzwoleń;
 • Przepraszanie, usprawiedliwianie się.

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 1

1.   Zagadnienia ze szkoły podstawowej.
2.   Gramatyka:

 • Czas teraźniejszy czasowników regularnych oraz czasowników nieregularnych oraz rozdzielnie złożonych;
 • Zaimek dzierżawczy mein/e, dein/e, ihr/e, sein/e, unser/e, euer/eure, Ihr/e w Mianowniku i Bierniku;
 • Zaimki osobowe;
 • Forma grzecznościowa Sie;
 • Przeczenie nein i nicht;
 • Zdania oznajmujące i pytające;
 • Liczebniki 0-1000;
 • Spójniki: und, aber, sondern, oder;
 • Tworzenie nazw zawodów kobiet z końcówką -in;
 • Rzeczowniki złożone.

3.   Leksyka:

 • Dane osobowe;
 • Nazwy krajów, języków;
 • Czynności dnia codziennego, zajęcia sportowe;
 • Pory dnia, dni tygodnia;
 • Opis osoby, wygląd i cechy charakteru;
 • Członkowie rodziny, zawody;
 • Nazwy przedmiotów i przyborów szkolnych;
 • Przymiotniki określające przybory szkolne;
 • Obiekty w mieście.

4.   Komunikacja:

 • Powitania, pożegnania;
 • Podawanie narodowości;
 • Przedstawianie siebie i innych osób;
 • Udzielanie informacji na temat zainteresowań, form spędzania czasu wolnego;
 • Pytanie o samopoczucie i odpowiedzi na te pytania;
 • Opowiadanie o planie lekcji; wyrażanie niechęci do wykonywanych czynności;
 • Wyrażanie radości, żalu, odmowy, zgody;
 • Opis dnia.

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 2

1.   Zagadnienia z klasy 1.
2.   Gramatyka:

 • Odmiana czasowników regularnych, nieregularnych, modalnych, rozdzielnie złożonych i zwrotnych w czasie Präsens;
 • Czas Perfekt czasowników powszechnie stosowanych;
 • Czas Präteritum czasowników haben i sein;
 • Zdania złożone współrzędnie i podrzędnie;
 • Przyimki miejsca;
 • Liczebniki porządkowe;
 • Odmiana rzeczowników, zaimków dzierżawczych, rodzajników określonych i nieokreślonych i przeczenia kein/e;
 • Odmiana zaimków osobowych;
 • Wyrażenie es gibt;
 • Stopniowanie przymiotników i przysłówków.

3.   Leksyka:

 • Nazwy pomieszczeń, mebli, sprzętów domowych;
 • Nawyki żywieniowe;
 • Czas zegarowy; pory dnia;
 • Miary i wagi;
 • Nazwy środków lokomocji;
 • Nazwy zjawisk atmosferycznych, pór roku, miesięcy, świąt;
 • Czynności życia codziennego, obowiązki domowe;
 • Problemy w rodznie;
 • Plan lekcji.

4.   Komunikacja:

 • Opis drogi;
 • Opis mieszkania, domu, miejsca zamieszkania;
 • Określanie położenia;
 • Wynajem mieszkania i negocjowanie;
 • Idealny dzień, święta;
 • Zamawianie w restauracji;
 • Podawanie cen;
 • Opowiadanie o dniu powszednim;
 • Wyrażanie opinii.

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 3

1.   Zagadnienia z klasy 1 i 2.
2.   Gramatyka:

 • Odmiana czasowników regularnych, nieregularnych, modalnych, rozdzielnie złożonych i zwrotnych w czasie Präsens, Präteritum;
 • Czas Perfekt;
 • Zdania złożone współrzędnie i podrzędnie oraz spójniki typu: weil, dass, als, wenn;
 • Przyimki łączące się z Celownikiem i Biernikiem (Wechselpräpositionen);
 • Odmiana przymiotnika po rodzajniku określonym i nieokreślonym w Mianowniku i Bierniku;
 • Odmiana rzeczowników, zaimków dzierżawczych, rodzajników określonych i nieokreślonych i przeczenia kein/e;
 • Odmiana zaimków osobowych;
 • Tryb rozkazujący;
 • Przyimki z III, i IV przypadkiem;
 • Przysłówki i wyrażenia przyimkowe: hier, von Zeit zu Zeit, irgendwo.

3.   Leksyka:

 • Nazwy dyscyplin sportowych;
 • Nazwy części garderoby i akcesoriów typu pasek, łańcuszek, zegarek;
 • Słownictwo związane z ochroną środowiska;
 • Słownictwo związane z podróżowaniem, planowaniem wakacji, urlopu;
 • Rozmowa telefoniczna;
 • Czas zegarowy; pory dnia;
 • Nazwy środków lokomocji;
 • Nazwy zjawisk atmosferycznych, pór roku, miesięcy, świąt;
 • Moda;
 • Problemy młodzieży.

4.   Komunikacja:

 • Wyrażanie zdziwienia, zaskoczenia, satysfakcji, rozczarowania;
 • Zwroty typu: Das stimmt nicht., Ich kann deine Meinung nicht teilen., Ich bin anderer Meinung.;
 • Wyrażanie skarg, żalów, życzeń;
 • Wymiana poglądów;
 • Udzielanie rad: Es wäre besser ..., Du solltest lieber ..., Ich rate dir ...;
 • Przyrzeczenia i zezwolenia.

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 4

1.   Zagadnienia z klasy 1, 2 i 3.
2.   Gramatyka:

 • Odmiana czasowników w trybie przypuszczającym Konjunktiv II;
 • Forma opisowa trybu przypuszczającego Konditional I;
 • Zaimki osobowe i dzierżawcze we wszystkich przypadkach;
 • Zdania podrzędnie złożone;
 • Rekcja czasownika;
 • Czas przeszły Präteritum, Perfekt;
 • Odmiana przymiotnika po rodzajniku określonym i nieokreślonym;
 • Stopniowanie przymiotników i przysłówków.

3.   Leksyka:

 • Ochrona środowiska, alternatywne źródła energii;
 • Wady i zalety życia na wsi i w mieście;
 • Obowiązki;
 • Budynki w mieście, słownictwo związane z miejscem zamieszkania;
 • Pamiątki z podróży;
 • Imprezy szkolne;
 • Oceny w szkole i nazwy szkół;
 • Przymiotniki związane z jedzeniem, smaki, czasowniki związane z gotowaniem.

4.   Komunikacja:

 • Poruszanie się po mieście, pytania o drogę, transport, bilety;
 • Nazwy dyscyplin sportowych, czynności związanych ze sportem;
 • Opis wycieczek, obozów;
 • Wynajem i kupno mieszkania;
 • Stany emocjonalne, wyrażanie uczuć;
 • Proszenie o poradę, udzielanie rad;
 • Opis budynku, miejsca, okolicy w której się mieszka;
 • Wyrażenie opinii dotyczące szkolnictwa, edukacji;
 • Opis problemów dotyczących młodzieży;
 • Dokonywanie wyboru i uzasadnianie.

 

KARTA ZGLOSZENIOWA ANG NIEM HISZP

Dane kontaktowe

logo mobile
ul. Grochowska 341/268
03-822 Warszawa

olimpus@olimpus.edu.pl
Telefon: 22 517-16-50
Faks: 22 517-16-51

Obserwuj nas

meta facebook

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.

Polityka prywatności